Số ký hiệu văn bản

81/2001/QĐ-UB

Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 12/09/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 12/09/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế tạm thời về tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 81/2001/QĐ-UB ngày 12/09/2001 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Ban hành Quy chế tạm thời về tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng</FONT></I></B></P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</P></FONT></B>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội thông qua ngày14 tháng 12 năm 2000;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị định số 20/CP-NĐ ngày 13/4/1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 6421/LĐTBXH ngày 14/8/2001 về việc đề nghị ban hành quy chế cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng,</FONT></I><B><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P>
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1: </FONT></B><FONT face="Times New Roman">Ban hành Quy chế tạm thời về tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng. Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2001.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Giao sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính -Vật giá, Công An tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Y-Tế, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành liên quan của tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.</FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman">&nbsp;---------------------------</FONT></P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>ỦY BAN NHÂN DÂN</P>
<P align=center>TỈNH LÂM ĐỒNG</P></FONT></B>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">***</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</P></FONT></B>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</FONT></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">-------------------------------------</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUY CHẾ TẠM THỜI</P></FONT></B>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">Về việc tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma </FONT></B><B><FONT face="Times New Roman">tuý tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng</FONT></B></P><FONT face="Times New Roman"><I>
<P align=center>(Kèm theo Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng)</P></I><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 1: Mục đích và đối tượng tiếp nhận</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1</B>. Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma tuý quy định tại Nghị định số 20/NĐ- CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ Ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 6/7/1995.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2</B>. Tổ chức cai nghiện tự nguyện cho các đối tượng hội đủ các điều kiện sau</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Nghiện các chất ma tuý theo quy định của Luật Phòng, chống ma tuý đã được Quốc hội thông ngày 9/12/2000.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Độ tuổi không giới hạn. Cư trú trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3</B>. Không tiếp nhận những đối tượng tự nguyện trong các trường hợp sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người có liên quan đến các vụ án đang được điều tra.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Người mắc bệnh tâm thần. Phụ nữ có thai.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> <B>Nội dung và thời gian cai nghiện</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1</B>. Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng tổ chức cai nghiện theo quy trình được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 201/12/1999 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đối với học viên là người cư trú trong tỉnh Lâm Đồng, sau thời gian cai nghiện, Trung tâm phối hợp với Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội Lâm Đồng và Chính quyền địa phương tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho học viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2</B>. Thời gian cai nghiện</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thực hiện theo thỏa thuận giữa đối tượng xin cai, gia đình, thân nhân của người xin cai và Trung tâm nhưng phải đạt thời gian cai nghiện tối thiểu là 30 ngày.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: <B>Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận người tự nguyện cai nghiện</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1</B>. Đơn xin cai nghiện (do đối tượng xin cai hoặc thân nhân thực hiện theo mẫu quy định của Trung tâm).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2</B>. Bản sao hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân (có công chứng hoặc chứng thực).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3</B>. Lý lịch tự khai (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>4</B>. Hợp đồng chữa trị (giữa Trung tâm và người xin cai hoặc thân nhân người xin cai).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Khi đã có đủ hồ sơ, Trung tâm trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tiếp nhận.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong thời gian ra chờ ra quyết định, đối tượng xin cai có thể được tiếp nhận tạm thời nhưng thời gian tiếp nhận tạm thời không quá 07 ngày.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4. Kinh phí tổ chức cai nghiện và quản lý kinh phí cai nghiện.</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1</B>. Mức thu phí cai nghiện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương, tuỳ theo từng thời điểm, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ ra quyết định về mức thu phí phục vụ công tác cai nghiện, điều trị cho người cai nghiện tự nguyện. Trước mắt, mức thu của năm 2001 và 2002 được quy định như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tháng thứ nhất : 1.190.000 đồng/người/tháng</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tháng thứ hai trở đi : 710.000 đồng/người/tháng</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">(mức thu trên không bao gồm cả các chi phí Trung tâm chi theo yêu cầu cá nhân của học viên)</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Mức thu trên sẽ thay đổi khi có hướng dẫn của Trung ương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2</B>. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng quy định về đối tượng và mức miễn giảm cụ thể cho các đối tượng chính sách và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn kinh phí chi cho các đối tượng này do ngân sách chi trả.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3</B>. Quản lý kinh phí cai nghiện tự nguyện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các khoản thu để chi phí trực tiếp cho các đối tượng bao gồm các khoản chi tiền ăn, tiền khám chữa bệnh, mua sắm vật dụng cá nhân, quần áo, chăn màn, chiếu gối, trang bị cho các hoạt động văn hóa-thể thao, điện, nước, vệ sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các khoản thu phí chi cho công tác phục vụ, quản lý cai nghiện tự nguyện dùng để chi các công việc hành chính, quản lý cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Kinh phí thu từ nguồn cai nghiện được quản lý theo phương thức đơn vị sự nghiệp có thu.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần hoạt động cai nghiện tự nguyện ở một số mục chi: mua thuốc cắt cơn nghiện, chi điện nước, đầu tư xây dựng cơ bản và trang bị tài sản phục vụ chuyên môn.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 5.</B> <B>Phân công trách nhiệm</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1</B>. Sở Lao động Thương binh và Xã hội</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quản lý toàn diện các hoạt động cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 05-06 tỉnh Lâm Đồng theo thẩm quyền.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Ra quyết định tiếp nhận học viên vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với sở Y tế Lâm Đồng quản lý các hoạt động thuộc phạm vi chuyên môn y tế tại Trung tâm đặc biệt là các phác đồ điều trị, cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp Công an tỉnh có kế hoạch đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh trong Trung tâm</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Ban hành nội quy quản lý học viên, các hồ sơ quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tại Trung tâm. Khi có những sự việc phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình quản lý, Sở LĐTB &amp; XH báo cáo UBND Tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2</B>. Sở Y tế Lâm Đồng</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ngành: Trung Tâm Y-tế dự phòng, bệnh viện đa khoa 1, 2, Bệnh viện Y-học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch phối hợp chặt chẽ với Trung tâm 05, 06 trong việc xét nghiệm, điều trị cắt cơn, điều trị phục hồi sau cai.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3</B>. Công an tỉnh</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng có phương án phối hợp Trung tâm 05, 06 trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong Trung tâm và địa bàn các khu vực lân cận.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>4</B>. Trung tâm 05-06</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quản lý, tổ chức tốt cuộc sống của học viên tại Trung tâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Điều trị cắt cơn nghiện, phục hồi sức khỏe cho học viên theo phác đồ cai nghiện đã được duyệt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tổ chức các hoạt động phục hồi nhân cách, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và chuẩn bị hội nhập cộng đồng cho học viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thông báo chấm dứt cai nghiện khi học viên hết thời hạn cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>5</B>. Trách nhiệm của học viên, gia đình và thân nhân học viên</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Học viên có trách nhiệm tích cực tham gia công tác cai nghiện, chữa bệnh và các hoạt động khác của Trung tâm. Thực hiện tốt nội quy quản lý học viên, chấp hành tuyệt đối quy trình và phác đồ cai nghiện, chịu trách nhiệm về các nội dung cam kết khi vào cai nghiện, bảo quản tốt tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trách nhiệm của gia đình và thân nhân học viên: Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về người nghiện để phục vụ cho công tác cai nghiện và tư vấn sau cai. Tham gia tư vấn cho người nghiện theo hướng dẫn của Trung tâm, kịp thời tham gia giải quyết các tình huống phát sinh có liên quan đến người nghiện. Phối hợp với Trung tâm thực hiện việc điều chỉnh môi trường gia đình theo hướng ngăn ngừa các yếu tố gây tái nghiện. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để người nghiện sau khi cai có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Đóng góp các chi phí liên quan đến công tác chữa bệnh cho học viên tại Trung tâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quy chế này sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.&nbsp;</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Định</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.