Đến tháng 09/2021 UBDT đã trao đổi
105734
văn bản qua mạng giữa 22 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 00:00 21/09/2021
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)