Số ký hiệu văn bản

1637/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<CENTER>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=center><FONT size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ<BR>Về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=center><FONT size=2><STRONG>_________________</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=center><FONT size=2><STRONG>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</STRONG></FONT><?xml:namespace prefix = o /><o:p></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=center><FONT size=2></FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt" align=left><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=left><FONT size=2>- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQTW ngày 17 tháng 11 năm 1989 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Quyết định số 72/HĐBT ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ trưởng Bộ Tài chính,</FONT><o:p><FONT size=2> <BR></FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH:</STRONG></FONT><o:p><FONT size=2><STRONG> <BR></STRONG></FONT></o:p></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Điều 1.</STRONG> Nhà nước cấp (không thu tiền) một số loại báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Điều 2.</STRONG> Các loại báo, tạp chí và phạm vi, đối tượng phát hành theo quy định của Điều 1 Quyết định này như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>1. Chuyên đề Nhi đồng "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Nhi đồng (cơ quan của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho các trường tiểu học các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo; các trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số, mỗi số: 1 tờ/lớp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>2. Chuyên đề Thiếu niên Tiền phong "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Thiếu niên Tiền phong (cơ quan của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho các trường phổ thông trung học cơ sở thuộc các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo; các trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số, mỗi số: 1 tờ/lớp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;3. Bản tin - ảnh "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho vùng miền núi và dân tộc thiểu số, mỗi số: 3 tờ/ủy ban nhân dân tỉnh, 3 tờ/ủy ban nhân dân huyện, 1 tờ/ủy ban nhân dân xã, 1 tờ/thôn, bản, 1 tờ/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho vùng miền núi và dân tộc thiểu số, mỗi số: 3 tờ/ủy ban nhân dân tỉnh, 3 tờ/ủy ban nhân dân huyện, 1 tờ/ủy ban nhân dân xã, 1 tờ/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>5. Bảy chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của 7 báo: Nông nghiệp Việt Nam (cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Nông thôn ngày nay (cơ quan của Hội Nông dân Việt Nam), Kinh tế VAC (cơ quan của Hội Làm vườn Việt Nam), Khoa học và đời sống (cơ quan của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Văn hoá (cơ quan của Bộ Văn hoá - Thông tin), Sức khoẻ và đời sống (cơ quan của Bộ Y tế), Công nghiệp Việt Nam (cơ quan của Bộ Công nghiệp):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, mỗi số: 1 tờ/Uỷ ban nhân dân xã; cho vùng miền núi và dân tộc thiểu số: 1 tờ/ủy ban nhân dân tỉnh, 1 tờ/Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh, 1 tờ/ủy ban nhân dân huyện, 1 tờ/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>6. Chuyên đề Văn nghệ "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Văn nghệ (cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam), tạp chí Văn hoá các dân tộc (cơ quan của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam), tạp chí Dân tộc và Miền núi (cơ quan của ủy ban Dân tộc và Miền núi):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho thư viện các trường dân tộc nội trú, mỗi số: 5 tờ/thư viện; cho vùng miền núi và dân tộc thiểu số: 2 tờ/thư viện tỉnh, 2 tờ/thư viện huyện, 1 tờ/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>7. Tạp chí Dân tộc học (cơ quan của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia), tạp chí Dân tộc và thời đại (cơ quan của Hội Dân tộc học Việt Nam):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho vùng miền núi và dân tộc thiểu số, mỗi số: 2 tờ/thư viện tỉnh, 2 tờ/thư viện huyện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>8. Báo Biên phòng (cơ quan của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Cấp cho các xã miền núi, dân tộc thiểu số ở biên giới, mỗi số: 2 tờ/ủy ban nhân dân xã.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<STRONG>Điều 3.</STRONG> Phân công trách nhiệm thực hiện <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>1. Bộ Văn hoá - Thông tin:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung của các báo, tạp chí được cấp đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp tôn chỉ, mục đích của từng loại báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>c) Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí đúng đối tượng, đạt hiệu quả.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>2. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>a) Chủ trì đặt hàng với các cơ quan báo, tạp chí được cấp theo số lượng, đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>b) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí đúng đối tượng, đạt hiệu quả.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>c) Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung của các báo, tạp chí được cấp; xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>3. Bộ Tài chính:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>a) Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho các báo, tạp chí thuộc đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>b) Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin, việc cấp và sử dụng báo, tạp chí; xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin, việc cấp và sử dụng báo, tạp chí; xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>5. Ban Vật giá Chính phủ:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định chi phí xuất bản và phát hành của các báo, tạp chí được cấp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>6. Tổng cục Bưu điện:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tổ chức thực hiện việc phát hành kịp thời, đúng địa chỉ các báo, tạp chí được cấp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>7. Bộ Giáo dục và Đào tạo:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Xác định số lượng và danh mục cụ thể các trường, lớp thuộc đối tượng được cấp các chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Nhi đồng và báo Thiếu niên Tiền phong.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>8. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Phối hợp theo dõi, kiểm tra nội dung, việc cấp và sử dụng các chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Nhi đồng và báo Thiếu niên Tiền phong.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>9. Các cơ quan chủ quản của các báo, tạp chí được xác định tại Điều 2 Quyết định này:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp về nội dung thông tin, cấp đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong sử dụng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>10. Các cơ quan báo, tạp chí được xác định tại Điều 2 Quyết định này:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>a) Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>b) Phối hợp theo dõi, kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí đúng đối tượng, đạt hiệu quả.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>11. Uỷ ban nhân dân các cấp:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>a) Chịu trách nhiệm kiểm tra việc cấp báo, tạp chí; tổ chức phát huy hiệu quả sử dụng tại địa bàn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>b) Đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí trong việc cải tiến nội dung và hình thức báo chí được cấp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Điều 4.</STRONG> Cơ chế tài chính đối với việc cấp một số loại báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>1. Hàng năm, trên cơ sở báo cáo của Bộ Văn hoá - Thông tin đánh giá về nội dung thông tin; báo cáo của ủy ban Dân tộc và Miền núi đánh giá về tình hình cấp và sử dụng báo chí, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Bưu điện, Ban Vật giá Chính phủ dự kiến mức kinh phí để thực hiện việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng quy định và bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>2. Căn cứ mức kinh phí được duyệt, ủy ban Dân tộc và Miền núi đặt hàng với các cơ quan báo, tạp chí được cấp theo số lượng, đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>3. Kinh phí cho việc cấp một số loại báo, tạp chí được cân đối trong dự toán chi ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho các cơ quan báo chí để thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Việc quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí cấp một số loại báo, tạp chí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các văn bản pháp quy liên quan.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4. Riêng năm 2002, do việc chuẩn bị khẩn trương, nên giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Bưu điện, Ban Vật giá Chính phủ căn cứ phụ lục kèm theo (về ''Phạm vi, đối tượng, dự toán kinh phí cấp một số loại báo, tạp chí năm 2002'') chuẩn xác lại phạm vi, đối tượng, mức kinh phí cấp cho từng báo, tạp chí theo Quyết định này; quy định thống nhất về hình thức các chuyên đề; để ủy ban Dân tộc và Miền núi đặt hàng với các cơ quan báo chí cho năm 2002; Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện theo dự toán kinh phí đã được duyệt do ngân sách Trung ương bảo đảm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>Điều 5.</STRONG> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Quyết định này thay thế những quy định về cấp báo cho thiếu nhi ở những vùng nông thôn miền núi và Tây Nguyên, vùng xa và hải đảo tại Quyết định số 21/TTg ngày 16 tháng 01 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Điều 6</STRONG>. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Bưu điện, Ban Vật giá Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><STRONG>&nbsp;Điều 7.</STRONG> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</FONT><o:p><FONT size=2> &nbsp;</FONT></P><FONT size=2>
<HR>
</FONT>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT size=2><STRONG>PHỤ LỤC<o:p> </o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT size=2><STRONG>PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP MỘT SỐ LOẠI BÁO, TẠP CHÍ NĂM 2002<o:p> </o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=center><FONT size=2><EM><STRONG>(Ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)</STRONG><o:p> </o:p></EM></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </o:p>&nbsp;</FONT></P></CENTER>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=right><FONT size=2><EM>Đơn vị: triệu đồng<o:p> </o:p></EM></FONT></P>
<CENTER>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
<TABLE class=MsoNormalTable cellSpacing=0 cellPadding=3 width="95%" border=1>
<TBODY>
<TR style="mso-yfti-irow: 0">
<TD vAlign=top align=middle width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>STT<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tên báo, Tạp Chí,<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Đối tượng nhận báo, Tạp chí<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng phát hành 1 năm<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top align=middle width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Dự toán KP năm 2002<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tổng cộng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>17.701<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Nhi đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các trường tiểu học thuộc các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo ( 84.440 lớp), mỗi số 1tờ/lớp. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các trường DT nội trú bậc tiểu học của các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số (2.400 lớp), mỗi số 1tờ/lớp; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Số lượng: (84.440 tờ + 2.400 tờ + 200 tờ) x 22 số =1.914.880 tờ/năm. Giá tạm tính 2.000đ/tờ. KP: 3.830 tr.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- 2 số đặc biệt: (84.440 tờ + 2.400tờ + 200 tờ) x 2 số = 174.080 tờ/năm. Giá tạm tính: 7.000đ/tờ, KP: 1.219 tr.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>5.049<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Thiếu niên Tiền phong<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các trường phổ thông trung học cơ sở thuộc các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo (44.173 lớp), mỗi số 1tờ/lớp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh MN, vùng dân tộc thiểu số (tạm tính 1.200 lớp), mỗi số 1 tờ/lớp. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 45.573 tờ x 24 số = 1.093.752 tờ/năm<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 4.500đ/tờ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.922<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Thông tấn xã Việt Nam<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p>&nbsp; </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p>&nbsp; </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2><o:p>&nbsp;</o:p>&nbsp; </FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>3.1<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Bản tin ảnh Dân tộc thiểu số và miền núi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các tỉnh miền núi, dân tộc thiểu số (49 tỉnh, mỗi số 3 tờ/tỉnh = 147tờ), huyện (351 huyện, 3 tờ/huyện = 1.053 tờ), xã (5.309 xã, mỗi số 1 tờ/xã = 5.309tờ), thôn (47.309 thôn, bản, mỗi số 1 tờ/thôn). <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1 tờ/đồn).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 653.016 tờ/năm <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>(54.418 tờ/số x 12 số)<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 2.500đ/tờ)<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>1.633<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 6">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>3.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi của Thông tấn xã Việt &lt;?xml:namespace prefix = st1 /&gt;<?xml:namespace prefix = st1 /><st1:country-region> <st1:place>Nam</st1:place> </st1:country-region>.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các tỉnh miền núi, dân tộc thiểu số (49 tỉnh, mỗi số 3 tờ/tỉnh = 147 tờ), huyện (351 huyện, mỗi số 3tờ/huyện = 1.053 tờ), xã (5.309xã, mỗi số 1 tờ/xã = 5.309 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1 tờ/đồn).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 6.709 tờ/số x 12 số = 80.508 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 6.000đ/tờ)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>483<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 7">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>7 chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của 7 báo<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- ủy ban nhân dân các xã thuộc Chương trình 135 (2.325 xã, mỗi số 1tờ/xã).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Các tỉnh miền núi, dân tộc:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>+ 38 Ban dân tộc, bộ phận làm công tác dân tộc (mỗi số 1 tờ/ban).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>+ Tỉnh (49, mỗi số 1 tờ/tỉnh), huyện (351, mỗi số 1 tờ/huyện).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1 tờ/đồn).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 100 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 176.202 tờ/năm của 1 chuyên đề. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>(3.263 tờ/số x 54 số). <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính 4.000 đ/tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.935<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 8">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Nông nghiệp Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place> </st1:country-region><o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 9">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Nông thôn ngày nay<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 10">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Kinh tế VAC<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 11">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.4<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Khoa học và Đời sống<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 12">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.5<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Văn hoá <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 13">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.6<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Sức khoẻ và Đời sống<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 14">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>4.7<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Công nghiệp Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place> </st1:country-region><o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>705<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 15">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>5<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tạp chí Văn hoá các dân tộc<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện các trường dân tộc nội trú (240 trường, mỗi số 5tờ/trường = 1.200 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện tỉnh (49 tỉnh, mỗi số 2tờ/tỉnh = 98 tờ), thư viện huyện (351 huyện, mỗi số 2tờ/huyện = 702 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1tờ/đồn).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 2.600 tờ/số x 12 số = 31.200 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 5.000đ/tờ).<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>156<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 16">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>6<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tạp chí Dân tộc và Miền núi<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện các trường dân tộc nội trú: (240 trường, mỗi số 5tờ/trường = 1.200 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện tỉnh (49 tỉnh, mỗi số 2tờ/tỉnh = 98 tờ), thư viện huyện (351 huyện, mỗi số 2 tờ/huyện = 702 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1tờ/đồn). <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 2.600 tờ/số x 12 số = 31.200 tờ/năm. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 4.500đ/tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>140<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 17">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>7<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Chuyên đề Văn nghệ Dân tộc thiểu số và Miền núi của Báo Văn nghệ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện các trường dân tộc nội trú (240 trường, mỗi số 5tờ/trường = 1.200 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện tỉnh (49 tỉnh, mỗi số 2tờ/tỉnh = 98 tờ), thư viện huyện (351 huyện, mỗi số 2tờ/huyện = 702 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Đồn biên phòng (400 đồn, mỗi số 1tờ/đồn).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 2.600 tờ/số x 12 số = 31.200 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 5.000đ/tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>156<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 18">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>8<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tạp chí Dân tộc học <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện tỉnh (49 tỉnh, mỗi số 2tờ/tỉnh = 98 tờ), thư viện huyện (351 huyện, mỗi số 2tờ/huyện = 702 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 1.000 tờ/số x 4 số = 4.000 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 5.000 đ/tờ. <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>20<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 20">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>9<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Tạp chí Dân tộc và Thời đại <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Thư viện tỉnh (49 tỉnh, mỗi số 2tờ/tỉnh = 98 tờ), thư viện huyện (351 huyện, mỗi số 2tờ/huyện = 702 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- Lưu chiểu, khác: 200 tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 1.000 tờ/số x 4 số = 4.000 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 5.000 đ/tờ. <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>20<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 22; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD vAlign=top width=44>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>10<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=133>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Báo Biên phòng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=150>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>- ủy ban nhân dân các xã miền núi, dân tộc thiểu số ở biên giới (718 xã, mỗi số 2 tờ/xã = 1436 tờ).<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=145>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Số lượng: 1.436 tờ/số x 52 số = 74.672 tờ/năm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>Giá tạm tính: 2.500 đ/tờ.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=65>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><FONT size=2>187<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></o:p>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.