Số ký hiệu văn bản

155/1999/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/12/1999
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 155/1999/QĐ-UB ngày 22/12/1999 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc ban hành quy định huy động và sử dụng kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<BR>số 155/1999/QĐ-UB ngày 22/12/1999 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc ban hành quy định huy động và sử dụng kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Thông tư số 39 ngày 05/05/1999 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm và Thông tư số 97, ngày 14/8/1999 của Liên bộ Tài chính - Công an hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí chương trình hành động phòng chống ma túy năm 1998 - 2000;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 595/LĐTBXH ngày 08/12/1999,</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman"><I>:</I> Ban hàng kèm theo quyết định này bản quy định về huy động và sử dụng kinh phí phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B><I>:</I> Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện quy định thống nhất trong toàn tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B><I>:</I> Quyết định này có hiệu thi hành từ 01/01/2000, các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở lao động TBXH, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị căn cứ quyết định thi hành./.</FONT></P>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<DIR>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"></FONT></B>&nbsp;</P></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR></DIR>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI</FONT></B></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ.UB ngày 22/12/1999 của UBND tỉnh Nghệ An)</FONT></I></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 1</B><I>:</I> Quy định chung:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Huy động các nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội (chương trình 05, 06, 87/CP và HIV/AIDS) nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phối hợp chỉ đạo việc phòng chống, chống TNXH trên địa bàn: bổ sung kinh phí phục vụ cho việc chữa trị, giáo dục tập trung các đối tượng TNXH.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B><I>:</I> Đối tượng huy động:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Huy động từ ngân sách các cấp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Từ các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Từ quỹ lao động sản xuất của các cơ sở chữa bệnh và giáo dục đối tượng TNXH.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Từ bản thân và gia đình các đối tượng TNXH.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B><I>:</I> Phương thức huy động và sử dụng kinh phí phòng, chống TNXH:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Nguồn phân bổ của Trung ương: Chi theo hướng dẫn của Trung ương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Hàng năm tỉnh đưa vào kế hoạch chi ngân sách nguồn kinh phí để bảo đảm chi cho các yêu cầu:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Đảm bảo hoạt động của BCĐ phóng chống TNXH của tỉnh: Hỗ trợ cho việc tổ chức phối hợp kiểm tra truy quét các hoạt động TNXH trên địa bàn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hỗ trợ cho công tác tổ chức tuyên truyền về phòng chống TNXH của tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hỗ trợ việc trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trung tâm giáo dục chữa trị tập trung các đối tượng TNXH.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Ngân sách các cấp (huyện, xã) đảm bảo chi cho các yêu cầu:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hoạt động của BCĐ cùng cấp và các chi trợ cấp cho cán bộ phòng chống TNXH ở các xã, phường; Hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp kiểm tra phát hiện bắt giữ các đối tượng TNXH trên địa bàn (trong thời gian tạm giữ, điều trị cắt cơn để chuyển cho các trung tâm quản lý tập trung).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Quỹ lao động sản xuất của các cơ sở chữa bệnh và giáo dục tập trung đối tượng TNXH được sử dụng để trang bị thêm cơ sở vật chất cho đơn vị, hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng trong thời gian quản lý, giáo dục tập trung.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Ban chỉ đạo phòng, chống TNXH các cấp, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ thêm kinh phí để tăng cường cho công tác phòng chống TNXH. Nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân thống nhất đưa vào quản lý tại kho bạc Nhà nước các cấp (đóng góp tại địa bàn nào thì được đó quản lý). Căn cứ vào nguồn kinh phí và mục đích đóng góp của các tổ chức, cá nhân Ban chỉ đạo phòng chống TNXH các cấp dự dự kiến phương án chi tiêu trình UBND cùng cấp quyết định việc sử dụng kinh phí.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. Ngoài các nguồn kinh phí nói trên, bản thân và gia đình các đối tượng tệ nạn xã hội vào chữa trị và giáo dục tập trung tại các cơ sở cuả Nhà nước phải đóng góp một phần kinh phí bao gồm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Thanh toán tiền ăn trong thời gian chữa trị và giáo dục tập trung, mức đóng góp: 150.000đ/người/tháng. Trường hợp đối tượng là con liệt sỹ, thương binh hạng 1,2 và người có hoàn cảnh nghèo đặc biệt khó khăn được UBND các cấp (huyện, xã) xác nhận được xét hỗ trợ 1 phần tiền ăn, với mức tối đa là: 84.000 đồng/người/tháng và chỉ hỗ trợ trong 3 tháng đầu kể từ khi đến cơ sở chữa trị và giáo dục tập trung.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Thanh toán tiền điều trị tại các bệnh viện của Nhà nước đối với những trường hợp bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của cơ sở chữa bệnh, giáo dục tập trung (nếu đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Tự trang trải tiền tàu, xe, tiền ăn đường khi đến cơ sở chữa bệnh, giáo dục và khi trở về nơi cư trú.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B><I>:</I> Tổ chức thực hiện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Sở Tài chính căn cứ nội dung, nhiệm vụ công tác phòng chống TNXH hàng năm có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng kinh phí cho các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động phòng chống TNXH, báo cáo ban chỉ đạo phòng chống TNXH và UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Ban chỉ đạo phòng chống TNXH các cấp (huyện, xã) có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện việc huy động và sử dụng kinh phí phòng chống TNXH trên từng địa bàn theo đúng các nội dung của quy định này./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH NGHỆ AN</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Thị Han</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.