Số ký hiệu văn bản

104/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoTableGrid id=table2 style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=600 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 30%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=212>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>UỶ BAN NHÂN DÂN</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>TỈNH GIA LAI</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SUP>–––––––––––––––––––––</SUP></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Số: <B>104</B>/2007/QĐ-UBND</FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 70%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=387>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2><I><SUP>–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––</SUP></I></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2007</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định<BR>156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình<BR>mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></B>&nbsp;________________________</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Quyết định 156/207/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Theo công văn bản hướng dẫn số 2292 CV/BCA(C11) ngày 19/11/2007 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 của Chính phủ;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh,</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH:</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><B>Điều 1.</B> Ban hành kèm theo Quyết định này bản kế hoạch thực hiện Quyết định 156/207/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><B>Điều 2.</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></SPAN></P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table3 style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=607 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=271>&nbsp;</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=336>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHỦ TỊCH</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>(đã ký)</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Phạm Thế Dũng</FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.