Số ký hiệu văn bản

1231/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/06/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 1231/BXD-QLN ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009
Cơ quan ban hành
  • Bộ Xây dựng
Lĩnh vực văn bản
  • Chính sách hỗ trợ giảm nghèo
Người ký
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Kính gửi:</STRONG> &nbsp;Thủ tướng Chính phủ </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.&nbsp; Bộ Xây dựng xin báo cáo một số nội dung chủ yếu về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2009 như sau : </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>I. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương</STRONG> </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Ngay sau khi Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Bộ Xây dựng đã soạn thảo văn bản hướng dẫn, đồng thời trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành liên quan, Bộ đã hoàn chỉnh Đề cương hướng dẫn lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các địa phương tiến hành lập Đề án đảm bảo thống nhất và đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Bộ cũng yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà phù hợp với phong tục tập quán từng dân tộc, từng vùng, miền với các mức kinh phí khác nhau để nhân dân lựa chọn. Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo và ban hành Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Bộ Xây dựng cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của các địa phương và đề nghị tạm ứng vốn để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg (Công văn số 794/BXD-QLN ngày 08/5/2009 của Bộ Xây dựng). </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Các địa phương đã căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, bình xét đối tượng theo quy định và tiến hành lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì có 3 tỉnh, thành phố không có đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định là thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đối với 60 tỉnh, thành phố còn lại thì 52 tỉnh đã hoàn thành việc lập Đề án, 5 tỉnh đã có danh sách số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; còn 3 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc lập Đề án và cũng chưa có danh sách số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn là Hà Nội, Hải Phòng và Hà Tĩnh. Đối với các địa phương này, Bộ Xây dựng đã nhiều lần gửi công văn đôn đốc nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án theo quy định. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>II. Kiến nghị kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2009 </STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Tổng hợp số liệu từ 52 Đề án đã được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và danh sách số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của 5 tỉnh đã có báo cáo thì tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg như sau: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Tổng số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở: 483.659 hộ, trong đó: hộ đồng bào dân tộc thiểu số: 214.504 hộ. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc 61 huyện nghè 77.311 hộ. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Số hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính theo quy định tại Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 274.040 hộ. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2. Kiến nghị kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2009: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ngày 28/12/2008 là trong năm 2009 phải hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào Khơ me nghèo vùng Tây Nam Bộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà ở dột nát (Văn bản số 19/TB-VPCP ngày 15/01/2009 của Văn phòng Chính phủ) và tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo ngày 12/02/2009 là phấn đấu đến ngày 02/9/2009 hoàn thành 1 đợt và đến ngày 03/02/2010 hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại 61 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh trên cả nước (Văn bản số 57/TB-VPCP ngày 23/02/2009 của Văn phòng Chính phủ), đồng thời căn cứ số liệu tổng hợp số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của các địa phương, Bộ Xây dựng xin kiến nghị kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2009 như sau: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2.1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Ưu tiên hỗ trợ trước cho số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại 61 huyện nghèo và số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam Bộ. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Thực hiện hỗ trợ một phần trong tổng số hộ thuộc diện đối tượng được&nbsp; hỗ trợ nhà ở của các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án và những tỉnh, thành phố đã có danh sách số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở để các địa phương sơ kết, rút kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong những năm tiếp theo. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2.2. Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2009: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>a) Số hộ đề nghị hỗ trợ: 126.048 hộ, trong đó: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Số hộ thuộc 61 huyện nghè77.311 hộ; </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ: 23.805 hộ; </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Số hộ còn lại phân bổ cho các tỉnh, thành phố đã có Đề án và danh sách số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở: 24.932 hộ. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>b) Tổng kinh phí hỗ trợ: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Tổng số: 2.058,55 tỷ đồng, trong đó: </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>+ Vốn ngân sách trung ương: 1000,00 tỷ đồng (bao gồm hỗ trợ theo mức quy định là 872,738 tỷ đồng và hỗ trợ vốn đối ứng cho các địa phương nhận cân đối từ ngân sách trung ương là 127,264 tỷ đồng); </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>+ Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: 47,283 tỷ đồng; </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>+ Vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội: 1.011,264 tỷ đồng. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>(Chi tiết về số hộ, mức hỗ trợ theo từng khu vực, mức vay, phân bổ nguồn vốn đối ứng của từng tỉnh, thành phố tại 2 Phụ lục kèm theo). </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.</FONT></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=table1 class=MsoNormalTable border=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=372>
<P style="MARGIN-TOP: 0in; MARGIN-BOTTOM: 0pt"><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 0in; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=234>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=FR>KT.BỘ TRƯỞNG<BR></SPAN>Thứ trưởng<BR>Nguyễn Trần Nam</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.