Số ký hiệu văn bản

Danh sách 62 huyện nghèo nhất nước

Loại văn bản Thoả ước
Ngày ban hành 01/03/2010
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Danh sách 62 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a/CP
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chính sách hỗ trợ giảm nghèo
Người ký
<P align=center><B><FONT face=Arial size=2>DANH SÁCH 62 HUYỆN NGHÈO NHẤT TRÊN CẢ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP</FONT></B></P>
<P>
<TABLE id=table3 style="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=1>
<TBODY style="TEXT-ALIGN: left">
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT face=Arial size=2>Tỉnh</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT face=Arial size=2>Số huyện nghèo</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT face=Arial size=2>Tên huyện</FONT></B></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Hà Giang</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cao Bằng</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Ha Lang</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Lào Cai</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Yên Bái</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Mù Cang Chải, Trạm Tấu</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bắc Kạn</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Ba Bể, Pác Nặm</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bắc Giang</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Sơn Đông</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Phú Thọ</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Tân Sơn</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Sơn La</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Lai Châu</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Yêu, Than Uyên</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Điện Biên</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Thanh Hóa</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân, Bá Thước</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Nghệ An</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Quảng Bình</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Minh Hóa</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Quảng Trị</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đa Krông</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Quảng Ngãi</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Quảng Nam</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bình Định</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>An Lão, Vĩnh Thanh, Vân Canh</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ninh Thuận</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bác Ái</FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Kon Tum</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><FONT size=2>Tu Mơ Nông, Kon Plông</FONT></FONT></P></TD></TR>
<TR style="TEXT-ALIGN: left">
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=121>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Lâm Đồng</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=104>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD style="TEXT-ALIGN: left" vAlign=top width=414>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đam Rông</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=center><B><FONT face=Arial size=2>ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH&nbsp;62 HUYỆN NGHÈO&nbsp;NHẤT CẢ NƯỚC THEO&nbsp;NQ 30a/2008/NQ-CP</FONT></B></P>
<P>
<TABLE id=table4 style="BORDER-RIGHT: rgb(119,118,137) 1px solid; BORDER-TOP: rgb(119,118,137) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(119,118,137) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: rgb(119,118,137) 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=bottom align=middle width=144><B><FONT face=Arial size=2>Tỉnh/Huyện</FONT></B></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width=119><B><FONT face=Arial size=2>Số xã</FONT></B></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width=113><B><FONT face=Arial size=2>Thị trấn</FONT></B></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width=81><B><FONT face=Arial size=2>Xã 135/II</FONT></B></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width=120><B><FONT face=Arial size=2>Xã ngoài 135/II</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Lai Châu </B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=bottom align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD vAlign=bottom width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD vAlign=bottom width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD vAlign=bottom width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;1. Sìn Hồ</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>23</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;2.&nbsp;Mường Tè</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>15</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;3.&nbsp;Phong Thổ</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>15</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;4. Tân Uyên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;5.&nbsp;Than Uyên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Điện Biên </FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;6.&nbsp;Tủa Chùa</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;7.&nbsp;Mường Ảng</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;8.&nbsp;Mường Nhé</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;9.&nbsp;Điện Biên Đông</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Sơn La </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;10.&nbsp;Quỳnh Nhai</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;11. Sốp Cộp</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;12. Phù Yên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>27</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;13. Mường La</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;14. Bắc Yên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>15</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;Cao Bằng </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;15. Hạ Lang</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;16. Bảo Lâm</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;17. Bảo Lạc</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>17</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;18. Thông Nông</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;19. Hà Quảng</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Hà Giang </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;20. Quản Bạ</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;21. Yên Minh</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;22. Hoàng Su Phì</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>25</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>21</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;23. Mèo Vạc</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>15</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;24. Đồng Văn</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;25. Xín Mần</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Lào Cai </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;26. Si Ma Cai</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;27. Mường Khương</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;28. Bắc Hà</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>21</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>19</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Yên Bái </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;29. Mù Cang Chải</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;30. Trạm Tấu</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Bắc Kạn </FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;31. Pác Nặm</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;32. Ba Bể</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Phú Thọ </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;33. Tân Sơn</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>17</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Bắc Giang </FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;34. Sơn Động</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>23</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Thanh Hóa </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;35. Lang Chánh</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;36. Quan Sơn</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;37. Quan Hóa</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;38. Thường Xuân</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>17</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;39. Mường Lát</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;40. Như Xuân</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;41. Bá Thước</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>23</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>13</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Nghệ An </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;42. Tương Dương</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>18</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>15</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;43.&nbsp;Kỳ Sơn</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>21</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>20</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;44. Quế Phong</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Quảng Bình </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;45. Minh Hóa</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>16</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Quảng Trị </FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;46. Đa Krông</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Quảng Nam </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;47. Tây Giang</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;48. Phước Sơn</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;49. Nam Trà My</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Quảng Ngãi </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;50. Sơn Hà</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>14</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;51. Trà Bồng</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;52.&nbsp;Sơn Tây</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;53. Minh Long</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;54.&nbsp;Tây Trà</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;55. Ba Tơ</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>20</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>12</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Bình Định </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;56. An Lão</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;57. Vĩnh Thạnh</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;58.&nbsp;Vân Canh</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Ninh Thuận </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;59.&nbsp;Bác Ái</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Kon Tum </FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;60.&nbsp;KonPlong</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>9</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;61.&nbsp;Tu Mơ Rông</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>11</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Lâm Đồng </B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom width=144>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;62.&nbsp;Đam Rông</FONT></P></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=113>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD width=81>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>8</FONT></P></TD>
<TD width=120>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom align=middle width=144><B><FONT face=Arial size=2>Tổng</FONT></B></TD>
<TD align=middle width=119>
<P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>894</FONT></B></P></TD>
<TD align=middle width=113>
<P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>48</FONT></B></P></TD>
<TD align=middle width=81>
<P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>662</FONT></B></P></TD>
<TD align=middle width=120>
<P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>187</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.