Số ký hiệu văn bản

30/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/01/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Cải cách hành chính
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ&nbsp;<BR>Phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010<BR></B>_________________________&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ&nbsp;</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010;</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,&nbsp;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:&nbsp;</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.2pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.2pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3. </B>Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<HR>

<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>ĐỀ ÁN<BR>ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010<BR></STRONG><EM>(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ)<BR></EM>___________________ </FONT></P>
<P align=left><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ ÁN&nbsp;<?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg&nbsp; ngày 17 tháng 9 năm 2001) đã kết thúc giai đoạn I (2001 - 2005). Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001 - 2005) và khẳng định 5 năm qua cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trên mọi lĩnh vực quản lý, tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận. Cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội và đổi mới từng bước hệ thống chính trị.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>Để thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm (2006 - 2010), nhất là trong bối cảnh Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Chính phủ đã đề ra Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này là xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm cải cách hành chính thế giới cho thấy, đơn giản hoá thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hiện đại hoá hành chính của Chính phủ các nước phát triển.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>Trong giai đoạn I (2001 - 2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và những năm trước đó, Chính phủ đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính thông qua công tác rà soát, sửa đổi và bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức cho tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác này (Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế một cửa ở các địa phương; Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg&nbsp; ngày 05 tháng 4 năm 2005 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính; Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Công văn số 1877/TTg-CCHC ngày 15 tháng 11 về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg; Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2006 số 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2007). Theo đó, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện những biện pháp để cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền quản lý, cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước với người dân và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hoá.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>Kết quả cải cách thủ tục hành chính thời gian qua cho thấy, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện một bước đáng kể, thông qua một loạt các biện pháp như cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực quản lý, thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại khá phổ biến xu hướng cơ quan hành chính giành thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; vẫn còn tư tưởng bao cấp, cục bộ của các bộ, ngành khi xây dựng và ban hành thủ tục hành chính; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Do đó, thủ tục hành chính vẫn còn nhiều phiền hà, phức tạp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, làm lỡ cơ hội đầu tư và cản trở sức sản xuất của các thành phần kinh tế trong xã hội. Cụ thể là:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thủ tục hành chính trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau chưa bảo đảm được tính nhất quán, đồng bộ, vẫn còn tình trạng rườm rà, chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý; được ban hành bởi nhiều cấp, nhiều cơ quan, dưới nhiều hình thức văn bản;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT face=Arial size=2>- Điều kiện kinh doanh tiếp tục là những lực cản, trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Có không ít điều kiện kinh doanh được ban hành theo hướng thuận lợi cho cơ quan quản lý, chưa tính tới những khó khăn trong việc thực hiện của người dân và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none"><FONT face=Arial size=2>- Hệ thống các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành còn thiếu thống nhất, nhiều quy định bất hợp lý gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng chậm được chuẩn hoá theo hướng đơn giản, thuận lợi; chưa có sự kiểm soát chặt chẽ về tính công khai, minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý về nội dung và hình thức của các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính. Thực trạng này đã gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo cơ hội cho nhũng nhiễu, tiêu cực phát sinh, phát triển;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Không chỉ có hạn chế về mặt nội dung các quy định về thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện trên thực tế cũng rất yếu kém. Nhiều quy định về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế nhưng chậm được phát hiện để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Điều này đã được phát hiện từ lâu nhưng chậm được khắc phục trên thực tế. &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là:&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>Thứ nhất,</I> nhận thức, tư duy về quản lý nhà nước trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt chậm được đổi mới. Biểu hiện của tư duy này là muốn quản lý chặt, ôm đồm, áp đặt vẫn còn khá phổ biến ở các ngành, các cấp.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>Thứ hai,</I> thủ tục hành chính là vấn đề rộng lớn, phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Trong không ít trường hợp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính là tự cắt bỏ quyền và lợi ích do thủ tục hành chính hiện hành mang lại. Do đó, gặp phải sự chống đối từ phía một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>Thứ ba,</I> các bộ, ngành trung ương cũng như địa phương chưa kiên quyết, nhất quán tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, tinh thần của người dân cho mục tiêu phát triển. Chính vì vậy mà chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho công tác này. &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>Thứ tư</I>, các thủ tục hành chính hiện nay còn được thực hiện cắt khúc, thiếu tính liên thông và phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính. Khi có nhu cầu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp còn phải đến nhiều cơ quan, nhiều đầu mối để thực hiện thủ tục hành chính.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>Thứ năm,</I> chưa có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B>II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>1. Mục tiêu</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt" align=left><FONT face=Arial size=2>Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.</FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>2. Yêu cầu</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính phải được xem xét, đánh giá để bãi bỏ hoặc sửa đổi theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và hồ sơ thủ tục hành chính phải được chuẩn hóa, công khai hóa để mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>3. Phạm vi<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B>III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>Tiểu Đề án 1: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B><I>1. Mục tiêu<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các thủ tục hành chính hiện hành, phát hiện các bất cập trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt" align=left><FONT face=Arial size=2><B><I>2. Nội dung<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Thống kê, tập hợp các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, của Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) thuộc chức năng và phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên các mặt: quy định pháp luật; quy trình giải quyết công việc; hồ sơ giấy tờ; thẩm quyền giải quyết; vấn đề liên thông, phối hợp và kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; tính khả thi, phù hợp của thủ tục hành chính; vấn đề phí, lệ phí;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Xây dựng báo cáo Đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về dự thảo báo cáo này và trình Ban Điều hành Đề án xem xét, cho ý kiến;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>đ) Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp và kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính, pháp điển hóa các quy định về thủ tục hành chính (nếu cần thiết) để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>e) Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>g) Xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính để sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo hướng Nghị định này sửa nhiều Nghị định;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>h) Xây dựng và trình Chính phủ Dự án Luật Đơn giản hóa thủ tục hành chính để sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong các luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt" align=left><FONT face=Arial size=2>k) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.<o:p> </FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt" align=left><FONT face=Arial size=2><B><I>3. Phân công thực hiện<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, i, k mục 2;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, ngành mình;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Cung cấp cho Văn phòng Chính phủ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Văn phòng chính phủ trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục 3.1. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành các quy định về cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Xây dựng Báo cáo tổng kết tiểu đề án.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.3. Văn phòng Chính phủ:<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định tại mục 3.1, 3.2;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các điểm e, g, h mục 2;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;- Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><I><B>4. Sản phẩm&nbsp;<o:p> </o:p></B></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, pháp điển hóa những quy định về thủ tục hành chính (nếu cần thiết);&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về những đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự án Luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo tổng kết tiểu Đề án của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>5. Thời gian thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ mục 2: bắt đầu từ&nbsp; tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Ban Điều hành Đề án Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính để xem xét, cho ý kiến: trước ngày 15 tháng 01 năm 2008;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính quy định tại mục 3.2: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 3.3: từ ngày 15 tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010. Cụ thể như sau:&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính: trước 20 tháng 8 năm 2008;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Trình Chính phủ Dự án Luật về Đơn giản hóa Thủ tục hành chính: trước ngày 20 tháng 10 năm 2008.&nbsp; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ban Điều hành Đề án Báo cáo tổng kết tiểu đề án: trước ngày 15 tháng 10 năm 2010;&nbsp; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>Tiểu Đề án 2: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>1. Mục tiêu&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Xây dựng hệ thống điều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất vừa đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu thông thoáng và giảm chi phí về thời gian, vật chất cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>2. Nội dung&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Thống kê, tập hợp các điều kiện kinh doanh, bao gồm: giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Rà soát, đánh giá cụ thể từng loại điều kiện kinh doanh trên các mặt: quy định pháp luật; tính phù hợp, khả thi của điều kiện kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh; những vấn đề khác có liên quan;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Xây dựng báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan về dự thảo báo cáo, trình Ban Điều hành Đề án xem xét, cho ý kiến;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>d) Xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ, theo hướng Nghị định này sửa nhiều Nghị định;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>đ) Xây dựng và trình Chính phủ Dự án Luật về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp được quy định trong các luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>g) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>h) Xây dựng Báo cáo tổng kết tiểu Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>3. Phân công thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.1. Cơ quan thực hiện:</I>&nbsp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.2. Cơ quan phối hợp: </I>Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân&nbsp; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện Đề án này.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>4. Sản phẩm&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự án Luật về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước được thiết lập và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử&nbsp; của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo tổng kết tiểu đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>5. Thời gian thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian thực hiện tiểu đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian trình Ban Điều hành Đề án cho ý kiến về Báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: trước ngày 31 tháng 12&nbsp; năm 2007;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian trình Chính phủ Nghị định về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: trước ngày 20 tháng 02 năm 2008;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian trình Chính phủ Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: trước ngày 20 tháng 6 năm 2008.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Tiểu Đề án 3: Đơn giản hoá &nbsp;mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>1. Mục tiêu&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính; chống việc lạm dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>2. Nội dung&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Thống kê, tập hợp các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, của Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Rà soát, đánh giá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên các mặt: nội dung, hình thức, ngôn ngữ, thẩm quyền ban hành và những vấn đề khác có liên quan;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Chuẩn hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước theo hướng đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho người sử dụng;&nbsp; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Xây dựng báo cáo đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về dự thảo Báo cáo và trình Ban Điều hành Đề án xem xét, cho ý kiến;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>đ) Ban hành mới các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính hoặc sửa đổi, bãi bỏ những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>e) Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bãi bỏ ngay các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp hoặc do địa phương ban hành không đúng thẩm quyền;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>g) Xây dựng cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>h) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B><I>3. Phân công thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo quy định tại mục 2;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, ngành mình;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Cung cấp cho Văn phòng Chính phủ cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Văn phòng chính phủ trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính về tình hình và kết quả thực hiện. &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><I>3.2.&nbsp; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện tiểu Đề án;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện bãi bỏ các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính không phù hợp theo yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ban hành không đúng thẩm quyền;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Công khai hoá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2>- Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.3. Văn phòng Chính phủ:&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo quy định tại mục 3.1 và 3.2;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thiết lập cơ sở dữ liệu về hệ thống các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, trên cơ sở hệ thống các cơ sở dữ liệu về tờ khai và mẫu đơn hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><I>4. Sản phẩm&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Hệ thống cơ sở dữ liệu về các mẫu tờ khai và mẫu đơn hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý được thiết lập, công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo tổng kết tiểu đề án của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2><B><I>5. Thời gian thực hiện<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian thực hiện tiểu Đề án : từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ &nbsp;thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3.1: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12&nbsp; năm 2007; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian trình Ban Điều hành Đề án Báo cáo đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3.2: tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12&nbsp; năm 2008; &nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3.3: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Tiểu Đề án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2><B><I>1. Mục tiêu<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><I>2. Nội dung<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Lấy ý kiến chuyên gia quản lý, nhà khoa học, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về Dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2><B><I>3. Phân công thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.1. Cơ quan thực hiện:</I> Văn phòng Chính phủ.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><I>3.2. Cơ quan phối hợp:</I> các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2>Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân&nbsp; các cấp có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Văn phòng Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2><B><I>4. Sản phẩm&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%"><FONT face=Arial size=2><B><I>5. Thời gian thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></I></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 104%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thời gian trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính: quý IV năm 2007.&nbsp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><B>IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>1. Phân công thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: normal"><FONT face=Arial size=2><I>1.1. Văn phòng Chính phủ:&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Ban Điều hành Đề án về các nhiệm vụ được Thủ tướng giao quy định trong Đề án;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ huy động&nbsp; nguồn lực quốc tế cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều hành Đề án về các nhiệm vụ được Thủ tướng giao quy định trong Đề án;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ huy động nguồn lực quốc tế cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>1.3. Bộ Tài chính<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006; kiểm tra tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng năm cho các tiểu đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu đề án đã kết thúc;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>1.4. Bộ Nội vụ&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ&nbsp; trong việc huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>1.5. Bộ Tư pháp&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng&nbsp; Dự án Luật về Đơn giản hóa thủ tục hành chính và Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đưa 2 dự án Luật này vào dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, bảo đảm phù hợp với thời gian đã nêu trong Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>1.6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:<o:p> &nbsp;</o:p> </I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều hành Đề án trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trong từng tiểu Đề án;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai những nội dung có liên quan đã nêu trong từng tiểu Đề án, định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>2. Thời gian thực hiện&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Thời gian của Đề án được xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối năm 2010 sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>3. Các yêu cầu về nguồn lực</B></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><I>3.1. Về nhân lực:&shy;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực liên quan không thuộc biên chế bộ, ngành hay địa phương.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2><I>3.2. Về tài chính:&nbsp;<o:p> </o:p></I></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Các khoản chi:&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Điều tra, khảo sát, thống kê, tập hợp: thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Thuê chuyên gia tư vấn;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bản pháp quy;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>+ Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ, ngành và địa phương.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý giai đoạn 2007 - 2010:&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết do cơ quan chủ trì lập, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí ngân sách để thực hiện Đề án, trong đó có phân theo nhu cầu hàng năm.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Kinh phí thực hiện cho từng tiểu Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đã quy định trong từng tiểu Đề án.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><B>4. Ban Điều hành Đề án&nbsp;<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>Thành lập Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Thành phần: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, các ủy viên là đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ là ủy viên thư ký.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký, bao gồm lãnh đạo, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính và một số cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0cm; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%"><FONT face=Arial size=2>Ban Điều hành và Tổ thư ký hoạt động kiêm nhiệm.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập Ban Điều hành, Tổ thư ký và ban&nbsp; hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành.&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 26.95pt; LINE-HEIGHT: 109%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức thực hiện Đề án; xem xét, cho ý kiến và nghiệm thu sản phẩm của từng tiểu đề án; theo dõi, đôn đốc kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tổng kết Đề án, xây dựng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="50%"></TD>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2>THỦ TƯỚNG</FONT>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Nguyễn Tấn Dũng </B><I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></o:p></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.