Đến tháng 09/2021 UBDT đã trao đổi
106161
văn bản qua mạng giữa 22 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 00:00 27/09/2021
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)