Số ký hiệu văn bản

1166/QĐ-UB

Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 01/11/1995
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 1166/QĐ-UB ngày 01/11/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Bản qui định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 1166/QĐ-UB ngày 01/11/1995 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc ban hành Bản qui định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị quyết 05/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm, Nghị quyết 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã hội,</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>&nbsp;</P>
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Qui định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.&nbsp;</FONT></P>
<P align=justify>&nbsp;</P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUI ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG</P></FONT></B>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">Về chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội</FONT></B></P><FONT face="Times New Roman"><I>
<P align=center>(Ban hành kèm theo Quyết định số 1166 ngày 01/11/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng)</P></I></FONT>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">I. QUI ĐỊNH CHUNG</FONT></B><FONT face="Times New Roman">:</FONT></P><A name=2></A>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Các tệ nạn xã hội nhất là mại dâm, ma túy là trái với đạo đức, tạo ra lối sống sa đọa, thiếu lành mạnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nòi giống và đời sống xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm thường xuyên liên tục của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, mọi gia đình và toàn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>: Phòng chống tệ nạn xã hội phải lấy giáo dục phòng ngừa là chính. Đồng thời kiên quyết đấu tranh cải tạo đối tượng và triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, xử lý nghiêm khắc các đối tượng là chủ chứa.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Các cấp, các ngành đặc biệt là xã, phường, thị trấn phải xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch về phòng chống tệ nạn xã hội, áp dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền điều tra, xử lý, chữa trị cai nghiện giúp đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>: Phải xử lý nghiêm theo pháp luật và các qui định hiện hành đối với các đối tượng: Chủ chứa mại dâm, ma túy, cờ bạc, người sản xuất, buôn bán trái phép các chất ma túy và đối tượng tái phạm tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ</FONT></B><FONT face="Times New Roman">:</FONT></P><A name=6></A>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 5</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Cơ quan Lao động-Thương binh và xã hội có trách nhiệm:</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội mà trọng tâm là mại dâm, ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra. Sơ tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn mại dâm, ma túy, phân loại và có giải pháp xử lý phù hợp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo Trung tâm chữa trị, cai nghiện của tỉnh trong việc trong việc tổ chức chữa trị, cai nghiện, dạy nghề giải quyết các vấn đề xã hội mà chỉ đạo việc quản lý đối tượng sau chữa trị, cai nghiện ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, cơ sở thực hiện chính sách chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo thực hiện theo quyết định 167/TTg ngày 08/4/1994 của Chính phủ và thông tư 22/LB-TT của Liên Bộ Lao động-Thương binh xã hội-Tài Chính ngày 21/7/1994 về việc trợ cấp đối với đối tượng cứu trợ xã hội. Các Trung tâm, đơn vị tập trung chữa trị thuộc tuyến tỉnh được Nhà nước hỗ trợ tiền thuốc, dạy nghề, sinh hoạt phí; Các cơ sở chữa trị thuộc tuyến huyện được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền thuốc, học nghề.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2. Trung tâm Bảo trợ xã hội (cơ sở 2)</B>:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Là một đơn vị sự nghiệp thuộc sở Lao động-Thương binh xã hội quản lý, Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu tư vấn, tổ chức giáo dục, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng. Trực tiếp chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy nặng tập trung bắt buộc (hoặc tự nguyện), gái mại dâm chuyên nghiệp và gái mại dâm vi phạm nhiều lần theo quyết định của sở Lao động-Thương binh xã hội và quyết định của UBND tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thời gian chữa trị, cai nghiện, dạy nghề tại Trung tâm tối thiểu 6 tháng theo quyết định của sở Lao động-Thương binh xã hội, hoặc 12 tháng theo quyết định của UBND tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội làm đầy đủ thủ tục sau cai nghiệm để bàn giao đối tượng cho xã, phường, gia đình và theo dõi sau cai nghiện 6 tháng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Có trách nhiệm báo cáo thường xuyên biến động đối tượng ở trung tâm, tình hình sử dụng kinh phí hàng tháng lên Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3. Phòng Lao động xã hội huyện thị, thành</B>:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giúp UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội, phối hợp các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội để chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với ngành Công an tổ chức, triển khai công tác điều tra, phân loại đối tượng mại dâm, ma túy để xử lý chữa trị, cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau chữa trị cai nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Hướng dẫn, tổng hợp, kiểm tra việc thực hiện chính sách phòng chống tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) và tuyên truyền, điều tra, triệt phá, chữa trị cai nghiện, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=7></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 6</B>: Sở Tài Chính-Vật giá có trách nhiệm theo dõi kiểm tra các khoản kinh phí xử phạt vi phạm hành chính và vận động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp vào quĩ phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cấp kinh phí kịp thời cho các chương trình mục tiêu của công tác phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=8></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 7</B>: Cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Công an tỉnh:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp các ngành liên quan chỉ đạo công tác điều tra tệ nạn xã hội và tổng hợp phân loại các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích sử dụng ma túy, lập kế hoạch bắt giữ, xử lý, xóa bỏ những tụ điểm, ổ chứa; Kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép các chất ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo toàn ngành Công an từ tỉnh đến cơ sở tạo chỗ dựa tin cậy cho quần chúng nhân dân, tham gia vào công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phát hiện và tố giác các đối tượng, nhất là các chủ chứa mại dâm, chủ tiêm chích ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Hướng dẫn Công an các cấp lập phương án kiểm tra, kiểm soát tệ nạn xã hội, kết hợp với quản lý hộ khẩu, lập hồ sơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tịch thu tang vật và phương tiện hành nghề.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Lập danh sách hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma túy để tập trung chữa trị cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Bảo trợ xã hội, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh và phối hợp với sở Lao động-Thương binh xã hội để trình UBND tỉnh ra quyết định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2. Công an huyện, thị, thành (gọi tắt là Công an huyện)</B>:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) thuộc sở Lao động-Thương binh xã hội và các ngành liên quan hướng dẫn công an xã, phường thực hiện công tác điều tra tệ nạn xã hội và trực tiếp quản lý chặt các đối tượng chủ chứa mại dâm ma túy, khảo sát diễn biến tình hình tệ nạn xã hội và có biện pháp xử lý triệt phá kịp thời các đối tượng vi phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Lập hồ sơ gái mại dâm chuyên nghiệp, người nghiện ma túy, báo cáo UBND huyện để đề nghị UBND tỉnh quyết định đưa vào cơ sở giáo dục chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=9></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 8</B>: Y tế các cấp có trách nhiệm:</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>1. Sở Y tế:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Xác định và tập huấn phác đồ điều trị cai nghiện cho các Trung tâm y tế, cơ sở y tế, phường (cấp chứng chỉ), sử dụng phác đồ điều trị cho phù hợp với từng loại đối tượng (nặng, vừa, nhẹ). Giám sát việc thực hiện các phác đồ đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm y tế huyện, thị, thành, cơ sở y tế xã, phường chữa trị, cai nghiện ma túy, gái mại dâm đảm bảo đúng qui định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quản lý việc sử dụng thuốc phiện và các chất ma túy khác vào sản xuất dược phẩm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tư vấn HIV/AIDS trong đối tượng mại dâm, ma túy tại các trung tâm chữa trị, cai nghiện và khi đối tượng về tái hòa nhập cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với sở Lao động-Thương binh xã hội tham gia vào công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở chữa trị, cai nghiện tập trung bắt buộc của tỉnh. Cùng với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ban hành qui chế hoạt động của các cơ sở xông hơi-xoa bóp (massage).</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>2. Cơ sở y tế:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cơ sở y tế tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện ma túy, gái mại dâm tự nguyện (trong đó Bệnh viện tỉnh chữa trị nghiện ma túy loại nặng; Trung tâm da liễu chữa trị gái mại dâm loại nặng (loại 3); Trung tâm y tế huyện, thị, thành chữa trị, cai nghiện ma túy, gái mại dâm loại vừa (loại 2); cơ sở y tế xã, phường chữa trị cai nghiện ma túy gái mại dâm loại nhẹ, mới (loại 1).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các cơ sở y tế trên phải xây dựng kế hoạch và đảm bảo đầy đủ những điều kiện cần thiết cho việc chữa trị, cai nghiện ma túy, gái mại dâm theo hướng dẫn của sở Y tế. Sau chữa trị lập biểu bàn giao cho xã, phường, gia đình và theo dõi thời gian 6 tháng, đồng thời báo cáo kết quả với sở Y tế, sở Lao động-Thương binh xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=10></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 9</B>: Ngành Văn hóa Thông tin các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1. Sở Văn hóa Thông tin-Thể thao, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh</B>:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội. Động viên các tầng lớp nhân dân phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Hướng dẫn các huyện, thị, thành tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội với nhiều hình thứ thông tin tuyên truyền, kẻ panô, áp phích, tranh cổ động... phát động phong trào viết tin, bài về phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Sở Văn hóa Thông tin cùng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ban hành qui chế hoạt động của các điểm kinh doanh karaoke.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh mở chuyên mục về phòng, chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><B>
<P align=justify>2. Phòng Văn hóa Thông tin-Thể thao - Đài truyền hình huyện, thị, thành:</P></B></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường kẻ panô, áp phích, khẩu hiệu về phòng chống mại dâm, ma túy, cờ bạc ở những nơi tập trung đông người, tụ điểm giao lưu phát triển kinh tế-xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=11></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 10</B>: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Biên soạn tài liệu về tác hại và các biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội đưa vào chương trình giảng dạy ngoại khóa trong các trường học nhất là các trường phổ thông trung học và chuyên nghiệp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giáo dục lối sống lành mạnh có văn hóa trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Hướng dẫn các trường xây dựng qui định cụ thể và cam kết không để xảy ra các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=12></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 11</B>: Sở Du lịch, Công ty Du lịch và sở Thương Mại có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội đến tận các đơn vị, cơ sở kinh doanh; Phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và ngành Công an ban hành qui chế hoạt động của các nhà trọ, khách sạn... Tổ chức quán triệt công tác phòng chống tệ nạn xã hội đến từng cán bộ, công nhân viên trong ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Công ty Du lịch có trách nhiệm kiểm tra và giáo dục cán bộ, công nhân viên của Công ty tham gia tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Các đơn vị trực thuộc Công ty đang kinh doanh Nhà hàng, khách sạn, karaoke, Massage... đều phải cam kết không để xảy ra tệ nạn xã hội với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=13></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 12</B>: UBND các huyện, thị, thành có trách nhiệm:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Xây dựng cơ bản kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục, điều tra phân loại, xử lý, chữa trị, cai nghiện và giải quyết các vấn đề sau chữa trị cai nghiện thuộc địa bàn huyện quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền giáo dục trực tiếp ở xã, phường, gia đình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo ngành Công an và Lao động-Thương binh xã hội trong công tác điều tra, phân loại mại dâm, ma túy, cờ bạc để có kế hoạch chữa trị đối với đối tượng và triệt phá ổ nhóm, xử lý đối với chủ chứa. Tổng hợp phân loại đối tượng mại dâm, ma túy, thành 3 loại: nhẹ (mới); vừa; nặng để phân cấp giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội đã đề ra, phân loại xã, phường (có ít, có nhiều, không có tệ nạn xã hội) có biện pháp giảm số xã, phường có nhiều tệ nạn xã hội, tăng số xã, phường có môi trường văn hóa trong sạch.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=14></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 13</B>: UBND các xã, phường, thị trấn là cấp quản lý Nhà nước trực tiếp ở cơ sở phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm...) xảy ra trên địa bàn. Những nhiệm vụ mà UBND xã, phường phải thực hiện:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Xây dựng kế hoạch cụ thể phòng chống các loại tệ nạn xã hội và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tổ chức tuyên truyền giáo dục đến từng gia đình, đối tượng. Thực hiện các hộ gia đình cam kết với xã phường không có người trong gia đình mắc vào từng loại tệ nạn xã hội. (Trong những trường hợp xét thấy cần thiết).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phát hiện, lập danh sách mại dâm, ma túy, cờ bạc (có sự phối hợp cơ quan Công an, Lao động-Thương binh xã hội, Y tế, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đại diện khu phố, làng bản, thôn xóm) phân phối đối tượng ra làm 3 loại: nhẹ mới- vừa- nặng; loại nhẹ, mới do UBND xã, phường giải quyết; Loại vừa, nặng đề nghị huyện, tỉnh giải quyết. Đối tượng mại dâm, cờ bạc nhẹ và mới phải giáo dục ở gia đình hoặc kiểm điểm trước dân; nghiện hút nhẹ cai nghiện tại cơ sở y tế xã phường. Đối với chủ chứa khi phát hiện tùy theo mức độ mà giao cho công xã, phường tự xử lý hoặc báo cáo công an huyện, thành, thị xử lý theo pháp luật.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp các đoàn thể và cùng gia đình tổ chức giao, nhận đối tượng với các cơ sở chữa trị, cai nghiện không để tái phạm, báo cáo về các Trung tâm đã chữa trị, cai nghiện về diễn biến của các đối tượng sau chữa trị, cai nghiện. Qui định trách nhiệm giáo dục quản lý của gia đình trong và sau khi chữa trị, cai nghiện. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đối tượng học nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Xây dựng các biện pháp động viên, bảo vệ an toàn cho những người phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, các tụ điểm, ổ chứa.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=15></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 14</B>: Giám đốc khách sạn, chủ nhà hàng có qui chế nội bộ cụ thể về phòng chống tệ nạn xã hội và phải ký cam kết với UBND xã, phường (đối với các cửa hàng, tự điểm ăn uống) và cam kết với chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (đối với các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, karaoke, Massege... có tiếp viên) về việc đăng ký lao động, qui chế hành nghề và không để xảy ra tệ nạn xã hội. Nếu cơ sở nào để xảy ra tệ nạn xã hội và vi phạm các qui định trên sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý theo pháp luật.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=16></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 15</B>: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm giáo dục và có qui chế quản lý nội bộ cụ thể để cán bộ, công nhân viên không vi phạm tệ nạn xã hội, phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nếu dung túng bao che hoặc xử lý không kịp thời người vi phạm thì thủ trưởng trực tiếp bị xử lý kỷ luật hành chính.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=17></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 16</B>: Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng phối hợp với sở Lao động-Thương binh xã hội xây dựng tiêu chuẩn thi đua khen thưởng về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đối với tập thể, cá nhân có thành tích.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=18></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 17</B>: Các tổ chức, cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội phải xử lý nghiêm theo nghị định 53/CP về xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và các điều 96 (a), 200, 202, 203 Bộ luật hình sự về sản xuất tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, đánh bạc, chứa mại dâm, tổ chức dùng chất ma túy và các qui định tại pháp lệnh xử phạt hành chính.</FONT></P>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</FONT></B><FONT face="Times New Roman">:</FONT></P><A name=19></A>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 18</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra xã, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện. Khen thưởng đối với những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm trách nhiệm quản lý trong bản qui định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Sở Lao động-Thương binh xã hội và các ngành có liên quan theo chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể hướng dẫn cụ thể, theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui định này.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=20></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 19</B>: Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp tăng cường và thường xuyên hoạt động, giúp UBND cùng cấp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, 1 năm các cấp, ngành báo cáo UBND tỉnh (qua sở Lao động-Thương binh xã hội tổng hợp) kết quả thực hiện qui định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc các cấp, các ngành, đơn vị phản ảnh về UBND tỉnh để nghiên cứu giải quyết./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Hoài Bão</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.