Số ký hiệu văn bản

521/2007/QĐ-BKH

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/05/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
Cơ quan ban hành
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực văn bản
  • Tài chính - Kế toán
Người ký
<P class=2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=NL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-language: NL"><FONT size=3>&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoTitle align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH<?xml:namespace prefix = o /><o:p> <BR></o:p></STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 521/2007/QĐ-BKH<o:p> <BR></o:p></STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2007<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA</STRONG><o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Căn cứ Điều 54 và khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu,<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH:<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>Điều 1. </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black">Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa”.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>Điều 2.</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black"> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>Điều 3.</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black"> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 4in" align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>BỘ TRƯỞNG<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></P>
<H1 align=center><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Võ Hồng Phúc<o:p> <EM>(Đã ký)</EM></H1>
<H1 class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><FONT face=Arial size=2><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</H1></o:p></FONT></SPAN>
<P class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;<o:p> </o:p></STRONG></FONT></SPAN></P>
<H2><SPAN style="COLOR: black"><FONT face=Arial size=2>Mẫu hồ sơ mời thầu kèm theo<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><I><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT size=2><o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: NL">QUYẾT ĐỊNH<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL; mso-bidi-font-style: italic">Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa</SPAN></B><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD width=177 height=7></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><FONT face=Arial size=2><IMG height=3 src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/FrontPageTempDir/wpe4.gif" width=224 v:shapes="_x0000_s1028"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-BOTTOM: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL; mso-fareast-font-family: '.VnTime'"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL; mso-fareast-font-family: '.VnTime'"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Điều 54 và khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-font-family: '.VnTime'">C</SPAN><SPAN lang=NL style="LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL">ăn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;</SPAN><SPAN lang=NL style="LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL; mso-fareast-font-family: '.VnTime'"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu,<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 8pt 0in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly" align=center><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>QUYẾT ĐỊNH:<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Điều 1. </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa".<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Điều 2.</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"> Quyết định này có hiệu lực thi hành </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL; mso-fareast-font-family: '.VnTime'">sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.3pt">báo</SPAN></SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 17pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Điều 3. </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2></FONT></SPAN></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 266pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=355>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></I></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><B><I><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></I></B></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 184.2pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=246>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">Võ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Hồng<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Phúc</SPAN></FONT></B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> <EM>(Đã ký)</EM></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">&nbsp;<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></B>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 26.0pt; mso-ansi-language: NL">MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><I><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">(Ban hành kèm theo Quyết định số:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>521 /2007/QĐ-BKH<o:p> <BR></o:p></SPAN></FONT></I><FONT face=Arial size=2><I><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">ngày<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>22<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>tháng<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;0</SPAN>5<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)</SPAN></I><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><?xml:namespace prefix = v /><v:line id=_x0000_s1029 style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: y" to="272.6pt,5.5pt" from="166pt,5.45pt"></v:line></FONT><SPAN>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD width=220 height=6></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><FONT face=Arial size=2><IMG height=3 src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/FrontPageTempDir/wpe5.gif" width=145 v:shapes="_x0000_s1029"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất của từng gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện<SPAN style="mso-bidi-font-style: italic"> nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng</SPAN>.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Phần I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>I.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Chỉ dẫn đối với nhà thầu<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>II.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Bảng dữ liệu đấu thầu<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương III.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương IV. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Biểu mẫu dự thầu<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Phần II. Yêu cầu về cung cấp<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>V.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Phạm vi cung cấp<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>VI.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Tiến độ cung cấp<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Phần III. Yêu cầu về hợp đồng<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 330.6pt"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Chương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>X. Biểu mẫu về hợp đồng<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, xử lý.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: NL">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-bidi-font-size: 20.0pt; mso-ansi-language: NL">Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><v:line id=_x0000_s1030 style="Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: y" to="273.6pt,6.15pt" from="167pt,6.1pt"></v:line></FONT><SPAN style="mso-ignore: vglayout">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD width=222 height=7></TD></TR>
<TR>
<TD></TD>
<TD><FONT face=Arial size=2><IMG height=3 src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/FrontPageTempDir/wpe6.gif" width=145 v:shapes="_x0000_s1030"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p>&nbsp;</o:p></FONT></SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P><FONT face=Arial size=2><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all></FONT>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT size=6>HỒ SƠ MỜI THẦU<o:p> </o:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">(tên gói thầu)</SPAN></FONT></I><FONT face=Arial size=2><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></I></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">(tên dự án)<U><SPAN style="mso-bidi-font-style: italic"><o:p> </o:p></SPAN></U></SPAN></FONT></I></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">(tên chủ đầu tư)<U><SPAN style="mso-bidi-font-style: italic"><o:p> </o:p></SPAN></U></SPAN></FONT></I></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 225.05pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=300>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 225.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=300>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">…, ngày … tháng … năm …<o:p> </o:p></SPAN></FONT></I></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Đại diện hợp pháp của bên mời thầu<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoTitle style="MARGIN: 3pt 0in"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>MỤC LỤC<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2pt 0in; tab-stops: right 448.0pt"><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT size=2><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT><U><FONT size=2>Trang<o:p> </o:p></FONT></U></SPAN></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-overlap: never; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-table-top: .05pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 425.4pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=567 colSpan=3>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Phần I.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Yêu cầu về thủ tục đấu thầu</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">................................................................. </SPAN>.</SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">6</SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương I.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Chỉ dẫn đối với nhà thầu </SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">.......................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................................................................ </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">6<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">A.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Tổng quát<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.............................................................................................. ..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">6<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">B.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Chuẩn bị hồ sơ dự thầu<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">......................................................................... ..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">7<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">C.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Nộp hồ sơ dự thầu<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">................................................................................ </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">10<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">D.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">...................................................... ................................................................................................................ </SPAN>14<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">11<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">E.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Trúng thầu <SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................................ </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">15<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">............................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................................................................ </SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">19<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL">Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">.................... </SPAN><SPAN lang=NL style="LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................................................................ </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-ansi-language: NL">26</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương IV. <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.1pt">Biểu</SPAN> mẫu dự thầu</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"> <SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................... </SPAN></SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................................................................ </SPAN><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">33<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.1pt"><o:p> </o:p></SPAN></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 1. Đơn dự thầu<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.............................................................................. ..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">33<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 2. Giấy ủy quyền<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">........................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">34<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; LETTER-SPACING: -0.5pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>3. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.................. </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................................................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">36<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 4. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">........... </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.5pt"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">37<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 5. Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam <SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.............................................. ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">&nbsp;<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">38<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 6. Danh mục <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.3pt">các hợp đồng tương tự đã thực hiện</SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.............................. ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">39<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 7. Danh mục các hợp đồng tương tự đang thực hiện</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL"><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">........................................ ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">40<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 8. <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính</SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">......................... </SPAN>...............................................................<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">&nbsp;<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">41<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 9. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu <SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">......................................... </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">42<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 10. Bảo lãnh dự thầu<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................. ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">43<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 11. Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">.... </SPAN>………<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">44<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 425.4pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=567 colSpan=3>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Phần II. Yêu cầu về cung cấp</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">....................................................................................... ........................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">45</SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương V. Phạm vi cung cấp </SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">............................................................................... .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">45<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương VI.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Tiến độ cung cấp</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">.............................................................................. .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">46<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương VII.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Yêu cầu về mặt kỹ thuật</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">................................................................. .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">47<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 425.4pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=567 colSpan=3>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Phần III. Yêu cầu về hợp đồng</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................................... ........................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">49<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">..................................................... .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">49<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương IX.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Điều kiện cụ thể của hợp đồng </SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">...................................................... .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">54<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 19.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=26>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 406.1pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=541 colSpan=2>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT size=2><FONT face=Arial><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">Chương X. Biểu mẫu về hợp đồng</SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL; mso-tab-count: 1 dotted">........................................................................ .................................................................................................................................... </SPAN><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">59<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 12. Hợp đồng<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">......................................................................................... ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">59<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 13. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">......................................................... ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">63<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-row-margin-left: 40.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-cell-special: placeholder" width=54 colSpan=2>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 5.35in; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=514>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt -5.4pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">Mẫu số 14. Bảo lãnh tiền tạm ứng<SPAN style="mso-tab-count: 1 dotted">..................................................................... ............................................................................................................................. </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 24.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=33>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: NL">64<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR height=0>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=22></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=24></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=512></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width=33></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><BR style="mso-special-character: line-break" clear=all><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL">&nbsp;<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; tab-stops: 154.0pt right dotted 418.2pt blank 439.45pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>CÁC TỪ VIẾT TẮT<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1pt 21.2pt 1pt 0in; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: right dotted 418.2pt blank 439.45pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 133pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=177>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; tab-stops: 63.0pt"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>BDL<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 315pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=420>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 3pt 0in; tab-stops: 63.0pt"><SPAN lang=NL style="mso-ansi-language: NL"><FONT face=Arial size=2>Bảng dữ liệu đ?
?

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.