Số ký hiệu văn bản

249/CTPH

Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 07/09/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Chương trình phối hợp công tác dân tộc (Giai đoạn 2006 - 2010)
Cơ quan ban hành
  • Ban Dân vận Trung ương
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình phối hợp
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN TỘC <BR>Số 249/CTPH ngày 7/9/2006 giữa Ban Dân vận Trung ương và Uỷ ban Dân tộc<BR>(Giai đoạn 2006 - 2010)</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Căn cứ quyết định số 38-QĐ/TW ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐCP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc thống nhất Chương trình phối hợp công tác dân tộc của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2006-2010 như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. NỘI DUNG PHỐI HỢP: </B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Phối hợp công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2. Nghiên cứu, thẩm định một số đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Phối hợp công tác tuyên truyền vận động nhân dân:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân tộc, miền núi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 Vận động đồng bào dân tộc khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia sản xuất, thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.3 Vận động đồng bào dân tộc đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc và miền núi; thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân tộc; bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>3. Phối hợp trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và cốt cán bộ cơ sở:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3.1. Chăm lo đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ các cấp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3.2. Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chính sách đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3.3. Đề xuất việc chăm lo các điều kiện làm việc của tổ chức bộ máy các cấp; xây dựng đội ngũ cốt cán bộ, người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>4. Phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4.1 Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4.2 Kiểm tra, đánh giá kế quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4.3 Tham mưu giải quyết các vấn đề cấp thiết trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>5.</STRONG> Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Giao cho Vụ Dân tộc của Ban Dân vận Trung ương và Vụ Chính sách Dân tộc của Ủy ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình phối hợp công tác này, thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, đánh giá tình hình thực hiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn Ban Dân vận, Ban Dân tộc các địa phương xây dựng Chương trình phối hợp công tác với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Hàng năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác này và ra kế hoạch phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.</FONT></P>
<P>
<TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>ỦY BAN DÂN TỘC <BR>PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Sơn Song Sơn</STRONG> <EM>(Đã ký)</EM></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG<BR>PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial><FONT size=2><STRONG>Vũ Trọng Kim</STRONG> <EM>(Đã ký)</EM></FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.