Số ký hiệu văn bản

Luật Doanh nghiệp Nhà nước

Loại văn bản Luật - Pháp lệnh
Ngày ban hành 20/04/1995
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Tài chính - Kế toán
Người ký
<P style="MARGIN: 18pt 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 12.0pt; tab-stops: 475.7pt; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>LUẬT<BR>DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<BR>________________ </B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><I>Để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả và thực hiện đúng các mục tiêu do Nhà nước giao cho doanh nghiệp;<?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><I>Căn cứ vào Điều 19 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </I></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><I>Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </I><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG I<BR>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<o:p> &nbsp;</o:p> </B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt <?xml:namespace prefix = st1 /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:country-region> .<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên của tổng công ty và quản lý phần vốn của Nhà nước đầu tư ở các doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- "Vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng" là vốn ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc ngân sách và vốn của doanh nghiệp nhà nước tự tích luỹ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- "Doanh nghiệp nhà nước độc lập": là doanh nghiệp nhà nước không ở trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp khác.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- "Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh" là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- "Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích": là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng theo các chính sách của Nhà nước hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- "Cổ phần chi phối của Nhà nước" là các loại cổ phần sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số có phần của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Cổ phần của Nhà nước ít nhất gấp hai lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>6- "Cổ phần đặc biệt của Nhà nước" là cổ phần của Nhà nước trong một số doanh nghiệp mà Nhà nước không có cổ phần chi phối, nhưng có quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp theo thoả thuận trong điều lệ doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật này và các quy định khác của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Chính phủ quy định cụ thể việc thi hành Luật này đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong một số lĩnh vực đặc biệt quan trọng và trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 5<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Tổ chức Đảng cộng sản Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> và các quy định của Đảng cộng sản Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place> </st1:country-region>.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG II<o:p> <BR></o:p>QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> <o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</o:p> MỤC I<o:p> <BR></o:p>QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 6<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp nhà nước có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hoặc hoạt động công ích do Nhà nước giao.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 7<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở trong nước, ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Tự nguyên tham gia tổng công ty nhà nước, trừ những tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng do Chính phủ chỉ định các đơn vị thành viên;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>đ) Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường; kinh doanh bổ sung những ngành nghề khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>e) Tự lựa chọn thị trường; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>g) Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>h) Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần theo quy định của pháp luật;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>i) Xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>k) Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật; được quyền quyết định mức lương và thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm hoặc chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có quyền tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Thực hiện các quyền quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, i và k Khoản 1 Điều này;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức hoạt động kinh doanh bổ sung theo quy định của Chính phủ, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính là hoạt động công ích do Nhà nước giao cho doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần theo quy định của pháp luật khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 8<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh có quyền quản lý tài chính như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Được sử dụng vốn và các quỹ của doanh nghiệp để phục vụ kịp thời các nhu cầu trong kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hoàn trả;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh, nhưng không thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp tại các ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Được sử dụng quỹ khấu hao cơ bản của doanh nghiệp; mức và tỷ lệ trích quỹ khấu hao cơ bản, chế độ sử dụng và quản lý quỹ khấu hao cơ bản do Chính phủ quy định;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định, doanh nghiệp được chia phần lợi nhuận còn lại cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần. Chính phủ quy định chi tiết chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế nói tại Điểm này;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>đ) Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất, sản phẩm, dịch vụ này của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>e) Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thực hiện các quyền quản lý tài chính quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này và có các quyền sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Được Nhà nước cấp kinh phí theo dự toán hàng năm hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nước do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt, phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao cho doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Được huy động vốn, gọi vốn liên doanh, thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp tại các ngân hàng của Việt Nam để vay vốn phục vụ hoạt động công ích theo quy định của pháp luật khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm hoặc dịch vụ có thu phí được sử dụng phí theo quy định của Chính phủ để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><o:p><B>&nbsp;Điều 9<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>MỤC II<BR>NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 10<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (nếu có); nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có nghĩa vụ sử dụng vốn và các nguồn lực do Nhà nước giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh và những nhiệm vụ đặc biệt do Nhà nước giao.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có nghĩa vụ sử dụng vốn, kinh phí, các nguồn lực do Nhà nước giao để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ công ích cho các đối tượng theo khung giá hoặc phí do Chính phủ quy định.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 11<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ được Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích và kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuẩn y;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng thu nhập từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>6- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách về tính xác thực hiện của các báo cáo;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>7- Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 12<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ quy định cụ thể chế độ công khai báo cáo tài chính và thông tin của các loại doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có nghĩa vụ:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Nộp ngân sách các khoản thu về phí và các khoản thu khác (nếu có);<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích có thực hiện hoạt động kinh doanh thì phải tổ chức hạch toán riêng và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG III<BR>THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC</B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>MỤC I<BR>THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ KINH DOANH<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><o:p><B>&nbsp;Điều 13<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước được thực hiện ở những ngành, lĩnh vực then chốt, quan trọng có tác dụng mở đường và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền của nền kinh tế, điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Những ngành, lĩnh vực được ưu tiên xem xét khi thành lập mới doanh nghiệp nhà nước trong từng thời kỳ do Chính phủ quy định.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 14<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Thủ trưởng cơ quan sáng lập doanh nghiệp nhà nước là người đề nghị thành lập và tổ chức thực hiện các thủ tục đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Người đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước phải lập và gửi hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước đến người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước; hồ sơ gồm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Đề án thành lập doanh nghiệp<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Dự kiến mức vốn điều lệ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>đ) Giấy đề nghị cho doanh nghiệp sử dụng đất.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 15<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập các tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước độc lập có quy mô lớn hoặc quan trọng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập các doanh nghiệp nhà nước không quy định tại Khoản 1 Điều này theo phân cấp của Chính phủ.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 16<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước, phải lập hội đồng thẩm định để xem xét các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này. Chính phủ quy định việc thành lập, thành phần, chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định và trình tự thẩm định doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Điều kiện để xem xét quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước gồm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật này;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Đề án thành lập doanh nghiệp nhà nước bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công nghệ và quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô, ngành, nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động và không thấp hơn vốn pháp định do Chính phủ quy định: có chứng nhận của cơ quan tài chính về nguồn và mức vốn cấp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>đ) Có xác nhận đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở và mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Trên cơ sở kết luận bằng văn bản của Hội đồng thẩm định, người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước ra quyết định thành lập; trường hợp không chấp nhận thành lập doanh nghiệp, thì phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 30 ngày (ba nươi ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Việc bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp phải được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày (ba mươi ngày), kể từ ngày có quyết định thành lập doanh nghiệp.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 17<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm: quyết định thành lập, điều lệ doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Trong thời hạn không quá 60 ngày (sáu mươi ngày), kể từ ngày có quyết định thành lập, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 18<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Trong thời gian không quá 30 ngày (ba mươi ngày), kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong năm số liên tiếp về các nội dung chính sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp, họ và tên chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) và tổng giám đốc hoặc giám đốc;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Tên cơ quan ra quyết định và ngày ra quyết định thành lập doanh nghiệp, ngày và số đăng ký kinh doanh;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Mức vốn điều lệ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Số tài khoản tiền gửi ngân hàng; số điện thoại, telex, fax (nếu có);<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh hoặc hoạt động;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>6- Thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh và thời hạn hoạt động.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 19<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Khi muốn đặt chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, doanh nghiệp nhà nước phải có phương án hoạt động của chi nhánh và được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh chấp thuận bằng văn bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Chi nhánh của doanh nghiệp nhà nước không có tư cách pháp nhân; doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm dân sự đối với chi nhánh của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Trường hợp đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, doanh nghiệp nhà nước phải đăng ký với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Việc đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước tại nước ngoài được thực hiện theo các quy định của Chính phủ.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>MỤC II<BR>TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 20<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Các biện pháp áp dụng để tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm: sáp nhập vào doanh nghiệp nhà nước khác, chia tách doanh nghiệp nhà nước và những biện pháp khác làm thay đổi mục tiêu hoạt động, hình thức tổ chức của doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Người đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước phải lập phương án tổ chức lại doanh nghiệp. Người quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định phương án tổ chức lại doanh nghiệp và ra quyết định tổ chức lại doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Việc áp dụng các biện pháp tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước quan trọng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 21<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước mà dẫn đến thay đổi mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc đăng ký bổ sung với cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 22<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét để giải thể trong các trường hợp sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà doanh nghiệp không xin gia hạn;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 23<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Người quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Người quyết định thành lập doanh nghiệp phải lập Hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể làm chức năng tham mưu cho người quyết định thành lập doanh nghiệp về việc quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước và tổ chức thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước. Thành phần và quy chế làm việc của Hội đồng giải thể, trình tự và thủ tục thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp do Chính phủ quy định.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Các khiếu nại liên quan đến giải thể doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 24<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Việc giải quyết phá sản doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo Luật phá sản doanh nghiệp.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG IV<BR>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC</B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>MỤC I<BR>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 25<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước với những nội dung sau dây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Ban hành chính sách, cơ chế quản lý đối với từng lợi doanh nghiệp nhà nước, chính sách khuyên khích, chế độ trợ cấp, trợ giá và chế độ ưu tiên đối với các sản phẩm và dịch vụ hoạt động công ích;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Quyết định các biện pháp bảo hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước quan trọng của nền kinh tế quốc dân;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Tổ chức xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể quy hoạch và chiến lược phát triển ngành, lãnh thổ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Tổ chức xây dựng quy hoạch và đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ điều hành doanh nghiệp nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ nhà nước tại các doanh nghiệp;<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 26<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><o:p>&nbsp;MỤC II<BR>THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 27<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện các quyền của chủ sở đối với doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>c) Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phê chuẩn điều lệ tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước quan trọng;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>d) Quyết định cấp vốn đầu tư ban đầu và đầu tư bổ sung, giao vốn cho doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn ở doanh nghiệp nhà nước. Quy định chế độ khấu hao, tỷ lệ phân chia lợi nhuận vào các quỹ sau khi đã nộp thuế. Phê chuẩn phương án chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố những thiết bị, nhà xưởng quan trọng. Phê chuẩn phương án huy động vốn, phương án góp vốn, tài sản của Nhà nước vào liên doanh với các chủ sở hữu khác. Thống nhất tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước vào các doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>đ) Quyết định áp dụng mô hình quản lý đối với các loại doanh nghiệp nhà nước; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh quản lý chủ chốt trong doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>e) Quy định các tiêu chuẩn, định mức, đơn giá tiền lương đối với sản phẩm, dịch vụ làm cơ sở cho doanh nghiệp nhà nước trả lương cho người lao động. Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>g) Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhà nước giao; giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của tổng giám đốc hoặc giám đốc.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Chính phủ phân cấp hoặc uỷ quyền cho các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều này; quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp ; quy định mối quan hệ giữa các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quyền của chủ sở hữu Nhà nước được Chính phủ phân cấp hoặc uỷ quyền đối với doanh nghiệp nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><o:p><B>&nbsp;CHƯƠNG V<BR>TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<o:p> &nbsp;</o:p> </B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 28<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô lớn có cơ cấu tổ chức quản lý như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>a) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>b) Tổng giám đốc hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Các doanh nghiệp nhà nước không quy định tại Khoản 1 Điều này có giám đốc và bộ máy giúp việc. Hình thức tổ chức giám sát tại các doanh nghiệp này do Chính phủ quy định.<o:p> <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2>MỤC I<BR>DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>I- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 29<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan quản lý Nhà nước được Chính phủ uỷ quyền về sự phát triển của doanh nghiệp theo mục tiêu Nhà nước giao.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 30<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Nhận vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn lực khác do Nhà nước giao cho doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Trình thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp phê duyệt đều lệ doanh nghiệp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm, trừ các doanh nghiệp quan trọng do Thủ tướng quyết định;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Trình thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước theo phân cấp của Chính phủ các phương án liên doanh, góp vốn, các dự án đầu tư của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc người được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Trình thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước được Chính phủ phân cấp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp theo đề nghị của tổng giám đốc hoặc giám đốc;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>6- Trình thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để phê duyệt quyết toán tài chính hàng năm của doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>7- Phê chuẩn phương án sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế do tổng giám đốc hoặc giám đốc đề nghị; thông qua quyết toán tài chính hàng năm của doanh nghiệp thành viên (nếu có); thực hiện việc công bố công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>8- Quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>9- Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế bộ máy quản lý doanh nghiệp, quy hoạch đào tạo lao động và điều lệ của các đơn vị thành viên (nếu có); đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên (nếu có) theo quy định của pháp luật;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>10- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên (nếu có) theo đề nghị của tổng giám đốc;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>11- Kiểm tra, giám sát tổng giám đốc hoặc giám đốc, các đơn vị thành viên (nếu có) trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, mục tiêu Nhà nước giao cho doanh nghiệp và thực hiện các quyết định khác của Hội đồng quản trị.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 31<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Hội đồng quản trị gồm chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc và một số thành viên khác. Tuỳ theo quy mô, loại hình doanh nghiệp, Chính phủ quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Hội đồng quản trị có thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 30 của Luật này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị do người đề nghị thành lập doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ hoặc người được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm (năm năm). Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm tổng giám đốc hoặc giám đốc.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy và con dấu của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của mình.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 32<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Là công dân Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> , thường trú tại Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place> </st1:country-region>;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Không đồng thời đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạp trong bộ máy Nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Những người đã là thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp đã bị tuyên bố phá sản thì phải tuân theo quy định tại Điều 50 Luật phá sản doanh nghiệp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>6- Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc không được thành lập hoặc giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ các chức danh quản lý điều hành.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của những người giữ các chức danh trên không được giữ chức danh kế toán trưởng, thủ quỹ tại cùng doanh nghiệp và doanh nghiệp thành viên (nếu có).<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 33<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; họp thường kỳ hàng quỹ để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của doanh nghiệp do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc hoặc giám đốc hoặc trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị được chủ tịch uỷ quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên có mặt; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% (năm mười phần trăm) tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>4- Nội dung, kết luận của các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi thành biên bản; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>5- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, kể cả tiền lương và phụ cấp, được tính vào quản lý phí của doanh nghiệp. Tổng giám đốc hoặc giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị làm việc.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 34<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị được xếp lương cơ bản theo ngạch bậc viên chức nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ quy định và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các thành viên kiểm nhiệm của Hội đồng quản trị hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Chính phủ và được tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 35<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Các thành viên Hội đồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm trước người ra quyết định bổ nhiệm và pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp vi phạm điều lệ doanh nghiệp, quyết định vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hai cho doanh nghiệp và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.<o:p> &nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 36<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>1- Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của tổng giám đốc hoặc giám đốc, bộ máy doanh nghiệp và các đơn vị thành viên (nếu có) trong hoạt động tài chính, chấp hành điều lệ doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>2- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>3- Chi phí hoạt động, kể cả tiền lương và điều kiện làm việc của Ban kiểm soát do doanh nghiệp bảo đảm.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>II- Tổng giám đốc hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc<o:p> &nbsp;</o:p> </B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 37<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 28.55pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2>Tổng giám đốc hoặc giám đốc do Thủ t

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.