Số ký hiệu văn bản

56/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/07/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 56/2000/QĐ-UB ngày 27/07/2000 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành quy định về việc giáo dục, quản lý, chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN<BR>số 56/2000/QĐ-UB ngày 27/07/2000</STRONG> </P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Ban hành quy định về việc giáo dục, quản lý, chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng</FONT></I></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát ma túy;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TBXH;</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về việc giáo dục, quản lý, chữ trị cai nghiện cho người cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3:</B> các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TBXH, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quyết định thi hành.</FONT></P>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"></FONT></B>&nbsp;</P></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, CHỮA TRỊ CAI NGHIỆN CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG</FONT></B></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2000/QĐUB ngày 27/7/2000 của UBND tỉnh Nghệ An)</FONT></I></B></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A><B><I>
<P align=center>Chương I</P></I></B></FONT><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Mục đích của việc giáo dục, quản lý, chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy là nhằm góp phần phòng ngừa các tệ nạn xã hội, đẩy lùi về tệ nạn ma túy, giúp đỡ người nghiện ma túy hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Việc tổ chức giáo dục, chữa trị, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy được áp dụng theo Nghị định 19/1999/NĐ-CP ngày 06/04/1999 của Chính phủ về quy chế giáo dục, quản lý tại xã, phường, thị trấn đối với người vi phạm pháp luật và những nội dung tại bản quy định này.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3:</B> Công tác giáo dục, quản lý, chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy, trách nhiệm chung của các ngành, của các cấp, các gia đình và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ này sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục và phải được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và từng gia đình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A><B><I>
<P align=center>Chương II</P></I></B></FONT><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 4:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Công tác tổ chức, quản lý, giáo dục, chữa trị, cai nghiện tại cộng đồng:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Giai đoạn cắt cơn nghiện từ 7 đến 10 ngày tại gia đình hoặc tại cộng đồng dân cư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Giai đoạn phục hồi sức khỏe thời gian 6 tháng đến 2 năm chủ yếu tại công đồng. Trường hợp nghiện quá nặng, tại cộng đồng quản lý không có hiệu quả sẽ được quản lý lao động phụ hồi tại các Trung tâm do Nhà nước thành lập và quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Giai đoạn quản lý, giáo dục ngăn chặn tái nghiện tại gia đình và cộng đồng thời gian từ 1 đến hai năm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 5:</B> Hồ sơ người nghiện tình nguyện vào các Trung tâm cai nghiện, lao động, giáo dục hoàn lương tại các cơ sở chữa bệnh tập trung gồm có:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Tóm tắt lý lịch.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Biên bản tái nghiện (nếu có).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Cam kết của người nghiện, và gia đình có người nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức cai nghiện tại cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=8></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 6:</B> Tổ chức cai nghiện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">UBND cấp xã thành lập Ban cai nghiện do Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, các thành viên trong ban bao gồm: Công an, Y tế, chính sách và mời đại diện UBMT Tổ quốc, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh cùng cấp tham gia - Các thành viên hoạt động theo hình thức kiêm nghiệm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=9></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 7:</B> Cai nghiện tại gia đình:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Nếu gia đình có nguyện vọng cai nghiện tại nhà thì Chủ tịch UBND cấp xã cho phép nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Người nghiện có chứng nhận đủ sức khỏe.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Kỹ thuật viên y tế cai nghiện phải có chứng chỉ về chuyên môn có khả năng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Ban cai nghiện cấp xã cấp thuốc cai nghiện còn mọi chi phí khác gia đình phải thanh toán.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=10></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 8:</B> Tổ chức lao động phục hồi sức khỏe.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Sau khi cai cắt cơn tại cộng đồng, Chủ tich UBND cấp xã tiến hành phân loại để áp dụng hình thức lao động phục hồi sức khỏe.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Các hình thức lao động phục hồi sức khỏe:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a. Đối tượng tự nguyện cai có thể lao động phụ hồi tại nhà nhưng gia đình phải quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b. Lao động phục hồi do chính quyền cấp xã quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">c. Lao động phục hồi tại Trung tâm chữa bệnh xã hội tỉnh hoặc công trường lao động của huyện, thời gian áp dụng từ 6 tháng đến 2 năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Trong quá trình giáo dục người nghiện UBND cấp xã phải giao cho đối tượng cam kết thực hiện tốt quá trình rèn luyện phục hồi, không tái nghiện, đồng thời người quản lý phải thường xuyên giám sát việc rèn luyện, không để đối tượng có điều kiện tái nghiện.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=11></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 9:</B> Công nhận hoàn lương:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đối tượng tái hòa nhập cộng đồng đã có thời gian từ 1 đến 2 năm, rừn luyện tốt, không tái nghiện thì UBND cấp xã ta quyết định công nhận hoàn lương cho đối tượng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=12></A><B><I>
<P align=center>Chương III</P></I></B></FONT><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH, TRUNG TÂM CHỮA BỆNH XÃ HỘI TỈNH, CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, CẤP HUYỆN TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, CHỮA TRỊ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY.</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 10:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Trách nhiệm của gia đình:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Giáo dục các thành viên trong gia đình không sử dụng ma túy. Xây dựng gia đình văn hóa.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Khi có người nghiện ma túy thì phải động viên người nghiện ma túy cai nghiện, phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng cấp xã về nội dung, phương pháp tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trong địa phương mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">a. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc giáo dục, quản lý, cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Đôn đốc, kiểm tra những cơ sở cai nghiện, quản lý tập trung thuộc cấp mình quản lý, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">b. Hàng quý đánh giá, báo cáo kết quả lên Sở lao động TBXH.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Tạo điều kiện hỗ trợ người hoàn lương tại cộng đồng ổn định cuộc sống.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Tổ chức tư vấn để giúp các tổ chức cá nhân trên địa bàn có nhu cầu tìm hiểu về cách phòng chống tệ nạn ma túy.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=13></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 11:</B> Trách nhiệm của trung tâm chữa bệnh xã hội tỉnh:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cai cắt cơn, điều trị phục hồi cho người nghiện theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền giao hàng năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc lập hồ sơ, thủ tục giao nhận đối tượng nghiện ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Thông báo cho chính quyền địa phương trực tiếp nhận đối tượng đã cai nghiện ma túy trở về với cộng đồng khi trung tâm xã hội hết thời hạn quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Trong quá trình đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, Trung tâm có trách nhiệ phối hợp với chính quyền địa phương và các gia đình tiếp tục quản lý, theo dõi đến khi đối tượng có quyết định hoàn lương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ khi đối tượng có quyết định đã hoàn lương trung tâm mới đưa đối tượng ra khỏi danh sách quản lý của mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Tổ chức văn phòng tư vấn tại trung tâm để giúp mọi người, mọi tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về cách phòng chống tệ nạn ma túy.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=14></A><B><I>
<P align=center>Chương IV</P></I></B></FONT><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>TỔ CHỨC THỰC HIỆN</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 12:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Khen thưởng và xử lý vi phạm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Các cơ quan đơn vị, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, quản lý, chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Các cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện mà vi phạm các nội dung của bản quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=15></A><B>
<P align=justify>Điều 13:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Sở Lao động TBXH, Công an tỉnh, Sở y tế có trách nhiệm hướng dẫn ngành dọc cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ và tổng hợp tình hình phòng chống ma túy toàn tỉnh trong ngành mình, báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cần xây dựng tiêu chuẩn thi đua và hướng dẫn phong trào thi đua của đơn vị mình về công tác phòng chống ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, gia đình và cá nhân báo cáo về Sở lao động TBXH bằng văn bản để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết.</FONT></P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH NGHỆ AN </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Lê Doãn Hợp</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.