Đến tháng 02/2021 UBDT đã trao đổi
97295
văn bản qua mạng giữa 22 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 00:00 26/02/2021
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)