Số ký hiệu văn bản

11/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/04/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 11/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/04/2007 Về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
 
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ&nbsp;<BR>số 807/2003/QÐ-BYT ngày 11/03/2003</B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt" align=center><B><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>Phê duyệt Kế hoạch phòng chống ma tuý<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>&nbsp;từ năm 2003 - 2005 của ngành Y tế<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1.5pt 7.5pt 1.5pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify">Căn cứ Quyết định số 150/2000/QÐ-TTg ngày <?xml:namespace prefix = st1 /><st1:date month="12" day="28" year="2000">28/12/2000</st1:date> của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001- 2005.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 1.5pt 7.5pt 1.5pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify">Xét đề nghị của Trưởng Tiểu Ban&nbsp; phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng, chống ma tuý giai đoạn từ 2003-2005 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế.&nbsp; &nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>QUYẾT ĐỊNH:<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ðiều 1: Phê duyệt Kế hoạch phòng chống ma tuý giai đoạn 2003-2005 của ngành Y tế (kèm theo Quyết định này).<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ðiều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Ngành; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý và mại dâm và Trưởng Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý của Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p>&nbsp;</o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG MA TÚY&nbsp;<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2003-2005 CỦA NGÀNH Y TẾ<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>(Ban hành kèm theo Quyết định số 807/2003/QÐ-BYT<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế)<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Căn cứ nội dung nhiệm vụ của Bộ Y tế được Chính phủ giao trong Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001 -2005 ban hành kèm theo Quyết định số 150/2000/QÐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ðể tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 06/CP ngày 29/1/1993 về tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý và Chỉ thị số 06 ngày 30/11/1996 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định triển khai kế hoạch&nbsp; phòng chống ma tuý từ năm&nbsp; 2003-2005 của ngành Y tế như sau:&nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>I/ Mục tiêu:<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1. Quán triệt phương châm chỉ đạo thực hiện phòng ngừa việc lạm dụng các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực Y tế bằng nhiều biện pháp; trong đó tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các Quy chế về quản lý Dược. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">2. Tích cực chủ động nghiên cứu, thẩm định các bài thuốc y học cổ truyền dân tộc và các biện pháp y học khác, để có thuốc và biện pháp áp dụng cho công tác điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">3. Phấn đấu làm trong sạch vấn đề nghiện ma tuý trong cán bộ công chức ngành Y tế, xây dựng nơi làm việc không có ma tuý và góp phần tích cực vào việc giáo dục con em cán bộ công chức của ngành Y tế trong việc phòng tránh lạm dụng ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">II. nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;1. Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của các quy chế quản lý các thuốc này.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan y tế về kiểm soát quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất, chấp hành nghiêm chỉnh Luật phòng, chống ma tuý. Thực hiện có hiệu quả các Dự án về tăng cường quản lý Nhà nước về quản lý kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong lĩnh vực Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;2. Tiếp tục thực hiện triển khai Ðề án về "Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các bài thuốc y học dân tộc và các biện pháp y học khác trong điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý", với các nhiệm vụ cụ thể sau:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thẩm định, đánh giá hiệu lực và an toàn các bài thuốc y học dân tộc dùng trong điều trị, cai nghiện ma tuý của các tác giả, đơn vị đã nộp hồ sơ đủ điều kiện xin thẩm định.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Y tế thực hiện nghiên cứu các phương pháp, các biện pháp y học khác phục vụ điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;3. Phối hợp tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn Y tế trong việc khám, chữa bệnh cho người nghiện ma tuý tại các cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng dân cư có sự quản lý của cơ sở Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội dung về Quy trình điều trị, cai nghiện ma tuý tuân thủ Luật phòng, chống ma tuý và phù hợp thực tế hiện nay.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiên cứu tổ chức quản lý việc áp dụng các thuốc và các phương pháp Y học khác vào điều trị, cai nghiện có hiệu quả.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">4. Ðẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý nhằm giảm tác hại của việc lạm dụng ma tuý đối với sức khoẻ con người và phòng chống&nbsp; HIV/AIDS<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tổ chức tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ con người và phòng chống HIV/AIDS, chủ yếu trên phương tiện thông tin đại chúng và các Trung tâm Truyền thông của ngành Y tế. Ngoài ra, phối hợp các phương tiện thông tin khác thực hiện đưa các nội dung chuyên ngành Y tế về công tác phòng chống ma tuý và sự huỷ hoại của ma tuý đối với sức khoẻ và sự phát triển giống nòi.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện biên soạn tài liệu giáo dục phòng chống ma tuý để dần đưa các nội dung giáo dục phòng chống ma tuý vào chương trình giảng dạy chính khoá hoặc ngoại khoá trong các trường Y, Dược. Phối hợp Bộ Giáo dục - Ðào tạo thực hiện dự án giáo dục phòng chống ma tuý trong nhà trường của Bộ Giáo dục - Ðào tạo.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;5. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh &amp; Xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn việc áp dụng các bài thuốc y học dân tộc và các biện pháp y học khác, đã được phép của Bộ Y tế vào điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ban hành các văn bản và chỉ đạo triển khai ứng dụng các bài thuốc y học dân tộc, các biện pháp y học khác đã được Bộ Y tế thẩm định, đánh giá và cho phép sử dụng trong điều trị cắt cơn nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn về y tế và việc thực hiện áp dụng bài thuốc, phương pháp theo quy định của Bộ Y tế. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">6. Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Y tế được quy định tại Luật phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của ngành Y tế đã được Luật phòng chống ma tuý quy định như: các Quyết định, Thông tư về quản lý kiểm soát các thuốc cai nghiện ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế. Xây dựng các quy định và xử lý đối với cán bộ Y tế sử dụng trái phép chất ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;7. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý trong lĩnh vực Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Căn cứ các nội dung nhiệm vụ được ủy ban quốc gia phòng chống Aids, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phân công, phối hợp với cơ quan Thường trực Phòng chống ma tuý Bộ Công An thực hiện và triển khai có hiệu quả các dự án phòng chống ma tuý và thực hiện các báo cáo thường niên liên quan trong công tác phòng chống ma tuý theo quy định.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Hợp tác song phương hoặc đa phương với các nước, tổ chức quốc tế; đặc biệt với các nước trong khu vực về công tác phòng chống ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B>III.&nbsp; Phân công trách nhiệm:<o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">1. Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế do&nbsp; Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng Tiểu ban, có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Y tế chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động về phòng chống ma tuý trong lĩnh vực y tế, trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế - Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ðiều phối các hoạt động phòng chống ma tuý của ngành Y tế theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">2. Thanh tra Bộ Y tế:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện chức năng Thanh tra Y tế: Làm đầu mối để phối hợp với các Vụ, Cục, các Cơ quan chức năng của Nhà nước thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Luật phòng chống ma tuý liên quan đến công tác Y tế, các Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y tế. Quyết định xử lý, xử phạt các vi phạm theo quy định của pháp luật. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Chịu trách nhiệm thường trực về công tác phòng chống ma tuý, do Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Aids và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Y tế điều hành.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">3. Cục Quản lý Dược Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place> </st1:country-region><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Chủ trì phối hợp với các Vụ chức năng soạn thảo, xây dựng và trình ban hành các văn bản pháp quy nhằm tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở Y tế thực hiện nghiêm túc các quy định của quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về số lượng xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y tế theo yêu cầu của Trưởng Ban phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Y tế và Văn phòng Thường trực Phòng chống ma tuý thuộc Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với Thanh tra Y tế trong việc kiểm tra và thanh tra các vụ việc vi phạm liên quan đến các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất. Quản lý việc sản xuất thuốc y học cổ truyền dùng điều trị, cai nghiện ma tuý đã được Bộ Y tế cho phép.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;4.&nbsp; Vụ Ðiều trị:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Soạn thảo, xây dựng và trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong công tác điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với Bộ LÐ-TB&amp;XH trong việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh, các Trung tâm cai nghiện ma tuý áp dụng các bài thuốc và biện pháp y học khác đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong điều trị, cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện kiểm tra, đôn đốc hệ thống bệnh viện chấp hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong bệnh viện.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">5. Vụ Y học cổ truyền:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Có trách nhiệm tập hợp và đề xuất các bài thuốc y học cổ truyền tham gia vào công tác phòng chống ma tuý được nghiên cứu thẩm định.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp các Vụ, Cục chức năng trong việc hướng dẫn, tổ chức khảo sát các cơ sở, thẩm định các bài thuốc y học cổ truyền&nbsp; dân tộc và các phương pháp y học cổ truyền trong điều trị và cai nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng áp dụng bài thuốc y học dân tộc và các phương pháp cổ truyền đã được Bộ Y tế&nbsp; cho phép áp dụng.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">6. Vụ Khoa học- Ðào tạo:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Hướng dẫn và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học về các bài thuốc, các biện pháp y học khác dùng trong điều trị, cai nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện các hoạt động giáo dục phòng chống ma tuý trong các trường đào tạo cán bộ y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">7. Vụ Pháp chế:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Làm đâu mối và phối hợp các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý kiểm soát các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong y tế và khoa học y học.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ðôn đốc các đơn vị thực hiện xây dựng ban hành các văn bản liên quan lĩnh vực phòng chống ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;8. Vụ Tổ chức - Cán bộ:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Là đầu mối trong việc phối hợp Thường trực Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế về củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức nâng cao hiệu quả trong hoạt động phòng chống ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Nghiên cứu và đề xuất về tổ chức bộ máy, màng lưới các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;9. Văn phòng Bộ Y tế:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý, thực hiện các quy định về hành chính, điều hành để bảo đảm các điều kiện hoạt động cho công tác phòng chống ma tuý trên cơ sở kinh phí hàng năm được cấp từ ngân sách Nhà nước.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">10. Vụ Hợp tác Quốc tế: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế, triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế trong nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện triển khai, hướng dẫn các hoạt động tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với các nước nhằm nâng cao trình độ cán bộ và hiệu quả công tác phòng chống ma tuý ở Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực Y tế nói riêng.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">11. Vụ Tài chính kế toán. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động phòng chống ma tuý hàng năm theo kế hoạch hoạt động phòng chống ma tuý đã được phê duyệt. Hướng dẫn giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp kiểm tra giám sát sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành về tài chính.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">12. Vụ Kế hoạch.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;Bố trí kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Y tế, huy động các nguồn lực khác trong và ngoài nước phục vụ cho công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">13. Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ và các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành Y tế được giao nhiệm vụ liên quan công tác phòng chống ma tuý của Bộ Y tế:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện việc nghiên cứu, thẩm định các bài thuốc y học dân tộc và các biện pháp y học khác phục vụ công tác điều trị, cai nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thử nghiệm dược lý lâm sàng và lâm sàng để đánh giá về độc tính, an toàn và hiệu lực các bài thuốc y học cổ truyền theo phân công của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thử nghiệm các biện pháp y học khác phục vụ điều trị, cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tổ chức đánh giá các phương pháp điều trị, cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">14. Cơ quan Báo chí và Trung tâm tuyên truyền giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế:<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện và phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng ma tuý đối với sức khoẻ con người. <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phổ biến các kiến thức về phòng chống ma tuý, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tác hại đối với sức khoẻ.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thông tin các hoạt động phòng chống ma tuý trong Ngành Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Phối hợp với các cơ quan chức năng,&nbsp; thực hiện tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý khi có yêu cầu.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;15. Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Củng cố chấn chỉnh và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý Sở Y tế. Xây dựng Chương trình hành động phòng chống ma tuý của Sở Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh, thành phố nhằm thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống ma tuý nói chung và nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát ma tuý trong lĩnh vực y tế nói riêng.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">16. Thường trực Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Aids và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm điều phối và phối hợp giữa các Vụ, Cục và các cơ quan chức năng, các Viện, Bệnh viện thuộc ngành Y tế thực hiện kế hoạch hành động phòng chống ma tuý của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Xây dựng kế hoạch công tác và kế hoạch kinh phí về hoạt động phòng chống ma tuý trong ngành Y tế, kế hoạch kinh phí hàng năm và kế hoạch kinh phí cho các hoạt động cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma tuý đã được xây dựng và đươc lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Hướng dẫn và giám sát đôn đốc việc sử dụng kinh phí đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã định.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Tập hợp tổng kết kế hoạch phòng chống ma tuý giai đoạn 2003- 2005 báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ quan cấp trên.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;17. Tổ thư ký của Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Giúp việc cho Trưởng Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế và Thường trực Tiểu Ban này thực hiện các nhiệm vụ được giao.<o:p> &nbsp; </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B>&nbsp;IV.&nbsp; Tổ chức thực hiện:<o:p> &nbsp;</B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;1. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý của Bộ Y tế.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Thực hiện Quyết định 150/2000/QÐ-TTg, ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2001-2005, kiến nghị Bộ Y tế cần bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách nằm trong biên chế văn phòng Bộ về công tác PCMT và bố trí một cơ sở làm việc, trang thiết bị cần thiết cho Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát ma tuý có hiệu quả.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">2.&nbsp; Tăng cường chỉ đạo và quản lý hoạt động phòng chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Y tế từng giai đoạn phù hợp nhiệm vụ được xây dựng cụ thể hàng năm theo kế hoạch của Ngành.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống và kiểm soát ma tuý giai đoạn từ năm 2003-2005 của Ngành Y tế và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được duyệt.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">3- Kinh phí phòng chống ma tuý <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Kinh phí hoạt động của Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý được cấp từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế trong kinh phí sự nghiệp Y tế được cấp hàng năm và của các dự án quốc tế được Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Hàng năm Thường trực Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động phòng chống tệ nạn ma tuý chi tiết của Tiểu ban, thông qua Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Aids và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trình Bộ trưởng Quyết định phân bổ kinh phí cho các hoạt động theo kế hoạch.<o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">Các đơn vị thành viên của Tiểu ban và các cơ quan liên quan căn cứ Chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2003 - 2005 của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình. Kinh phí phòng chống tệ nạn ma tuý phải được tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả ở các đơn vị và định kỳ báo cáo Trưởng Tiểu ban phòng chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế kết quả thực hiện.</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>&nbsp;</B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>BỘ TRƯỞNG &nbsp;<BR>(Đã ký)</B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Trần Thị Trung Chiến</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.