Số ký hiệu văn bản

45/2001/TTLT/BTC-BKHCN

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 18/06/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông tư Liên tịch Số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Lĩnh vực văn bản
  • Khoa học - CN và MT
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Thông Tư Liên Tịch<?xml:namespace prefix = o /><o:p><BR>Số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCN ngày 18/6/2001 <BR>Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu<o:p> đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ<o:p> </o:p><BR>_______________</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm1996 của Chính phủ “Qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước”, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ “ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ”.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để thống nhất quản lý chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số chế độ chi tiêu như sau:<o:p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>&nbsp;&nbsp; I. Đối tượng và phạm vi áp dụng<o:p> </B></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thông tư này qui định một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.<o:p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>II. Nội dung và mức chi<o:p> </B></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Các mức chi qui định tại thông tư này là mức tối đa, chủ nhiệm đề tài, dự án căn cứ vào khối lượng công việc, đề xuất với thủ trưởng đơn vị mức trả cho từng nội dung cụ thể.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối với các khoản chi không qui định tại thông tư này, được thực hiện theo qui định chung hiện hành.</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;Các nội dung và mức chi :<o:p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</o:p> <o:p>&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=right><FONT face=Arial size=2><I>&nbsp;Đơn vị: 1.000 đồng<o:p> &nbsp;</I></FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="101%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="5%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Nội dung công việc</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>ĐV tính</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đề tài, dự án cấp NN</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh, TP</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ghi chú</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>I</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Xác định và tuyển chọn đề tài, dự án</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề cương chi tiết của đề tài, dự án</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đề cương</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>500 -1.000</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>300 -600</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Được chấp nhận</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Xây dựng đề cương tổng quát của chương trình</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đề cương</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>400 -700</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>300 -500</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Được chấp nhận</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tư vấn xác định các nhiệm vụ KH&amp;CN, tuyển chọn, xét duyệt đề cương:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ tịch Hội đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thành viên Hội đồng thư ký<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đại biểu được mời tham dự<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của phản biện Hội đồng xác định nhiệm vụ <o:p></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của phản biện Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt đề cương<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của ủy viên HĐ tuyển chọn, xét duyệt đề cương</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>-<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>-<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>đề tài,&nbsp; dự án<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hồ sơ dự tuyển<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hồ sơ dự tuyển</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>70&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>70&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>40</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thời gian 1 buổi&nbsp;<BR>vào khoảng&nbsp;<BR>4 tiếng</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>II</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hoạt động nghiên cứu</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Báo cáo tổng kết nghiệm thu:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đối với đề tài&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đối với dự án<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Báo cáo&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Báo cáo</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3.500 - 7.000<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.000 -4.000</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.000 -4.000<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.500 - 2.500</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Hoàn chỉnh báo cáo</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chuyên gia phân tích, đánh giá chuyên đề, khảo nghiệm trước khi nghiệm thu đề tài</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bài viết</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150 - 300</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100 -200</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tối đa 2 chuyên gia/chuyên đề</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Nghiệm thu cơ sở<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ tịch Hội đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- ủy viên, thư ký<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- đại biểu được mời tham dự<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét phản biện<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của ủy viên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bài viết<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bài viết&nbsp;</FONT>
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>200<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>70<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>40<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>70</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thời gian 1 buổi&nbsp;<BR>vào khoảng&nbsp;<BR>4 tiếng.</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Trả tiền bài nhận xét</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Nghiệm thu chính thức<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ tịch Hội đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ủy viên, thư ký<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đại biểu được mời tham dự<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của Phản biện<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bài nhận xét của Ủy viên</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Buổi<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bài viết<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Bài viết</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>200<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>300<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>50<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>200<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thời gian 1 buổi&nbsp;<BR>vào khoảng&nbsp;<BR>4 tiếng.</FONT>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Trả tiền bài nhận xét</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5</FONT></P></TD>
<TD width="43%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thù lao Chủ nhiệm đề tài, dự án</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tháng</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>150</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>100</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Số tháng hưởng theo đề cương được duyệt</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%">
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>III</FONT></P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD width="43%">
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Quản lý đề tài, dự án</FONT></P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD align=middle width="15%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đề tài, dự án/năm</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="21%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>10.000</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="26%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6.000</FONT></P></TD>
<TD align=middle width="11%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hỗ trợ chi hoạt động bộ máy của đơn vị chủ trì</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p>III. Quản lý và thanh quyết toán<o:p> </B></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán kinh phí cho các Chương trình, đề tài, dự án phải thực hiện theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước, chế độ tài chính hiện hành và một số quy định dưới đây :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và thanh quyết toán đúng kinh phí thực tế chi cho từng đề tài/ dự án.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Dự toán kinh phí được phê duyệt và phân bổ cho từng đề tài, dự án là mức tối đa để thực hiện đề tài, dự án đó. Khi kết thúc đề tài, dự án, phần kinh phí thực tế chi thấp hơn mức kinh phí được phê duyệt, đơn vị được sử dụng vào việc tăng cường cơ sở vật chất, chi cho những nhiệm vụ cấp bách, mới phát sinh của đơn vị.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Các khoản chi cho cá nhân khi tham gia Hội thảo, họp Hội đồng khoa học để tư vấn, tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu phải có danh sách và mức chi cụ thể cho các cá nhân dự họp, được thủ trưởng đơn vị xác nhận.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Đối với các khoản chi tính theo sản phẩm nghiên cứu ( công nghệ, chuyên đề, báo cáo tổng kết ): <o:p></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Trường hợp Chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện: Thủ trưởng đơn vị xác nhận khối lượng công việc thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Trường hợp thuê tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện: Thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện việc ký Hợp đồng với các tổ chức, cá nhân đó. Kết quả&nbsp; thực hiện các Hợp đồng nghiên cứu, báo cáo theo chuyên đề phải được chủ nhiệm đề tài, dự án công nhận. <o:p></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuyên đề nghiên cứu của từng đề tài, dự án phải thiết thực, phù hợp với các nội dung nghiên cứu được thể hiện trong đề cương nghiên cứu được duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Trường hợp mua vật tư phục vụ nghiên cứu khoa học, nếu không có hóa đơn theo quy định, thì phải có giấy biên nhận ghi rõ họ tên người bán, người mua, địa chỉ, mẫu mã, số lượng, giá cả và được thủ trưởng đơn vị đồng ý mới được thanh quyết toán.<o:p> &nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>IV. Tổ chức thực hiện<o:p> </B></o:p></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 49/TC-KHCN ngày 01/7/1995 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ “ Qui định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai”. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.<o:p> &nbsp;</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ</STRONG>&nbsp;<BR><B>Thứ trưởng&nbsp;&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT face=Arial size=2><B>Bùi Mạnh Hải</B> <I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD>
<TD align=middle width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KT. BỘ TRƯỞNG<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BỘ TÀI CHÍNH</STRONG><o:p><STRONG> <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thứ trưởng</STRONG><o:p><STRONG> </STRONG></FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nguyễn Thị Kim Ngân</B> <I>(Đã ký )<o:p> &nbsp; </I>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.