Số ký hiệu văn bản

08/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/02/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh An Giang V/v ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh An Giang
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<H4 style="MARGIN: 6px 0px" align=center><FONT face="Times New Roman">QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18/02/2008&nbsp;</FONT></H4>
<H3 style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><SMALL>V/v ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy,<BR>người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm,<BR>gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang</SMALL></FONT></H3>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman"></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman"></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6px 0px"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;</FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6px 0px"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2004 về việc ban hành thu phí thẻ thư viện, điều chỉnh học phí và phê duyệt mức thu đóng góp vào cơ sở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm để cai nghiện, chữa bệnh;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 6px 0px"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,</FONT></SPAN></P>
<H6 style="MARGIN: 6px 0px" align=center><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman"><BIG><BIG>QUYẾT ĐỊNH:</BIG></BIG></FONT></SPAN></H6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=NL></SPAN></STRONG></FONT></BIG><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=NL><STRONG>Điều 1.</STRONG> Mức đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm), gia đình và cộng đồng như sau:</SPAN><BIG></BIG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">1. Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, bị bắt buộc đưa vào Trung tâm trong thời gian không được hưởng trợ cấp tiền ăn phải đóng góp tiền ăn là 300.000 đồng/người/tháng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">2. Đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm phải đóng góp các khoản chi phí sau:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">a) Mức đóng góp:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Tháng thứ nhất: 920.000 đồng, bao gồm:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Thuốc cắt cơn nghiện, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: 400.000 đồng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Hoạt động văn thể (cả đợt tập trung): 30.000 đồng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Vật dụng cá nhân cần thiết (cả đợt tập trung): 150.000 đồng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Tiền điện, nước: 40.000 đồng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Tiền ăn: 300.000 đồng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng là 340.000 đồng, bao gồm:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">+ Tiền điện, nước: 40.000 đồng.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">+ Tiền ăn: 300.000 đồng.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">b) Tiền học nghề: 500.000 đồng/khóa (nếu đối tượng và gia đình có nhu cầu).</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">3. Đối với người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phải đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện gồm:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">a) Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 240.000 đồng/đối tượng/tháng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">b) Chi phí tổ chức cai nghiện:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện: 90.000 đồng/đối tượng/đợt.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Công tác phí cho tổ kiểm tra, quản lý: 40.000 đồng/đối tượng/tháng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">+ Lập hồ sơ cai nghiện: 20.000 đồng/hồ sơ.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Xét nghiệm tìm chất ma túy (trước và sau cai nghiện): 70.000 đồng/đối tượng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">- Các hoạt động giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (nếu có nhu cầu): 500.000 đồng/đối tượng/khóa.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText3 style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext"></SPAN></STRONG></FONT></BIG><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: windowtext"><STRONG>Điều 2.</STRONG> </SPAN><SPAN lang=NL style="COLOR: windowtext">Các khoản trợ cấp và chế độ miễn đóng góp tiền ăn:</SPAN><BIG></BIG></FONT></P>
<P class=MsoBodyText3 style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="COLOR: windowtext"><FONT face="Times New Roman">1. Các khoản trợ cấp:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText3 style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL style="COLOR: windowtext"><FONT face="Times New Roman">a) Tiền ăn: người nghiện ma túy, người bán dâm (kể cả người nghiện ma túy, người bán dâm chưa thành niên) bị bắt buộc đưa vào Trung tâm và người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm được trợ cấp tiền ăn với mức là 300.000 đồng/người/tháng. Thời gian trợ cấp tiền ăn là 12 tháng đối với người nghiện ma túy và 9 tháng đối với người bán dâm.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">b) Các khoản trợ cấp khác: thực hiện theo khoản 1 mục III Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">2. Chế độ miễn đóng góp tiền ăn:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=NL><FONT face="Times New Roman">Người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được miễn đóng góp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết định còn lại, thuộc các trường hợp sau:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=NL>a) Người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ</SPAN>-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">b) Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên).</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">c) Người thuộc đối tượng gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">d) Gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG></STRONG></FONT></BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG>Điều 3.</STRONG> Thu, nộp, quản lý và sử dụng:</FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 6px 0px"><FONT face="Times New Roman">1. Số chi phí thu được, đơn vị được giữ lại 100% để chi tiền ăn và chi phí cho việc xét nghiệm, cắt cơn nghiện, điều trị bệnh cho đối tượng; chi phí phục vụ, quản lý.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman">2. Cơ quan thu có trách nhiệm quản lý số thu, chi và quyết toán chi phí đóng góp theo đúng quy định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG></STRONG></FONT></BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG>Điều 4.</STRONG> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1527/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mức đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG></STRONG></FONT></BIG><FONT face="Times New Roman"><STRONG>Điều 5.</STRONG> Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><STRONG><FONT face="Times New Roman">TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</FONT></STRONG><B> </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman">&nbsp;KT. CHỦ TỊCH</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman">PHÓ CHỦ TỊCH</FONT></STRONG> <SPAN>&nbsp;</SPAN> </P>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><STRONG><FONT face="Times New Roman">Vương Bình Thạnh</FONT></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.