Số ký hiệu văn bản

53/CP

Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 22/02/1980
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị định số 53/CP ngày 28/06/1994 Quy định các biện pháp đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>NGHỊ ĐỊNH<BR>CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/CP NGÀY 28-6-1994</STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Quy định các biện pháp đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">CHÍNH PHỦ</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 30 tháng 11 năm 1989;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>NGHỊ ĐỊNH:</P>
<P align=center>CHƯƠNG I</P>
<P align=center>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Mại dâm, ma tuý, cờ bạc, say rượu bê tha là các tệ nạn xã hội, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống vật chất, văn hoá của nhân dân và trật tự, trị an xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Việc xử lý các hành vi mại dâm, ma tuý, cờ bạc, say rượu bê tha phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hoàn cảnh vi phạm để áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A><B>
<P align=justify>Điều 2</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các cơ quan Nhà nước phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên doàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A><B>
<P align=justify>Điều 3</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1- Phải xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giám đốc khách sạn, chủ khách sạn, nhà hàng, quán trọ hoặc các cơ sở khác để hành vi mại dâm, ma tuý, đánh bạc, say rượu bê tha xảy ra trong cơ quan cơ sở do mình quản lý;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người có hành vi mua dâm, dùng chất ma tuý, đánh bạc, say rượu bê tha là cán bộ, viên chức Nhà nước ở bất kỳ cương vị nào;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người có hành vi dung túng, bao che các hoạt động mại dâm, ma tuý, đánh bạc, say rượu bê tha;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người tái phạm về hành vi mại dâm, ma tuý, đánh bạc, say rượu bê tha.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2- Người tổ chức, môi giới mại dâm, tổ chức dùng chất ma tuý, người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, người tổ chức đánh bạc, gá bạc, người đánh bạc, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý hành chính và kỷ luật.</FONT></P><A name=3></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>CHƯƠNG II</P>
<P align=center>HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ</P></FONT></B>
<P><B><FONT face="Times New Roman">Điều 4</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1- Người có hành vi mua dâm là cán bộ, viên chức Nhà nước:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) Bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2- Người có hành vi mua dâm không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức độ, hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng trong trường hợp tái phạm thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; trong mọi trường hợp vi phạm đều phải thông báo về cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3- Người có hành vi bán dâm là cán bộ, viên chức Nhà nước:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) Bị phạt cảnh cáo và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b) Nếu tái phạm thì bị phạt cảnh cáo và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4- Người có hành vi bán dâm không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức độ, hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo và thông báo về cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đối với người đã được xác định là bán dâm thường xuyên, ngoài việc bị phạt còn phải đưa vào trung tâm giáo dục chữa bệnh và lao động.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5- Việc xử lý người vi phạm là người chưa thành niên được áp dụng theo quy định tại Điều 29 Pháp lệnh Xử phạt hành chính. Có thể đưa người vi phạm là người chưa thành niên vào trường phổ thông công nông nghiệp để giáo dục và dạy nghề.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A><B>
<P align=justify>Điều 5</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1- Người dùng ma tuý là cán bộ, viên chức Nhà nước:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) Bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2- Người dùng ma tuý không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức độ, hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng và thông báo về cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục và gia đình biết.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đối với người nghiện ma tuý, ngoài việc bị phạt tiền thì tuỳ từng loại đối tượng còn bị buộc cai nghiên tại nhà có sự bảo lãnh của gia đình hoặc tại các Trung tâm Y tế của Nhà nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3- Người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; tang vật, phương tiện vi phạm phải bị tịch thu; đối với cán bộ, viên chức Nhà nước thì thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; những người không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì thông báo về Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A><B>
<P align=justify>Điều 6</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cán bộ, viên chức Nhà nước đánh bạc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) Bị phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A><B>
<P align=justify>Điều 7</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cán bộ, viên chức Nhà nước say rượu bê tha (mất nhân cách ở nơi làm việc, nhà hàng, quán ăn, gây hại đến trật tự công cộng):</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) Bị phạt tiền từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b) Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an mà say rượu bê tha phải bị kỷ luật nặng hơn so với những người khác vi phạm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A><B>
<P align=justify>Điều 8</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1- Thủ trưởng trực tiếp của những người có hành vi vi phạm nói tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị định này mà bao che hoặc không kịp thời xử lý kỷ luật người vi phạm thì bị xử lý lỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống các hành vi mại dâm, ma tuý, đánh bạc, mà dung túng, bao che hoặc không xử lý kịp thời để cho những hành vi này xảy ra trên địa bàn do mình quản lý, thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoạt cách chức hoặc buộc thôi việc.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">3- Giám đốc khách sạn, chủ khách sạn, nhà khách, nhà hàng, vũ trường, quán trọ, nhà nghỉ hoặc các cơ sở khác mà chứa mại dâm hoặc môi giới mại dâm hoặc tổ chức dùng chất ma tuý hoặc đánh bạc thì bị xử lý theo Điều 200, Điều 202, Điều 203 Bộ Luật hình sự.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Trường hợp do thiếu trách nhiệm để hành vi mại dâm, ma tuý, đánh bạc xảy ra trong cơ sở do mình quản lý thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và còn bị:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc, nếu là cơ sở quốc doanh.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Tước giấy phép kinh doanh, nếu là cơ sở ngoài quốc doanh.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P><A name=8></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>CHƯƠNG III</P>
<P align=center>THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ LÝ</P></FONT></B>
<P><B><FONT face="Times New Roman">Điều 9</FONT></B></P>
<P><FONT face="Times New Roman">Thẩm quyền quyết định xử phạt hành chính được quy định như sau:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">1- Chiến sĩ cảnh sát nhân dân thuộc các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, cảnh sát cơ động được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000 đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trưởng Công an phường; Đội trưởng, Đội phó Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, cảnh sát cơ động được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50.000 đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra cấp tỉnh; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên; Trưởng Công an huyện và Phó Trưởng Công an huyện và cấp tương đương; Trưởng đồn, Phó trưởng đồn biên phòng; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng tiểu khu biên phòng; Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng; Chỉ huy trưởng Trạm cửa khẩu, được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 200.000 đồng và tước giấy phép kinh doanh, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và cấp tương đương được áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính: cảnh cáo, phạt tiền đến 2.000.000 đồng, tước giấy phép kinh doanh, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính: cảnh cáo, phạt tiền đến 10.000.000 đồng, tước giấy phép kinh doanh, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, ra quyết định đưa vào Trung tâm chữa bệnh, cai nghiện, lao động và đưa vào trường phổ thông công nông nghiệp đối với người chưa thành niên.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=9></A><B>
<P>Điều 10</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật được quy định như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có quyền quyết định thi hành kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức mình theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=10></A><B>
<P align=justify>Điều 11</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thủ tục xử phạt các vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này được áp dụng theo quy định tại Chương IV Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính, nhưng người quyết định xử phạt không thu tiền phạt tại chỗ. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải sao gửi biên bản và quyết định xử phạt cho:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cơ quan, tổ chức nơi người bị xử phạt làm việc để xử lý kỷ luật, nếu người bị xử phạt là cán bộ, viên chức Nhà nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bị xử phạt cư trú để giáo dục, buộc cam kết không tái phạm, nếu người bị xử phạt không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=11></A><B>
<P align=justify>Điều 12</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Khi tiến hành xử phạt hành chính đối với người vi phạm thấy cần bắt buộc chữa bệnh, lao động, cai nghiện hoặc đưa vào trường phổ thông công nông nghiệp thì người có thẩm quyền xử phạt trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt phải lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để chuyển đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quyết định về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cai nghiện, lao động, quyết định đưa vào trường phổ thông công nông nghiệp đều phải được thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đương sự và gia đình họ biết.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=12></A><B>
<P align=justify>Điều 13</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật theo những quy định của Nghị định này có quyền khiếu nại.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thủ tục khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về việc xử phạt hành chính và việc xử lý kỷ luật theo Pháp lệnh Xử phạt hành chính và Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân.</FONT></P><A name=13></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>CHƯƠNG VI</P>
<P align=center>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 14</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=14></A><B>
<P align=justify>Điều 15</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>CHÍNH PHỦ </B><SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Võ Văn Kiệt</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.