Đến tháng 11/2020 UBDT đã trao đổi
93473
văn bản qua mạng giữa 22 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 00:00 24/11/2020
Số liệu từ ngày: 01/07/2014)