Số ký hiệu văn bản

2405/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/12/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Yên Bái Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<TABLE class=MsoNormalTable id=table5 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0 table2>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top align=middle width=236>
<H2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>UỶ BAN NHÂN DÂN</SPAN></FONT></H2>
<H2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=nl><FONT face=Arial size=2>TỈNH YÊN BÁI</FONT></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SUP><SPAN lang=NL>–––––––––––</SPAN></SUP></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Số: <B>2405</B>/QĐ-UBND</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=387>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SUP><SPAN lang=NL>––––––––––––––––––––––––––––––––––––</SPAN></SUP></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I><SPAN lang=NL>Yên Bái, ngày 27 tháng 12&nbsp;năm 2007</SPAN></I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>QUYẾT ĐỊNH</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại cơ sở chữa bệnh;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/ 10/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 26/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và thí điểm tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006-2010,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Theo đề nghị của liên Sở: Tài chính,&nbsp; Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1283 /TTr/STC-SLĐTBXH ngày&nbsp; 13 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>QUYẾT ĐỊNH:</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Điều 1.</SPAN></B><SPAN lang=NL> Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi là Trung tâm), gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>1. Những quy định chung</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>a) Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>b) Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm chưa thành niên bị đưa vào Trung tâm để chữa trị, cai nghiện bắt buộc.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>c) Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>d) Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>đ) Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma tuý mà không có nơi cư trú nhất định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>e) Người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi bị bắt quả tang thực hiện hành vi bán dâm hoặc người bán dâm có tính chất thường xuyên mà không có nơi cư trú nhất định.&nbsp;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>1.2. Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí và được Nhà nước trợ cấp theo quy định tại văn bản này. Trường hợp người nghiện ma tuý, người bán dâm không đủ điều kiện đóng góp thì thân nhân của người đó phải có trách nhiệm đóng góp (trừ những trường hợp được miễn, giảm theo quy định tại Quyết định này).</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>2. Trách nhiệm đóng góp</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>2.1. Đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm, bị bắt buộc đưa vào Trung tâm phải đóng góp tiền ăn trong thời gian không được hưởng trợ cấp tiền ăn là 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp nếu tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm có thu nhập từ lao động sản xuất hàng tháng được Giám đốc Trung tâm xác nhận là bảo đảm đủ mức tiền ăn thì không phải đóng góp.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>2.2. Đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm phải đóng góp các khoản chi phí như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>a) Mức đóng góp cho một đợt cai nghiện 1.080.000 đồng/người/đợt cai nghiện, gồm:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác, tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý và các xét nghiệm khác 300.000 đồng/người/đợt.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền sinh hoạt văn thể: 30.000 đồng/người/đợt.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân 100.000 đồng/người/đợt.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền học văn hoá, học nghề (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu): 500.000 đồng/người.&nbsp;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 150.000 đồng/người/đợt.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>b) Mức đóng góp hàng tháng 480.000 đồng/người/tháng; gồm:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền ăn: 300.000 đồng/người/tháng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Tiền điện, nước, vệ sinh 30.000 đồng/người/tháng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>+ Chi phí phục vụ, quản l</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý: 150.000 đồng/người/tháng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>2.3. Đối với người nghiện ma tuý, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thì người nghiện ma tuý, vợ hoặc chồng của người nghiện ma tuý, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên nghiện ma tuý và gia đình người nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện gồm:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>a) Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý (trước và sau cai nghiện) 300.000 đồng/người/đợt cai nghiện.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>b) Chi phí tổ chức cai nghiện: 200.000 đồng/người/đợt cai nghiện, để chi:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>- Điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện (đối tượng/đợt cai nghiện);</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>- Theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện (đối tượng/đợt cai nghiện);</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>- Các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (đối tượng/đợt cai nghiện).</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>3. Các chế độ trợ cấp chi phí chữa trị, cai nghiện</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Người nghiện ma tuý, người bán dâm </SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>(kể cả người nghiện ma tuý, người bán dâm chưa thành niên) bị bắt buộc đưa vào Trung tâm và người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm đư��c trợ cấp các khoản như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.1.<SPAN style="COLOR: blue"> </SPAN>Tiền ăn: 300.000 đồng/người/tháng; thời gian tính hưởng cụ thể như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>a) Đối với người nghiện ma tuý là 12 tháng đối với người bán dâm là 9 tháng. Thời gian chấp hành quyết định còn lại (nếu có) người bán dâm, người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý phải đóng tiền ăn theo mức 300.000 đồng/người/tháng (trừ trường hợp nếu tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm có thu nhập hàng tháng được Giám đốc Trung tâm xác nhận là bảo đảm đủ mức tiền ăn thì không phải đóng góp).</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>b) Đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS, không còn khả năng lao động, người bán dâm, người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý chưa thành niên được trợ cấp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Riêng đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời (sau đây gọi tắt là lưu trú tạm thời) tại Trung tâm được trợ cấp tiền ăn mức 10.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.2. Tiền điều trị</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>a) Đối với người nghiện ma tuý: Được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>b) Đối với người bán dâm: Được trợ cấp thuốc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thuốc chữa bệnh thông thường, xét nghiệm và các chi phí y tế khác: Mức tối đa 200.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>c) Trường hợp người bán dâm đồng thời là người nghiện ma tuý thì được trợ cấp tiền thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: Mức tối đa 500.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>d) Trong thời gian chấp hành quyết định hoặc lưu trú tạm thời tại Trung tâm, nếu người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm bị thương do tai nạn lao động được sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho đến khi ổn định thương tật. Trường hợp bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng chữa trị của Trung tâm phải chuyển đến bệnh viện của Nhà nước điều trị thì chi phí điều trị trong thời gian nằm viện do bản thân hoặc gia đình người đó tự trả, những người thuộc diện chính sách hoặc hoàn cảnh gia đình quá khó khăn được Uỷ ban Nhân dân cấp xã xác nhận thì được xét hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ chi phí điều trị, nhưng không quá 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/người/lần điều trị. Đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chưa thành niên thì được trợ cấp 100% chi phí điều trị.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.3. Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 100.000 đồng/ người/ năm hoặc lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 01 năm.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Riêng đối với người lưu trú tạm thời, trong thời lưu trú tạm thời được sử dụng quần áo, chăn, màn của cá nhân. Trường hợp người bị đưa vào lưu trú tạm thời thiếu quần áo, chăn, màn thì Trung tâm căn cứ lưu lượng người lưu trú tạm thời để mua sắm quần áo, chăn, màn cho người lưu trú tạm thời mượn.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Riêng đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm chưa thành niên được cấp vật dụng cá nhân bằng hiện vật tối đa không quá 500.000 đồng/người/năm hoặc lần chấp hành quyết định theo quy định như sau: Được nằm riêng giường hoặc mặt sàn bằng gỗ, có chiếu, màn, một chăn bông nặng hai ki lô gam và một áo ấm. Hàng năm, mỗi người được cấp hai chiếc chiếu, hai bộ quần áo dài, một bộ quần áo đồng phục, hai bộ quần áo lót, hai khăn mặt, hai đôi dép nhựa, hai bàn chải đánh răng, một áo mưa ni lông, một chiếc mũ cứng. Hàng qu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>, mỗi người được cấp 01 tuýp thuốc đánh răng 90 gam và 01 ki lô gam xà phòng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.4. Tiền hoạt động văn thể: mức 30.000 đồng/người/năm hoặc lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 01 năm.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.5. Tiền học văn hóa và giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&amp;ĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.6. Tiền học nghề: người nghiện ma tuý, người bán dâm, nếu chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề được Giám đốc Trung tâm xét hỗ trợ kinh phí học nghề ngắn hạn theo mức 500.000 đồng/người. Kinh phí này chỉ hỗ trợ cho đối tượng vào Trung tâm lần đầu, không hỗ trợ cho những đối tượng vào Trung tâm từ lần thứ hai. Căn cứ trình độ, nhu cầu, kinh phí và tình hình cụ thể, Giám đốc Trung tâm quyết định hình thức học nghề cho phù hợp.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.7. Tiền vệ sinh phụ nữ: 10.000 đồng/người/tháng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.8. Tiền ăn đường, tiền tàu xe: Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm sau khi chấp hành xong quyết định xử l</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn lưu trú tạm thời tại Trung tâm được quyết định trở về cộng đồng, nếu hoàn cảnh khó khăn hoặc không có thu nhập từ kết quả lao động tại Trung tâm và địa chỉ nơi cư trú đã được xác định rõ ràng, khi trở về nơi cư trú được trợ cấp tiền ăn đường mức 20.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 5 ngày; trợ cấp tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trung tâm có điều kiện mua vé tàu xe thì cấp&nbsp; bằng vé tàu, xe cho đối tượng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.9. Tiền tái hoà nhập cộng đồng: Người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm sau khi chấp hành xong quyết định xử l</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý vi phạm hành chính, trở về địa phương đã có nhiều tiến bộ, cam kết không tái phạm, chưa có việc làm, bản thân, gia đình thuộc diện khó khăn được Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh xét trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng, mức tối thiểu là 750.000 đồng/người để tự tạo việc làm, ổn định đời sống. Trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng chỉ cấp cho đối tượng chấp hành quyết định lần đầu. Người nghiện ma tuý, người bán dâm khi chấp hành xong quyết định mà vẫn ở độ tuổi chưa thành niên thì không được khoản trợ cấp này.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục xét hưởng trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.10. Tiền mai táng: Người nghiện ma tuý, người bán dâm đang chữa trị cai nghiện chết tại Trung tâm mà không còn thân nhân hoặc thân nhân không đến kịp, hoặc chết do tai nạn lao động, Trung tâm có trách nhiệm mai táng. Mức mai táng phí tối đa không quá 2.000.000 đồng/người. Trong trường hợp cần trưng cầu giám định pháp y để xác nhận nguyên nhân chết, Trung tâm thanh toán chi phí này theo quy định hiện hành của Nhà nước.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>3.11. Đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm thuộc đối tượng tự nguyện hoặc bắt buộc tại Trung tâm bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng phòng, chống lây nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác (trừ tiền ăn, tiền thuốc chữa trị, cai nghiện) theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam và các văn bản hướng dẫn Quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>4. Chế độ miễn, giảm, hỗ trợ tiền ăn và chi phí chữa trị, cai nghiện:</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được xét hỗ trợ tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết định; người bán dâm (từ tháng thứ 10 trở đi), người nghiện ma tuý (từ tháng thứ 13 trở đi) chữa trị, cai nghiện bắt buộc và người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng được xét giảm một phần hoặc miễn toàn bộ chi phí chữa trị, cai nghiện thuộc các trường hợp sau đây:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>4.1. Miễn toàn bộ chi phí chữa trị, cai nghiện đối với: Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên); người thuộc đối tượng gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>4.2. Giảm 50% chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>4.3. Người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải và một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn được xét hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn mức tối đa không quá 300.000 đồng/người/đợt; hỗ trợ tiền ăn mức 240.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng/ đợt cai nghiện.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>4.4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự và thủ tục xét miễn giảm chi phí chữa trị, cai nghiện theo quy định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>5. Nguồn kinh phí</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Nguồn kinh phí để thực hiện chi trợ cấp và miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện cho các đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này được sử dụng từ nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất của Trung tâm và Ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và được quy định bổ sung cụ thể như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>5.1. Đối với kinh phí chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm: Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán Ngân sách nhà nước, Trung tâm căn cứ các khoản trợ cấp cho đối tượng và các khoản phải thực hiện miễn, giảm cho đối tượng theo quy định tại Quyết định này và số đối tượng người bán dâm, người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm để xác định nhu cầu kinh phí chữa trị cai nghiện tại Trung tâm, trên cơ sở khả năng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất (nếu có) để lập dự toán chi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm được Ngân sách nhà nước cấp theo Loại 15 khoản 09 (phần chênh lệch giữa nhu cầu và số thu từ cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất) tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên của Trung tâm gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Sở Tài chính để trình cấp có thẩm quyền quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>5.2. Đối với kinh phí chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng: Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ số đối tượng nghiện ma tuý thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuốc cai nghiện và chi phí tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, lập dự toán kinh phí chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tổng hợp vào dự toán Ngân sách xã hàng năm để trình cấp có thẩm quyền quyết định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Riêng kinh phí hỗ trợ cho người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải và một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn thuộc Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và thí điểm tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 26/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm được bố trí từ Ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Đề án này.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Điều 2.</SPAN></B><SPAN lang=NL> Quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tu</SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl>‎</SPAN><SPAN lang=NL>ý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, thay cho quy định về chế độ trợ cấp và trách nhiệm đóng góp, miễn giảm đối với người cai nghiện ma tuý quy định tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Điều 3.</SPAN></B><SPAN lang=NL> Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm cai nghiện và lao động tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=HE dir=rtl></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table6 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 4pt; page-break-inside: avoid">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 4pt" vAlign=top width=283>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL></SPAN></FONT>&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 4pt" vAlign=top width=343>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>KT.CHỦ TỊCH</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>PHÓ CHỦ TỊCH</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6px 0px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>Hoàng Thị Hạnh</SPAN></B></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.