Số ký hiệu văn bản

130/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/12/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 130/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 130/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Tỉnh Lâm Đồng</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"></FONT></B>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</FONT></B>&nbsp;</P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ quyết định 61/2000/QĐ-UB ngày 5/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ quyết định số 01/QĐ-UBQG ngày 10/10/2000 của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 2/10/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng,</FONT></I></P><FONT face="Times New Roman"><A name=0></A></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B></B></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUYẾT ĐỊNH:</FONT><U><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></U></B></P>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Ban hành theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng<A name=1></A><B>.</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNH LÂM ĐỒNG</FONT></B></P>
<P align=center><I><FONT face="Times New Roman">(Ban hành kèm theo QĐ số 130/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng)</FONT></I></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A><B><U>
<P align=center>&nbsp;</P></U></B></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B>Chương I</B></FONT></P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) là một tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đối với địa bàn tỉnh Lâm Đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>: Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của Qui chế này và các qui định của pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cụ thể là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1/ Căn cứ vào chiến lược, chủ trương của Chính phủ, chương trình, kế hoạch của UB Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và tình hình nhiệm vụ cụ thể của tỉnh để xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2/ Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm của các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành , đoàn thể trong tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3/ Tổ chức sự phối hợp các Sở, Ngành, các đoàn thể và hướng dẫn chỉ đạo việc lồng ghép phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4/ Tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh và UB Quốc gia về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5/ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Ban chỉ đạo có Thường trực Ban chỉ đạo và có các tổ chức giúp việc sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tổ chức giúp việc của Ban chỉ đạo gồm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1 chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh giúp Trưởng Ban tổng hợp các hoạt động chung của Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Bộ phận Thường trực phòng chống AIDS trực thuộc Sở Y tế giúp giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về lĩnh vực phòng chống AIDS, do giám đốc Sở Y tế tổ chức trong chỉ tiêu biên chế của Sở Y tế.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Bộ phận Thường trực phòng chống ma túy, trực thuộc Công an tỉnh, giúp giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về lĩnh vực phòng chống tệ nạn ma túy, do giám đốc Công an tỉnh tổ chức trong chỉ tiêu biên chế của Công an tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, giúp giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo về lĩnh vực phòng chống tệ nạn mại dâm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>: Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo đối với lĩnh vực công tác được phân công theo nhiệm vụ chuyên ngành.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A><B><U>
<P align=center>&nbsp;</P></U></B></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B>Chương II</B></FONT></P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>NGUYÊN TẮC, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 5</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Ban chỉ đạo thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Phương hướng, nhiệm vụ phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Dự kiến cân đối nguồn lực theo mục tiêu và nhiệm vụ chung trình các cấp có thẩm quyền quyết định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Phối hợp lồng ghép các hoạt động của các chương trình quốc gia hoặc chương trình, kế hoạch phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm đã được phê duyệt. Hướng dẫn, chỉ đạo các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện chương trình theo những mục tiêu, nhiệm vụ chung; kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và UB Quốc gia.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. Những công tác có tính chất liên ngành hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của một số sở, ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">7. Các báo cáo chuyên đề, tổng hợp của Ban chỉ đạo trình UBND tỉnh hoặc UB Quốc gia.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">8. Đối với những vấn đề cần giải quyết gấp, nhưng không có điều kiện họp Ban chỉ đạo thì theo chỉ đạo của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban phụ trách lĩnh vực lấy ý kiến các thành viên có liên quan, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=8></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 6</B>: Nhiệm vụ của thường trực Ban chỉ đạo:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Thống nhất việc xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo lồng ghép các hoạt động phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm giữa các sở, ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Thống nhất việc xây dựng và phân bổ kinh phí giữa các lĩnh vực phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=9></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 7</B>: Trưởng Ban chỉ đạo có những nhiệm vụ sau đây:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman">1. Thông qua các đề án trước khi trình UBND tỉnh hoặc UB Quốc gia.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Thông qua chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Chỉ đạo phối hợp hoạt động lồng ghép các chương trình Quốc gia hoặc chương trình, kế hoạch phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu chung.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo; quyết định hoặc giải quyết các vấn đề quan trọng có tính chất liên ngành đã được các Sở, ngành phối hợp xử lý nhưng còn có ý kiến khác nhau.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban chỉ đạo.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=10></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 8: </B>Các Phó trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm theo chức năng chuyên ngành. Cụ thể là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a) <U>Sở Y tế</U>: Là cơ quan thường trực về phòng, chống AIDS; chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống AIDS; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh xã hội tại các cơ sở y tế, các cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm và bị nhiễm HIV/AIDS.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><U>b) Công an tỉnh</U>: Là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy; chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống và kiểm soát ma túy; phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh phát hiện, điều tra xử lý, truy tố các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS; tập trung phân loại đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mại dâm để đưa vào cơ sở chữa bệnh theo qui định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">c) <U>Sở Lao động-Thương binh và Xã hội </U>: Là cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn mại dâm; chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức và quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm tại cơ sở chữa bệnh và cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">d) UBMTTQVN tỉnh: Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận để xây dựng chương trình, kế hoạch liên ngành, thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là ở cơ sở, ở cộng đồng dân cư; xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp về vận động phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Trực tiếp điều hành cơ quan thường trực giúp việc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo trong tình lĩnh vực và theo chức năng nhiệm vụ chuyên ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Trực tiếp tổ chức, quản lý, điều hành sử dụng kinh phí, trang thiết bị theo kế hoạch chung đã được Ban chỉ đạo thông qua theo đúng qui định.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=11></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><U>Điều 9</U></B>: Các thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện và báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm đã được phân công và hướng dẫn phối hợp của các ngành thường trực. Cụ thể là:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. <U>Sở Văn hóa-Thông tin </U>: chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><U>2</U>. <U>Sở Giáo dục và Đào tạo</U>: Chỉ đạo, tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm trong trường học.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. <U>Sở Tư Pháp</U>: Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm; tham mưu, rà soát việc thực hiện các qui định của pháp luật về công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. <U>Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Dân tộc và Miền núi: </U>Thực hiện các chương trình lồng ghép giữa phát triển kinh tế với công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. <U>Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính Vật giá</U>: Tham mưu việc lập kế hoạch và cân đối kinh phí của chương trình phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm; giám sát việc sử dụng kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đúng qui định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. <U>Các đoàn thể</U>: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh: Phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh, xây dựng kế hoạch của tổ chức mình thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình về công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm, nhất là việc lồng ghép trong các cuộc vận động, trong các phong trào do tổ chức mình phát động.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">7. <U>Văn phòng UBND tỉnh</U>: Giúp Trưởng Ban chỉ đạo tổng hợp chương trình, kế hoạch và đề xuất các chủ trương, biện pháp chung trong công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm trình Trưởng Ban giải quyết theo thẩm quyền; xây dựng báo cáo tổng hợp chung về kết quả thực hiện, hiệu quả sử dụng kinh phí; giúp Trưởng Ban theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch chung của từng lĩnh vực.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><U><A name=12></A></U></FONT>
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><U><B>Chương III</B></U></FONT></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO</FONT></B><U><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></U></P><FONT face="Times New Roman"><A name=13></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 10</B>: Các phiên họp của Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo và của Thường trực Ban chỉ đạo mỗi năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12; thường trực Ban chỉ đạo mỗi năm 4 lần vào tháng cuối của mỗi quí.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập phiên họp bất thường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thường trực Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các thành viên của Ban chỉ đạo chuẩn bị các đề án chuyên đề từng lĩnh vực được phân công phụ trách, bốn thành viên là Phó Trưởng Ban chuẩn bị báo cáo tổng hợp về tình hình theo lĩnh vực chuyên ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Các thành viên Ban chỉ đạo phải tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo, trường hợp không tham dự được phải báo cáo và ủy quyền cho cấp phó (đối với các cơ quan là Phó Trưởng Ban chỉ đạo), cấp phòng hoặc tương đương (đối với các thành viên khác của Ban chỉ đạo) đi thay nhưng phải chuẩn bị đầy đủ báo cáo tình hình về lĩnh vực được phân công.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Các phiên họp của Ban chỉ đạo, của Thường trực Ban chỉ đạo đều phải được ghi biên bản đầy đủ. Tùy theo từng nội dung phiên họp, giám đốc Sở- Phó Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực hoặc Phó Văn phòng UBND tỉnh - thành viên Ban chỉ đạo có văn bản thông báo cho các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện những nội dung đã nêu trong thông báo.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=14></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 11</B>: Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm của cấp huyện có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm ở trên địa bàn theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và các ngành thường trực Ban chỉ đạo tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình thực hiện công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa bàn địa phương và báo cáo đột xuất về từng lĩnh vực theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=15></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 12:</B> Các Sở, Ban, Ngành , đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo, các ngành thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=16></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 13:</B> Căn cứ báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo và của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các địa phương, các Phó Trưởng Ban phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo từng lĩnh vực để Ban chỉ đạo họp, thống nhất trình UBND tỉnh và UB Quốc gia; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo tổng hợp để trình.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=17></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 14:</B> Thẩm quyền sử dụng con dấu được qui định như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên của Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của sở, ngành và tổ chức mình./.</FONT></P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Phan Thiên</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.