Số ký hiệu văn bản

30/2006/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/02/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Phòng chống tham nhũng
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/2/2006 của Chỉnh phủ<BR>Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng<BR></FONT>_____<FONT face=Arial size=2>_______</FONT></B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị quyết số 17/2005/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:</B></FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đ<B>iều 3.</B> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%">
<P align=justify></P></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>THỦ TƯỚNG<BR><B>&nbsp;Phan Văn Khải </B><I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<HR>

<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG<BR></B><I>(Ban hành kèm theo Quyết định số&nbsp; 30&nbsp; /2006/QĐ-TTgngày06&nbsp; tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)<BR></I></FONT>______<FONT face=Arial size=2>_______</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>1. Mục tiêu</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, chống tham nhũng;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Định hướng cho các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>2. Yêu cầu</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>B- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>I. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B><I>1. Các văn bản do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành&nbsp;</I></B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Để bảo đảm thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng ngay sau khi Luật có hiệu lực (ngày 01 tháng 6 năm 2006), trong quý I và quý II năm 2006, các Bộ, ngành tập trung nghiên cứu, soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội các văn bản sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (tháng 5 năm 2006).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định về kê khai tài sản theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (tháng 5 tháng 2006).&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>c) Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ&nbsp; soạn thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng ở Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ (tháng 5 tháng 2006).&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>d) Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ (tháng 5 tháng 2006).&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>đ) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo Đề án về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn báo cáo Chính phủ trình Quốc hội (tháng 10 năm 2006).&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>e) Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Quy chế quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức (tháng 10 năm 2006).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B><I>2. Các Bộ, ngành xây dựng, ban hành các văn bản:</I></B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Bộ Nội vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này;&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Các Bộ, ngành căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan liên quan; ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>d) Thanh tra Chính phủ chuẩn bị trình Chính phủ báo cáo việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;II. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các Bộ, ngành, địa phương phải hệ thống hoá những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các cơ quan, đơn vị không được tuỳ tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định kế hoạch cụ thể và đích thân tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, đất; xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước; xuất nhập cảnh; quản lý hộ khẩu; thuế; hải quan; bảo hiểm. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo Chính phủ việc thực hiện.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>III. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia, các trường bồi dưỡng cán bộ của các Bộ, ngành đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Trong quý I năm 2006, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>V. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an ngay trong quý I và quý II năm 2006 tập trung kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực cho việc thành lập đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tại hai cơ quan này.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, Thanh tra Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương, tập trung thanh tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><I>1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng&nbsp;</I></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành có liên quan thành lập một số đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp, đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuối cùng; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><I>&nbsp;2. Bộ Công an&nbsp;</I></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Củng cố hệ thống tổ chức, có lực lượng chuyên trách để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tìm ra nguyên nhân, điều kiện, những sơ hở trong quản lý kinh tế dễ bị lợi dụng tham nhũng, từ đó nhanh chóng kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; phát động phong trào quần chúng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện sớm tội phạm tham nhũng tại cơ sở.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><I>3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra&nbsp;</I></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Thanh tra Chính phủ&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2006, tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý thu - chi ngân sách; quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đặc biệt tập trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực, các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành xây dựng, nông nghiệp, thuỷ lợi nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cuối quý II năm 2006.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: quản lý nhà, đất; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN&nbsp;</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 của Chính phủ, các Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ, ngay trong tháng 02&nbsp;&nbsp;năm 2006, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương mình. Kế hoạch phải cụ thể&nbsp; thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình này trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2006 để tổng hợp kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành của từng Bộ, ngành, từng địa phương trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện chương trình này ./.</FONT></P>
<P>
<TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>THỦ TƯỚNG</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Phan Văn Khải</B> <I>(Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.