Đến tháng 11/2020 UBDT đã giải quyết
94.75%
văn bản đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00 24/11/2020
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)