Số ký hiệu văn bản

86/1999/QĐ- UBDTMN

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/06/1999
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định Số 86/1999/QĐ- UBDTMN ngày 7-6-1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Ban hành quy định vè nội dung, phương thức và biện pháp tổ chức thực hiện thí điểm dự án phát hành không thu tiền một số báo cần thiết đến các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=center><STRONG><B><FONT size=3>QUYẾT ĐỊNH<BR></FONT></B></STRONG></FONT><FONT face="Times New Roman"><STRONG><B>Số 86/1999/QĐ- UBDTMN ngày 7-6-1999<BR>của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi</STRONG></B></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2><B>BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG PHƯƠNG THỨC VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN <BR>THÍ ĐIỂM DỰ ÁN PHÁT HÀNH KHÔNG THU TIỀN&nbsp;MỘT SỐ BÁO CÁO CẦN THIẾT <BR>ĐẾN CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA</B></FONT>.</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=center><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ- CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;</P>
<P align=justify>- Căn cứ Quyết định số 525/1998/QĐ- TTg ngày 26/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999.</P>
<P align=justify>- Căn cứ công văn số 163/CP- VX ngày 19/2/1999 của Chính phủ.</P>
<P align=justify>- Căn cứ công văn số 1652/TC- NSNN ngày 12/4/1999 của Bộ Tài chính về việc phát hành một số báo cáo cần thiết đối với các xã đặc biệt khó khăn.</P>
<P align=justify>- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,</P></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>QUYẾT ĐINH:</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify><B>Điều 1:</B> Ban hành quy định về nội dung phương thức và biện pháp tổ chức thực hiện thí điểm dự án phát hành không thu tiền một số báo cần thiết đến các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.</P>
<P align=justify><B>Điều 2:</B> Giao cho Vụ chính sách Dân tộc chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp, Ban thư ký Chương trình 135 tổ chức thực hiện.</P>
<P align=justify><B>Điều 3: </B>Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.</P></FONT>
<TABLE cellSpacing=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width="50%"><FONT face="Times New Roman">
<P></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="50%"><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><STRONG>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM <BR>UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI</STRONG></P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=center></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2><STRONG>HOÀNG ĐỨC NGHI </STRONG><EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>
</B>
<P></P><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><STRONG><FONT size=4><B>QUY ĐỊNH</B></FONT></STRONG></P>
<P align=center><STRONG><FONT size=2><B>VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM DỰ ÁN <BR>PHÁT HÀNH KHÔNG THU TIỀN MỘT SỐ BÁO CẦN THIẾT ĐẾN <BR>CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA<BR></FONT></B></STRONG><EM>(Ban hành kèm theo QĐ số 86/1999/QĐ- UBDTMN ngày 7/6/1999)</EM></P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=justify><B>I. MỤC ĐÍCH VIỆC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Nhằm cung cấp thông tin để nâng cao từng bước về nhận thức và sự hiểu biết cho cán bộ cấp xã, trưởng bản và đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn về tình trạng phát triển kinh tế- xã hội, về kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa.</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=justify><B>II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP PHÁT VÀ SỐ LƯỢNG BÁO PHÁT HÀNH.</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Năm 1999 thực hiện thí điểm cấp không thu tiền cho 1.000 xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 135/1998/QĐ- TTg ngày 31/7/1998) mỗi xã 1 tờ/1 loại báo.</P>
<P align=justify>Năm 1999 phát hành thí điểm 5 loại báo (gồm cả chuyên san, chuyên trang sau đây gọi tắt là các báo)</P>
<P align=justify>1. Báo Nông thôn ngày nay- Hội Nông dân Việt Nam</P>
<P align=justify>2. Báo Nông nghiệp Việt Nam (chuyên trang)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</P>
<P align=justify>3. Báo Kinh tế VAC (chuyên trang)- Hội Làm vườn Việt Nam.</P>
<P align=justify>4. Báo Văn hoá nông thôn (chuyên san)- Bộ Văn hoá TT</P>
<P align=justify>5. Báo Khoa học và Đời sống (chuyên trang)- Liên hiệp Hội Khoa học và đời sống (chuyên trang)- Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.</P>
<P align=justify>Sau đó rút kinh nghiệm về nhu cầu và tác dụng, hiệu quả của các tờ báo để lựa chọn báo thích hợp phục vụ cho các xã đặc biệt khó khăn và mở rộng ra 1.715 xã khu vực III và vùng sâu, vùng xa.</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=justify><B>III. NỘI DUNG CHỦ YẾU, PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH CÁC BÁO, CHUYÊN SAN HOẶC CHUYÊN TRANG CẤP CHO 1000 XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>1. Chọn lọc các thông tin thiết thực cho cán bộ xã và thôn bản và các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội hiện nay. Phổ biến kinh nghiệm những mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa phản ánh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất ở địa phương. Phổ biến những kinh nghiệm sản xuất tốt có hiệu quả ở trong nước và nước ngoài.</P>
<P align=justify>2. Giới thiệu truyền thống văn hoá dân tộc, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.</P>
<P align=justify>3. Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổng hợp những tin, bài, ảnh trên các tờ báo để đăng tải với nội dung hình thức phù hợp các xã đặc biệt khó khăn.</P>
<P align=justify>4. Từ ngày phát hành, các báo được chuyển đến xã, theo phương thức phát hành qua bưu điện miễn phí (theo chính sách trợ cước, trợ giá quy định tại Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện số 11/1998/TTLT/BTM- UBDTMN- BTC- BKHĐT ngày 31/7/1998 của Liên Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư.</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=justify><B>IV. VỀ QUẢN LÝ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN THÍ ĐIỂM.</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xây dựng kế hoạch lập dự toán kinh phí theo quy định của Chính phủ. thực hiện dự án này trong dự án hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo. Và chuyển kinh phí theo kế hoạch được duyệt cho các báo phát hành. Trích 5% quản lý phí vào việc kiểm tra, tuyên truyền, họp báo hội thảo, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thí điểm</P>
<P align=justify>- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi giao cho Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Thư ký Chương trình 135 và các Vụ chức năng của các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện (theo kinh phí được thông báo trong kế hoạch 1999).</P>
<P align=justify>- Năm 1999 phát hành thí điểm 5 tờ báo đến 1.000 xã đặc biệt khó khăn gồm:</P>
<P align=justify>1. Báo Nông thôn ngày nay: 1.000 số/tháng</P>
<P align=justify>2. Báo Nông nghiệp Việt Nam (chuyên trang): 1.000 số/tháng</P>
<P align=justify>3. Báo Kinh tế VAC (chuyên trang): 1.000 số/tháng</P>
<P align=justify>4. Báo Văn hoá nông thôn (chuyên san): 1.000 số/tháng</P>
<P align=justify>5. Báo Khoa học và Đời sống (chuyên trang): 1.000 số/tháng</P>
<P align=justify>- Tổng Biên tập các báo đảm bảo về nội dung thời gian, địa bàn phát hành báo (những quy định tại mục III).</P>
<P align=justify>- Các xã được sử dụng 5 loại báo có trách nhiệm lưu giữ theo hệ thống thư viện hoặc tủ sách xã, mỗi năm các xã thống kê đủ các báo, tổng hợp ý kiến nhận xét cho từng báo về cả nội dung, hình thức gửi về Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 80- 82 Phan Đình Phùng- Hà Nội theo định kỳ tháng và quý.</P>
<P align=justify>- Hàng năm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi lập kế hoạch và tổ chức thẩm tra quyết toán dự án theo quy định của Bộ Tài chính và Luật Ngân sách Nhà nước.</P></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=justify><B>V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Uỷ ban Dân tộc và Miền núi thông báo kinh phí dự án thí điểm cho các báo để tổ chức thực hiện.</P>
<P align=justify>Định kỳ 3 tháng các tỉnh (có xã thuộc diện cấp phát báo) báo cáo cho Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (Vụ Chính sách Dân tộc) kết quả và tác dụng của các báo thí điểm đối với các xã đặc biệt khó khăn, để Uỷ ban Dân tộc và Miền núi tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.</P>
<P align=justify>Uỷ ban Dân tộc và Miền núi cùng các cơ quan hữu quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện việc phát hành báo theo quy định này.</P>
<P align=justify>Kế hoạch</P>
<P align=justify>Phân bổ kinh phí cho dự án thí điểm phát hành báo chí đến 1.000 xã đặc biệt khó khăn.</P>
<P align=justify>&nbsp;
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=5 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=54 rowSpan=2>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"><B>Số TT</FONT></B></P></B></TD>
<TD vAlign=top width="95%" colSpan=6 height=54><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Tổng số vốn được cấp cho dự án: <B>450.000.000đ</FONT></B></P></B></B></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Đơn vị</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Số xã</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Số kỳ</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Số tờ</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Đơn giá (đ)</B></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Tổng số tiền</B></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Báo Nông thôn ngày nay</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>108</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.600</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>178.200.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>2</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Báo Nông nghiệp Việt Nam</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>48</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>2.200</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>105.600.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>3</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>C/san Văn hoá Nông thôn</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.700</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>62.900.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>4</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Báo Kinh tế VAC</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.200</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>44.400.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>5</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Báo Khoa học và Đời sống</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>13</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>2.800</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>36.400.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>6</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="33%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>Quản lý kinh phí 5%</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>1.000</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=17>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=17>
<P>&nbsp;&nbsp; </P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=17>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=17><FONT face="Times New Roman">
<P align=right>22.500.000</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="40%" colSpan=2 height=19><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Tổng cộng:</FONT></B></P></B></TD>
<TD vAlign=top width="12%" height=19>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="8%" height=19>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="10%" height=19>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="15%" height=19>
<P> </P></TD>
<TD vAlign=top width="17%" height=19><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=right><B>450.500.000</FONT></B></P></B></TD></TR></TBODY></TABLE></P></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.