Số ký hiệu văn bản

42/CTPH/UBDT- VHTT

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Văn bản số 42/CTPH/UBDT-VHTT ngày 19/1/2006 giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa Thông tin Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình phối hợp
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010<BR>Số 42/CTPH/UBDT-VHTT ngày 19/1/2006 giữa Uỷ ban Dân tộc và Bộ Văn hóa Thông tin <BR></B>______________________</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 7 (khoá IX) về công tác dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương trong tình hình hiện nay; phát huy những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát triển văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số trong những năm qua. Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Dân tộc cùng thống nhất đề ra kế hoạch Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010 như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>I. MỤC TIÊU:</B> Bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái vùng dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>II. NỘI DUNG:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những vốn quí của văn hoá truyền thống để giữ bản sắc của dân tộc và làm phong phú cho nền văn hoá nước nhà. Cụ thể là: ca, múa, nhạc và mỹ thuật truyền thống các dân tộc; lễ hội truyền thống tiêu biểu và trò chơi dân gian của các dân tộc; tiếng nói, chữ viết của các dân tộc; trang sắc phục truyền thống các dân tộc; các ngành nghề truyền thống các dân tộc; những kiến thức dân gian truyền thống các dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, phát triển và nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Cụ thể là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số với trọng tâm là xây dựng làng, bản, buôn, phum, sóc, plây và gia đình văn hoá.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ cho hoạt động văn hoá ở cơ sở, nhất là ở các nhà văn hoá, trạm truyền thanh, điểm bưu điện văn hoá và các thiết chế văn hoá truyền thống ở các vùng dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Phát triển và hỗ trợ để phát huy các đội văn nghệ ở các cơ sở, điểm dân cư vùng dân tộc thiểu số (thôn, bản, buôn, sóc, plây, trường học,...) hoạt động phục vụ cho đồng bào tại chỗ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chỉ đạo, tổ chức và hỗ trợ các hình thức giao lưu văn hoá các dân tộc như Ngày hội văn hoá thể thao, các cuộc liên hoan hoặc thi về văn hoá nghệ thuật quần chúng ở các qui mô khác nhau,…</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tổ chức vận động mọi đối tượng tham gia sưu tầm, sáng tác để có nội dung hoạt động cho phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ làm văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ các trường, khoa đào tạo cán bộ văn hoá phục vụ các vùng dân tộc thiểu số về nội dung chương trình, công tác tuyển sinh, quản lí học sinh - sinh viên, chế độ chính sách trong thời gian học tập và sau khi học,...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, lực lượng nòng cốt làm công tác văn hóa thể thao ở vùng dân tộc thiểu số hoặc bố trí chuyên đề công tác quản lí văn hoá thông tin vùng dân tộc thiểu số trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân tộc do cơ quan làm công tác dân tộc chủ trì.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Điều tra, thống kê, động viên và hỗ trợ các nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào và hiểu biết về văn hoá dân tộc để làm nòng cốt trong việc bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống dân tộc ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Phối hợp trong việc chỉ đạo và hỗ trợ xây dựng các điểm về công tác văn hoá thông tin ở vùng dân tộc thiểu số để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý văn hoá thông tin ở các vùng dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5. Phối hợp trong việc nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành những chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống và nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chủ trương, chính sách về văn hoá, thông tin ở vùng dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp ở từng cấp. Lập Ban chỉ đạo các cấp Trung ương (Bộ), tỉnh, huyện do một lãnh đạo của ngành Văn hóa – Thông tin làm trưởng ban, một lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc làm phó ban, các cơ quan chức năng liên quan của 2 ngành làm uỷ viên, trong đó có 1 uỷ viên thường trực do ngành Văn hóa – Thông tin đảm nhận.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ban chỉ đạo cấp Bộ xây dựng kế hoạch ban hành qui chế hoạt động cụ thể cho từng cấp để qui định và điều chỉnh các mối quan hệ phối hợp trong cả giai đoạn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Tăng cường công tác thông tin giữa hai ngành về kế hoạch công tác hàng năm, nhất là những nội dung công việc có liên quan để bố trí thời gian, kinh phí thực hiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hàng năm, sơ kết giữa giai đoạn và tổng kết; khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chương trình phối hợp.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG&nbsp;<BR>BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN</FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Phạm Quang Nghị </B><I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD>
<TD align=middle width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR>UỶ BAN DÂN TỘC</FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Ksor Phước </B><I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.