Số ký hiệu văn bản

29/2001/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/05/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 29/2001/QĐ-UB ngày 25/05/2001 của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI<BR>số 29/2001/QĐ-UB ngày 25/05/2001 </SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Về việc thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội<o:p> </o:p></SPAN></I></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p> </SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày </SPAN></I><?xml:namespace prefix = st1 /><st1:date month="2" day="3" year="2000"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2/3/2000</SPAN></I></st1:date> <I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2001/TTLT- BTC- BCA ngày </SPAN></I><st1:date month="1" day="16" year="2001"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">16/1/2001</SPAN></I></st1:date> <I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">của Liên Bộ Tài chính- Công an Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày </SPAN></I><st1:date month="2" day="3" year="2000"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2/3/2000</SPAN></I></st1:date> <I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ phòng chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xét đề nghị của Sở Tài Chính- Vật giá và Công an Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1152/TTr ngày </SPAN></I><st1:date month="5" day="14" year="2001"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">14/5/2001</SPAN></I></st1:date> <I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 44.55pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p> </SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố Hà Nội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý của Thành phố Hà Nội .<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội do đồng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm Thành phố Hà Nội quản lý, điều hành. Sở Tài Chính- Vật giá có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, quản lý và cấp phát kinh phí từ Quỹ.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố Hà Nội được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và do Giám đốc Sở Tài Chính- Vật giá làm chủ tài khoản. Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm soát các khoản thu - chi từ Quỹ.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 4. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quỹ phòng, chống ma tuý được hình thành từ các nguồn sau:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền trên tài khoản của đối tượng phạm tội, tiền thu được do bán tài sản, phương tiện, tang vật bị tịch thu( trừ ma tuý) từ các vụ án phạm tội về ma tuý sau khi Bản án, Quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 5. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quỹ phòng, chống ma tuý được sử dụng vào các nội dung sau đây:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh; những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4. Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 6. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân cấp<SPAN>&nbsp; </SPAN>quận, huyện và Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sau khi Bản án Quyết định có hiệu lực pháp luật được phân chia như sau:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trích 60% để chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trích 10% để chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Số tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý do Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, toà án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm sau khi Bản án, Quyết định có hiệu lực thi hành thì phân chia như sau:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện điều tra vụ án.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trích 70% chuyển vào Tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 7. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2001/TTLT ngày 16/1/2001 của Liên Bộ Tài chính- Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/ QĐ- TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 8. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành có liên quan:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Sở Tài Chính- Vật giá có trách nhiệm tổng hợp số liệu thu- chi từ Quỹ theo dõi tình hình, quản lý, cấp phát sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Công an Thành phố Hà Nội ( cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý) có trách nhiệm:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Phối hợp với Sở Tài Chính- Vật giá xây dựng dự toán thu chi hàng năm của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt làm căn cứ quản lý cấp phát và quyết toán.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tiếp nhận cho Quỹ các khoản tài trợ của các tổ chức cá nhân cho công tác phòng, chống ma tuý của địa phương và đề xuất phân phối sử dụng theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà nội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm soát thu chi của Quỹ phòng, chống ma tuý Thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4. Toà án nhân dân thành phố, quận huyện có trách nhiệm thông báo Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật cho Công an Thành phố Hà Nội và Sở Tài Chính- Vật giá và cơ quan thi hành án Thành phố Hà Nội.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5. Cơ quan Thi hành án Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp thi hành án sau khi Bản án, Quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật để thu hồi tài sản nhập vào Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 9. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý có hiệu lực.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH </B><SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Hoàng Văn Nghiên</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.