Số ký hiệu văn bản

1353/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/11/1995
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 24/11/1995 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm và phối hợp công tác phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Hà Tĩnh
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH<BR>số 1353/QĐ-UB ngày 24/11/1995 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm và phối hợp công tác </FONT></I></B><B><I><FONT face="Times New Roman">phòng chống tệ nạn xã hội</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH</FONT></B></P>
<P><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết số 05/CP ngày 29/1/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết số 06/CP ngày 29/1/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị định số 53/CP ngày 28/6/1994 của Chính phủ quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ công nhân viên nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc sau bia rượu bê tha;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Trưởng ban phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hà Tĩnh.</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành (các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></P>
<P><B><FONT face="Times New Roman">QUY ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</FONT></B></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội</FONT></I></B></P>
<P align=center><I><FONT face="Times New Roman">(Ban hành kèm theo quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 24/11/1995 của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)</FONT></I></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B>I/ Quy định chung</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 1:</I></B> Các tệ nạn xã hội nhất là mại dâm, ma tuý, cờ bạc là trái với đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc, tạo ra lối sống sa đoạ, thiếu lành mạnh làm mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, nòi giống, đời sống vật chất, tinh thần văn hoá của dân tộc.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 2:</I></B> Phòng, chống tệ nạn xã hội phải lấy giáo dục phòng ngừa là chính; Đồng thời kiên quyết đấu tranh cải tạo đối tượng và triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, xử lý nghiêm khắc các đối tượng là chủ chứa.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 3:</I></B> Các cấp, các ngành, đặc biệt là xã, phường phải xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch về phòng, chống tệ nạn xã hội, áp dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, điều tra, xử lý, chữa trị, cai nghiệm giúp đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 4:</I></B> Chủ chứa mại dâm, ma tuý, cờ bạc, người sản xuất, buôn bán các chất ma tuý, đối tượng tái phạm tệ nạn xã hội phải xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự ở mức tối đa của khung hình phạt.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B>II/ Quy định cụ thể</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 5:</I></B> Cơ quan lao động - TBXH có trách nhiệm:</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>1. Sở Lao động - TBXH:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng chương trình kinh tế, kế hoạch phòng, chống tên nạn xã hội mà trọng tâm là mại dâm, ma tuý, cờ bạc. Có sơ kết khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện công tác này. Phối hợp với các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc có giải pháp xử lý phù hợp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo trung tâm chữa trị cai nghiện của tỉnh trong việc tổ chức chữa trị, cai nghiên, dạy nghề, giải quyết các vấn đề xã hội và chỉ đạo việc quản lý đối tượng sau chữa trị, cai nghiên ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo thực hiện theo quyết định 16/ TTg của Chính phủ và thông tư 22/LB-TT của Liên bộ Lao động - TBXH- Tài chính về việc trợ cấp đối với đối tượng cứu trợ xã hội, các đơn vị tập trung thuộc tuyến tỉnh được Nhà nước hỗ trợ tiền thuốc, dạy nghề, sinh hoạt phí, các cơ sở chữa trị thuộc tuyến huyện được nhà nước hỗ trợ một phần tiền thuốc, học nghề.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>2. Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, thị:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Giúp UBND huyện lập chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội, phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp với Ngành Công án tổ chức, triển khai công tác điều tra, phân loại đối tượng mại dâm, ma tuý để xử lý chữa trị, cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau chữa trị, cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hướng dẫn, tổng hợp, kiểm tra việc thực hiện chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội (mại dâm, ma tuý, cờ bạc, số đề) về tuyên truyền, điều tra triệt phá, chữa trị cai nghiện, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 6:</I></B> Cơ quan công an có trách nhiệm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>1. Công an tỉnh:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp các ngành liên quan chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn xã hội và tổng hợp phân loại các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích sử dụng ma tuý, chủ đánh bạc, số đề. Có kế hoạch bắt giữ, xử lý, xoá bỏ những tụ điểm, ổ chứa; kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Chỉ đạo toàn ngành Công an từ tỉnh đến cơ sở tạo chỗ dựa tin cậy cho quần chúng nhân dân, tham gia vào công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, phát hiện và tố giác các đối tượng, nhất là các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích ma tuý và chủ đề, thư ký đề.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hướng dẫn Công an các cấp lập phương án kiểm tra, kiểm soát tệ nạn xã hội, kết hợp với quản lý hộ khẩu lập hồ sơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tịch thu tang vật và phương tiện hành nghề.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Lập danh sách hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma tuý nặng để tập trung chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại trung tâm của tỉnh, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh, UBND tỉnh quyết định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2. Công an huyện, thị</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn công an xã, phường thực hiện công tác điều tra các đối tượng chủ chứa mại dâm, ma tuý, cờ bạc, chủ đề, thư ký đề, có biện pháp xử lý triệt phá kịp thời các đối tượng vi phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Lập hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma tuý nặng báo cáo UBND huyện để đề nghị tập trung chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại trung tâm chữa trị, cai nghiện của tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=8></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 7:</I></B> Ngành Y tế có trách nhiệm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>1. Sở Y tế:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Xác định và tập huấn phác đò điều trị cai nghiện cho các trung tâm y tế, cơ sở y tế xã, phường (cấp chứng chỉ), sử dụng phác đồ điều trị cho phù hợp với từng loại đối tượng (nặng, vừa, nhẹ); Giám sát việc thực hiện các phác đồ đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Chỉ đạo Trung tâm da liễu, trung tâm y tế huyện, thành, thị cơ sở y tế xã phường chữa trị, cai nghiện ma tuý, gái mại dâm đảm bảo đúng quy định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Quản lý việc sử dụng thuốc phiện và các chất ma tuý khác và sản xuất dược phẩm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Tư vấn HIV/AIDS trong đối tượng mại dâm, ma tuý tại các Trung tâm chữa trị, cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp Sở Lao động TBXH tham gia vào công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm chữa trị, cai nghiện tập trung bắt buộc của tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>2. Cơ sở y tế:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Cơ sở y tế trực thuộc Sở y tế tiếp nhận, chữa trị, cai ngiện ma tuý, gái mại dâm tự nguyện. Trung tâm ytế huyện, thị chữa trị cai nghiện ma tuý, gái mại dâm loại vừa, cơ sở y tế xã, phường chữa trị cai nghiện ma tuý, gái mại dâm loại nhẹ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Các cơ sở y tế trên phải xây dựng kế hoạch và đảm bảo đầy đủ những điều kiện cần thiết cho việc chữa trị, cai nghiện ma tuý, gái mại dâm theo hướng dẫn của Sở Y tế. Sau chữa trị lập biên bản giao cho xã, phường, gia đình và theo dõi thời gian 6 tháng, đồng thời báo cáo kết quả với Sở y tế, Sở Lao động - TBXH.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=9></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 8</I></B>: Ngành Văn hoá thông tin, Các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1. Sở Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh truyền hình:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Chỉ đạo và thực hiện công tác truyền truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, biện pháp phòng,chống tệ nạn xã hội. Động viên các tầng lớp nhân dân phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hướng dẫn các huyện, thị tổchức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội với nhiều hình thức thông tin tuyên truyền, kẻ pa nô, áp phích, tranh cổ động... phát động phong trào viết tin, bài về phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục về phòng,chống TNXH.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>2. Phòng Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Đài truyền thanh huyện, thành, thị:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Thực hiện công tác truyên truyền, giáo dục về phòng, chống TNXH trên địa bàn</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường kẻ pa nô, áp phích, khẩu hiệu về phòng chống mại dâm, ma tuý, cờ bạc ở những nơi tập trung đông người, tụ điểm giao lưu phát triển kinh tế, xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=10></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 9:</I></B> Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Biên soạn tài liệu về tác hại và các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội đưa vào chương trình giảng dạy ngoại khoá trong các trường học nhất là các trường PTTH và chuyên nghiệp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Giáo dục đời sống mành mạnh có văn hoá trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Hướng dẫn các trường xây dựng quy định cụ thể và cam kết không để xẩy ra các hành vi vi phạm TNXH.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=11></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 10:</I></B> UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm: công tác tuyên truyền giáo dục, điều tra phân loại, xử lý, chữa trị, cai nghiện và giải quyết các vấn đề sau chữa trị, cai nghiện thuộc địa bàn huyện quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">-Chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất coi trọng hình thức tuyên truyền giáo dục trực tiếp ở xã, phường, gia đình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">-Chỉ đạo ngành Công an và Lao động - TB &amp; XH điều tra phân loại mại dâm, ma tuý, cờ bạc để có kế hoạch chữa trị đối với đối tượng và triệt phá ổ nhóm, xử lý đối với chủ chứa. Tổng hợp, phân loại đối tượng mại dâm, ma tuý, cờ bạc thành 3 loại nhẹ (mới), vừa, nặng; để phân cấp giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chồng tệ nạn xã hội của tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Chỉ đạo các ngành chức năng, xã, phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội đã đề ra, phân loại xã, phường có ít, có nhiều, không có TNXH, có biện pháp giảm số xã, phường có nhiều TNXH, tăng số xã, phường có môi trường văn hoá trong sạch.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=12></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 11:</I></B> UBND các xã, phường là cấp quản lý nhà nước cơ bản nhất, quan trọng nhất và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi TNXH (ma tuý, mại dâm, cờ bạc và số đề...) xẩy ra trên địa bàn. Những nhiệm vụ mà UBND xã, phường phải thực hiện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Xây dựng kế hoạch cụ thể phòng, chống các loại TNXH và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Tổ chức tuyên truyền giáo dục đến tận gia đình, đối tượng. Thực hiện các hộ gia đình cam kết với xã, phường không có người trong gia đình mắc vào từng loại TNXH.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phát hiện, lập danh sách mại dâm, ma tuý, cờ bạc (có sự phối hợp cơ quan công an, Lao động TBXH, Ytế, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đại diện khu phố, làng bản, thôn xóm) phân đối tượng làm 3 loại nhẹ (mới) - vừa - nặng; Loại nhẹ, mới do UBND xã, phường giải quyết; loại vừa - nặng đề nghị huyện, tỉnh giải quyết, đối tượng mại dâm cờ bạc nhẹ và mới phải giáo dục ở gia đình hoặc kiểm điểm trước dân, nghiện hút nhẹ cai nghiện tại cơ sở y tế xã, phường. Đối với chủ chứa khi phát hiện tuỳ theo mức độ để giao côngan xã, phường tự xử lý hoặc báo cáo công án huyện, thị xử lý theo pháp luật.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Phối hợp với đoàn thể và cùng gia đình có quy định cụ thể về việc tổ chức giao, nhận đối tượng với các cơ sở chữa trị, cai nghiện không để tái phạm, báo cáo về các trung tâm đã chữa trị, cai nghiện về diễn biến của đối tượng dua chữa trị, cai nghiện. Quy định trách nhiệm giáo dục quản lý của gia đình trong và sau khi chữa trị, cai nghiện. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đối tượng học nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Xây dựng các biện pháp động viên, bảo vệ an toàn cho những người phát hiện tố giác các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, các tụ điểm, ổ chứa.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=13></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 12:</I></B> Giám đốc khách sạn, chủ nhà hàng có quy chế nội bộ cụ thể về phòng, chống TNXH và phải cam kết với UBND xã, phường (đối với nhà hàng) hoặc UBND huyện, thị (đối với khách sạn) về việc không xẩy ra các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội. Nếu dung túng bao che để nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc xẩy ra trong khách sạn, nhà hàng thì Giám đốc khách sạn, chủ nhà hàng bị xử lý theo pháp luật.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=14></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 13:</I></B> Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm giáo dục và có quy chế quản lý nội bộ cụ thể để cán bộ công nhân viên không vi phạm tệ nạn xã hội, phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nếu dung túng bao che hoặc xử lý không kịp thời người vi phạm thì thủ trưởng trực tiệp bị xử lý kỷ luật hành chính.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=15></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 14:</I></B> Tất cả các đại lý xổ số kiến thiết đều phải ký cam kết với UBND các xã, phường về việc không làm chủ đề, ghi số đề hoặc thông đồng với chủ đề, thư ký đề, nếu vi phạm phải xử lý theo pháp luật.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm lập danh sách các đại lý theo địa bàn xã, phường, thông báo cho UBND xã, phường để yêu cầu ký cam kết và quản lý việc thực hiện cam kết.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=16></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 15:</I></B> Thường trực Hồi đồng thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với Sở Lao động - TBXH xây dựng tiêu chuẩn thi đua khen thưởng về công tác phòng, chống TNXH đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Điều 16: Các tổ chức, cá nhân vi phạm TNXH phải xử lý nghiêm theo Nghị định 53/CP về xử lý đối với cán bộ, viên chức nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và các điều 96 (a), 200, 202, 203 Bộ luật hình sự về sản xuất tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, đánh bạc, chứa mại dâm, tổ chức dùng chất ma tuý ở khung hình phạt cao nhất.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=17></A></FONT>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"><B>III/ Tổ chức thực hiện</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 17:</I></B> Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra các xã, phường các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện. Khen thưởng đối với những cá nhân, những đơn vị có nhiều thành tích, xử lý nghiêm mình đối với những tập thể, cá nhân vi phạm trách nhiệm quản lý trong bản quy định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Sở Lao động - TBXH và các ngành có liên quan theo chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể hướng dẫn cụ thể, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=18></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B><I>Điều 18:</I></B> Ban chỉ đạo phong, chống TNXH các cấp tăng cường và thường xuyên hoạt động, giúp UBND cùng cấp thực hiện công tác phòng, chống TNXH, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm các cấp, các ngành báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TBXH tổng hợp) kết quả thực hiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc các cấp, các ngành, đơn vị phản ảnh về UBND tỉnh để nghiên cứu giải quyết./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH HÀ TĨNH </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Văn Mạo</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.