Đến tháng 09/2021 UBDT đã giải quyết
94.14%
văn bản đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00 27/09/2021
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)