Số ký hiệu văn bản

527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 22/03/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW của Thanh tra Chính phủ- Bộ Nội vụ- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội. 
Cơ quan ban hành
  • Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Phòng chống tham nhũng
Người ký
<FONT face=Arial size=1></FONT>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=1><STRONG>THÔNG TƯ LIÊN TỊCH</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> </STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG>&nbsp;<BR>Số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW&nbsp; Ngày 22 tháng 3 năm 2007</STRONG> <BR><STRONG>của Thanh tra Chính phủ- Bộ Nội vụ- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương&nbsp;<BR>Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu</STRONG> <STRONG>Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>Căn cứ Điều 20, Điều 36 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội như sau:</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1><STRONG>I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>1. Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập; cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập và người được xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội.</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1><STRONG>II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ</STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>1. Trong trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện do cấp ủy Đảng quản lý thì cơ quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập được xác định như sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>1.1. Ủy ban Kiểm tra trung ương tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng quản lý hoặc là cán bộ công tác tại các cơ quan của Đảng ở Trung ương. Trong trường hợp cần thiết thì Ủy ban Kiểm tra trung ương trưng tập cán bộ của Thanh tra Chính phủ tham gia việc xác minh;</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>1.2. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, Ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, Ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn quản lý hoặc là cán bộ công tác tại cơ quan Đảng ở địa phương. Trong trường hợp cần thiết thì Ủy ban Kiểm tra trưng tập cán bộ của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, cán bộ của Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh.</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>2. Trong trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập không thuộc diện cán bộ do Ban thường vụ cấp ủy Đảng quản lý và đang công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước thì cơ quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập được xác định như sau:</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>2.1. Thanh tra Bộ hoặc Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp trung ương tiến hành xác minh đối với người được xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>2.2. Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh nếu người được xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp địa phương (cấp tỉnh, huyện và cấp xã). Trong trường hợp cần thiết thì Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của Sở Nội vụ, Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh.</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>3. Thanh tra tỉnh nơi người được xác minh tài sản, thu nhập ứng cử ra quyết định xác minh và tiến hành xác minh nếu người được xác minh tài sản, thu nhập không làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra tỉnh trưng tập cán bộ của Thanh tra huyện, Thanh tra sở tham gia việc xác minh. Kết luận xác minh được gửi tới Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để công khai, đồng thời, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Thanh tra Chính phủ về kết quả xác minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.</FONT><o:p><FONT face=Arial size=1> &nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1><STRONG>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=1>1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial><FONT size=1>2. Trong quá trình tiến hành xác minh tài sản, thu nhập nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thanh tra Chính phủ để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bộ Nội vụ nghiên cứu, giải quyết<?xml:namespace prefix = o /><o:p>&nbsp;</o:p></FONT></FONT><FONT face=Arial><FONT size=1>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 154.8pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=206>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=1><STRONG>TỔNG THANH TRA</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>CHÍNH PHỦ</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>Trần Văn Truyền<o:p> <EM>(đã ký)</EM></o:p><EM> </EM></STRONG></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 147.6pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=197>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=1><STRONG>BỘ TRƯỞNG</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>BỘ NỘI VỤ</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>Đỗ Quang Trung<o:p> <EM>(đã ký)</EM></o:p><EM> </EM></STRONG></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 162pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=216>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=1><STRONG>CHỦ NHIỆM ỦY BAN</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG</STRONG></FONT><o:p><FONT face=Arial size=1><STRONG> &nbsp;<BR>Nguyễn Văn Chi<o:p> <EM>(đã ký</EM>)</o:p> </STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal style="mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial><FONT size=1>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></FONT></P></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p></o:p>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.