Số ký hiệu văn bản

58-QĐ/TW

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/05/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/05/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X Ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Cơ quan ban hành
  • Ban Chấp hành Trung ương
Lĩnh vực văn bản
  • Phòng chống tham nhũng
Người ký
<DIV class=pagebody>
<DIV class=post>
<DIV class=posttext>
<DIV class=Section1>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 185.15pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=247><FONT face=Arial size=2><STRONG>BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG<BR>-------</STRONG></FONT></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 243.25pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=324><FONT face=Arial size=2><B>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM<BR>-------</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 185.15pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=247><FONT face=Arial size=2>Số: 58-QĐ/TW</FONT></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 243.25pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=324>
<P align=right><I><FONT face=Arial size=2>Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007</FONT></I></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CÁN BỘ&nbsp;</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ điều lệ Đảng;<BR>Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá X; <BR>Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH</FONT></B></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG> Các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này; nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị (qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3</STRONG>. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế kèm theo Quyết định này thay thế Quy chế số 53-QĐ/TW, ngày 05-05-1999 của Bộ Chính trị khoá VIII.&nbsp;</FONT></P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 185.15pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=247>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 243.25pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=324><FONT face=Arial size=2><STRONG>TM. BỘ CHÍNH TRỊ</STRONG><BR><BR><STRONG>Trương Tấn Sang</STRONG> (Đã ký)</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>

<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;QUY CHẾ VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CÁN BỘ<BR></STRONG><EM>(Kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07-5-2007 của Bộ Chính trị)&nbsp;</EM></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Chương I<BR>QUY ĐỊNH CHUNG</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 1.</STRONG> Các cấp uỷ và tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát cóng tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG> Kiểm tra, giám sát để đánh giá&nbsp;công tác cán bộ, kịp thời nêu gương cán bộ và tổ chức đảng làm tốt, giúp đỡ cán bộ và tổ chức Đảng gặp khó khăn, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ (về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...) và công tác cán bộ (thực hiện các nguyên tắc, quy chế, chế độ đã quy định về phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ...), phát hiện những kinh nghiệm tốt, uốn nắn những sơ hở, thiếu sót trong công tác cán bộ, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm của cán bộ và tổ chức đảng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3.</STRONG> Việc kiểm tra, giám sát phải tuân thủ điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Chương II<BR>CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 4</STRONG>. Chế độ kiểm tra</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Đối với cán bộ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.1- Thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và rèn&nbsp;luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.2- Mỗi năm một lần tự phê bình tại chi bộ và tại cấp uỷ hoặc tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.3- Hằng năm, chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt lấy ý kiến đóng góp của chi uỷ nơi cán bộ cư trú bằng hình thức thích hợp về mối quan hệ của cán bộ với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú; về bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của khu dân cư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.4- Chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ nơi sinh hoạt đảng và của tổ chức đảng cấp trên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Đối với cấp ủy và tổ chức đảng:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.1- Thường xuyên có chương trình, kế hoạch tự kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý; hướng dẫn, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện các nội dung đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.2- Thực hiện chế độ tự phê bình, phê bình về công tác cán bộ theo quy định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.3- Mỗi năm một lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.4- Chịu sự kiểm tra và chấp hành kế hoạch kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.5- Tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; về thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ theo định kỳ và bất thường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 5.</STRONG> Nội dung kiểm tra</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Đối với cán bộ :</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.1- Kiểm tra về tiêu chuẩn cán bộ bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ dược giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.2- Kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người dùng đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.3- Kiểm tra việc tham mưu, thẩm định về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.4- Kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng công tác cán bộ (đối với cán bộ, đảng viên).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Đối với cấp ủy và tổ chức đảng:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Kiểm tra việc thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, bao gồm: </FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.1- Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.2- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.3- Việc tham mưu, thẩm định, quyết định về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.4- Thực hiện việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.5- Thực hiện các độ kiểm tra, giám sát công </FONT><FONT face=Arial size=2>tác cán bộ; giải quyết tố cáo, khiếu nại về cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.6- Thực hiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng và bám sát cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 6.</STRONG> Đối tượng kiểm tra</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Đối với cán bộ: Cán bộ là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý (theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của cấp uỷ các cấp), trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ của cấp uỷ hoặc tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Đối với tổ chức đảng (chi bộ, cấp uỷ các cấp, các ban của Đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn) kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, tập trung kiểm tra các cơ quan làm tham mưu giúp cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 7.</STRONG> Tự kiểm tra của cán bộ, đảng viên</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Cán bộ là đảng viên tự kiểm tra (tự phê bình) mỗi năm một lần (bằng văn bản) trước chi bộ; nếu là cấp uỷ viên thì còn kiểm điểm theo quy chế làm việc của cấp uỷ mà mình là thành viên, có nhận xét của chi uỷ nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Cán bộ không phải là đảng viên tự phê bình trong tổ chức mà mình là thành viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể về ưu điểm, khuyết kiểm để đề ra biện pháp phát huy, sửa chữa, khắc phục; gọi kết quả kiểm diễm về ban thường vụ, ban tổ chức của cấp uỷ cấp mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 8.</STRONG> Tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Chuẩn bị báo cáo tự phê bình; lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Tập thể chi bộ hoặc cấp uỷ thảo luận, tự phê bình, phê bình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Kết luận ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4- Báo cáo kết quả lên cấp uỷ cấp trên và ban tổ chức, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 9.</STRONG> Tổ chức đảng tiến hành kiểm tra</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra trong từng thời gian, trong đó có nội dung về kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra mới với cấp uỷ các cấp và thực hiện kiểm tra.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Các tổ chức đảng tiến hành kiểm tra theo 3 bước: chuẩn bị nội dung, kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra; tiến hành kiểm tra; kết thúc kiểm tra (theo hướng dẫn của uỷ ban Kiểm tra Trung ương).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với công tác tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tự phê bình và phê bình, coi trọng tự phê bình; kết hợp kiểm tra định kỳ 1 năm với thực hiện kiểm điểm theo quy chế đánh giá cán bộ. Nếu phát hiện có vi phạm điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức của Đảng thì cấp uỷ chỉ đạo việc xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 10.</STRONG> Cấp uỷ phải xây dựng quy chế phối hợp và trực tiếp điều hành sự phối hợp để tiến hành các cuộc kiểm tra của các tổ chức đảng (cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra) :</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Ủy ban kiểm tra tham mưu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, nắm tình hình, giúp cấp uỷ gợi ý để đảng viên, tổ chức đảng tự phê bình; chủ trì kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng về công tác cán bộ, phân loại cán bộ và tổ chức đảng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Ban tổ chức của cấp&nbsp;ủy tham mưu cho cấp uỷ về phối hợp tiến hành kiểm tra hoặc chủ trì kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác cán bộ; kiểm tra việc nhận xét, đánh giá theo tiêu chuẩn cán bộ, kiểm tra phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng theo định kỳ; kiểm tra về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; phối hợp với uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp uỷ hoặc chủ trì kiểm tra về tư tưởng chính trị, tham gia kiểm tra đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, tổ chức đảng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4- Ban cán sự Đảng các cơ quan nhà nước, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì kiểm tra những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình về công tác cán bộ. Khi uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra, nếu có yêu cầu thì các ban của cấp uỷ Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn có trách nhiệm phối hợp kiểm tra.&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Chương II<BR>CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CÔNG TÁC CÁN BỘ</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 11.</STRONG> Chế độ giám sát</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Tổ chức đảng cấp trên (cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, ban tổ chức, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên) có chương trình, kế hoạch giảm sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh dạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách, hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chế độ giám sát công tác cán bộ theo thẩm quyền của cấp mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Thực hiện chế độ giám sát thường xuyên về công tác cán bộ theo quy định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Chịu sự giám sát và chấp hành chương trình, kế hoạch giảm sát của tổ chức đảng cấp trên và khi có yêu cầu.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4- Tiến hành giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; về thực hiện chế độ đám sát công tác cán bộ theo chương trình, kể hoạch và bất thường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 12.</STRONG> Nội dung giám sát</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Đối với cán bộ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.1- Giám sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.2- Giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.3- Giám sát việc tham mưu, thẩm định về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1.4- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp uỷ tổ chức đảng về công tác cán bộ (đối với cán bộ, đảng viên).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Đối với cấp ủy và tổ chức đảng:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Giám sát việc thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, bao gồm: </FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.1- Việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.2- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.3- Việc thẩm định, quyết định về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.4- Thực hiên việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; việc đánh giá cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ; việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.5- Thực hiện các chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết tố cáo, khiếu nại về cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2.6- Việc thực hiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 13.</STRONG> Đối tượng giám sát</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Đối với cán bộ: Cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý (theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của cấp uỷ các cấp), trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; cán bộ tham mưu về công tác cán bộ của cấp uỷ hoặc tố chức đảng cấp dưới trực tiếp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Cấp uỷ và ban thường sự cấp uỷ giám sát cấp uỷ viên cùng cấp; cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ban tổ chức và uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; người đứng dầu các ban của cấp uỷ cấp mình và cán bộ lãnh đạo các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức của các ban của cấp uỷ cấp mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Đối với tổ chức đảng: Cấp uỷ các cấp, ban tổ chức và uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ các cấp giám sát tổ chức đảng cấp dưới, tập trung giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan làm tham mưu giúp cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Cấp uỷ giám sát ban thường vụ cấp uỷ cấp mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ban thường vụ cấp uỷ giám sát: các ban của cấp uỷ; ban cán sự đảng, đảng đoàn thuộc cấp uỷ cấp mình quản lý; cấp uỷ cấp dưới trực tiếp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ban tổ chức và uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ giám sát: các ban của cấp uỷ; ban cán sự đảng đánh đoàn thuộc cấp uỷ cấp mình quản lý; cấp uỷ cấp dưới trực tiếp và các ban của cấp uỷ cấp dưới trực tiếp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 14</STRONG>. Hình thức giám sát</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Giám sát trực tiếp thông qua các kỳ họp của cấp uỷ, các tổ chức đảng; thông qua theo dõi, nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cán bộ, đảng viên và thông qua sinh hoạt của cán bộ, đảng viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Giám sát gián tiếp chủ yếu thông qua nghiên của các báo của tổ chức đảng, các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và phản ảnh của đảng viên, quần chúng đối với cấp uỷ tổ chức đảng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 15.</STRONG> Phương pháp giám sát</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Cấp uỷ giám sát ban thường vụ cấp uỷ tại các kỳ họp của mình thông qua xem xét các quyết định, báo cáo của ban thường vụ với cấp uỷ về công tác cán bộ; xem xét báo cáo của uỷ ban kiểm tra cấp mình về kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ban thường vụ cấp ủy giám sát tại các kỳ họp của mình thông qua xem xét báo cáo của các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng , đảng đoàn, cấp uỷ (ban thường vụ cấp uỷ) cấp dưới trực tiếp về công tác cán bộ; báo cáo của ban tổ chức và uỷ ban kiểm tra về kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ban thường vụ cấp uỷ và ban tổ chức, uỷ ban kiểm tra của cấp ủy giám sát thông qua nắm tình hình, nghiên cứu các văn bản, báo cáo của tổ chức đảng cấp dưới gửi; thông qua các văn bản phản ảnh của các&nbsp;tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và phản ảnh của đảng viên, quần chúng về cán bộ và công tác cán bộ.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Cấp ủy, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên cử cán bộ dự các cuộc họp của cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới bàn về công tác cán bộ và kiêm thêm việc thực hiện công tác cán bộ; triển khai thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Dự kiểm điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, mối liên hệ với quần chúng trong cơ quan và nơi cư trú của cán bộ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên định kỳ hoặc đột xuất nghe đại diện các tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp báo cáo kết qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; xem xét và giải quyết các yêu câu, kiến nghị của cấp dưới; thông báo nhận xét và chỉ đạo thực hiện những việc cân thiết để các tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp chấp hành về giám sát công tác cán bộ.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 16.</STRONG> Thẩm quyền giám sát.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1- Trong quá trình giám sát về công tác cán bộ, tổ chức Đảng tiến hành giám sát được quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ cho việc giám sát và phải giữ bí mật về nội dung văn bản, tài liệu đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các thành viên của tổ chức đảng tiến hành giám sát khi được cử tham dự các cuộc họp của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp bàn về công tác cán bộ được yêu cầu tồ chức đảng và đảng viên được giám sát cung cấp săn bàn, tài liệu phục sự cho việc giám sát và phải giữ bí mật về nội dung của săn bản, tài liệu đó.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2- Qua giám sát về công tác cán bộ, nếu phát hiện cán bộ và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm thì chuyển ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý hoặc báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3- Thông qua việc giám sát về công tác cán bộ, tổ chức đang tiến hành giám sát được nhận xét, đánh giá về ưu điếm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thấm quyền sửa đồi, bổ sung những vấn đề cần thiết.&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Chương IV<BR>TỔ CHỨC THỰC HIỆN</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 17.</STRONG> Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ được thực hiện đối với tất cả cán bộ và tổ chức đảng theo quy định tại Điều 6 và Điều 13 của Quy chế này. Cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ Quy chế này quy định cụ thể việc thực hiện đối với cán bộ và tố chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo của mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 18.</STRONG> Ủy ban Kiểm tra trung ương phối họp với các ban của Đảng hướng dẫn thực hiện Quy chế này.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Quy chế này được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.</FONT></P></DIV></DIV></DIV></DIV>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.