Số ký hiệu văn bản

3632/QĐ-UBND.VX

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/09/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 3632/QĐ-UBND.VX ngày 21/09/2007 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm, văn hoá đồi truỵ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<TABLE class=MsoNormalTable id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 70.3pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 30%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 0pt" vAlign=top width=217>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TỈNH NGHỆ AN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2>____________</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số: <B>3632</B>/QĐ-UBND.VX</FONT></SPAN></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 70%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 0pt" vAlign=top width=386>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2>______________________</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vinh, ngày 21 tháng 9&nbsp; năm 2007</FONT></SPAN></I></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<H1 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center>&nbsp;</H1>
<H1 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH</FONT></SPAN></H1>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>ma tuý, mại dâm, văn hoá đồi truỵ trên địa bàn tỉnh Nghệ An&nbsp;</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT size=2><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">_____________________________</SPAN></I></FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ </FONT><SPAN style="COLOR: black"><FONT size=2>Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg ngày 08/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010; Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động TB&amp;XH&nbsp; về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;</FONT></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Quyết định số 71/2003/QĐ-UB-NC ngày 07/8/2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sáp nhập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm với Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội thành Ban phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TB&amp;XH tại Tờ trình số 736/LĐTB&amp;XH ngày 01/6/2007 về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ,&nbsp;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH:</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 1</FONT></SPAN></B><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm, văn hoá đồi truỵ trên địa bàn tỉnh Nghệ An </SPAN><FONT face=Arial>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">sau đây gọi tắt là: Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội) gồm các thành viên </SPAN><FONT face=Arial>(</FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>có danh sách kèm theo).</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Cử ông Nguyễn Trọng Thung - Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động TB&amp;XH làm Đội trưởng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 2</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. </FONT><B><FONT size=2>Quy định nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội, như sau:</FONT></B></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong từng thời kỳ, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành) có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm, văn hoá đội đồi truỵ, đăng ký sử dụng lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh các tệ nạn xã hội.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>d. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã đợc Đội kiểm tra ngành của tỉnh kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>e. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ </FONT></SPAN><FONT size=2><FONT face=Arial>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">quý, 6 tháng, 1năm) và báo cáo đột xuất </SPAN><FONT face=Arial>(</FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>theo yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh) và kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 3</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. </FONT><B><FONT size=2>Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành</FONT></B></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 4</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. </FONT><B><FONT size=2>Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành</FONT></B></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Đội kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; giao Giám đốc Sở Lao động TB&amp;XH là Phó Ban trực xem xét, phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>- Có đơn khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động TB&amp;XH, Sở Văn hoá Thông tin, Sở Y tế).</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>- Khi phát hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật đề phòng, chống các tệ nạn xã hội, thành viên của đội kiểm tra liên ngành đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra cho Thủ trưởng trực tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 03 thành viên tham gia, phải dám bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phải xuất trình Thẻ công vụ. Thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>d. Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm hành chính của mình.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 5</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. <B>Mối quan hệ của Đội kiểm tra liên ngành</B>.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Đội kiểm tra liên ngành phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, 1 năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm lra.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành cấp trên có thể hỗ trợ về chuyên môn và cán bộ cho Đội kiểm tra liên ngành cấp d&shy;ới để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tình hình phức tạp liên quan đến ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng, đề xuất các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 6. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm.</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Đội kiểm tra liên ngành phòng chống các tệ nạn xã hội và các thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác đều được khen trưởng theo quy định.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành trong khi thi hành nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn xã hội, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định tại Điều 13/NĐ Nghị định số 78/2004/NĐ-CP ngày l5/10/2004 của Chính phủ.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng trực tiếp của họ và Chủ tịch UBND tỉnh. Việc xử lý hành vi vi phạm đ&shy;ợc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật có liên quan khác.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 7. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a. Hàng năm Sở Lao động TB&amp;XH xây dựng dự toán kinh phí chương trình phòng, chống các tệ nạn xã hội về ma tuý, mại dâm trình UBND lỉnh xem xét, đưa vào kế hoạch ngân sách bố trí cho ngành.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b. Đội kiểm tra được sứ dụng trong nguồn kinh phí Chương trình phòng, chống ma tuý, mại dâm đã bố trí hàng năm cho Sở Lao động TB&amp;XH quản lý.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống các tệ nạn xã hội được cấp hỗ trợ mỗi tháng 100.000 đồng/người </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>trích từ nguồn kinh phí phòng chống ma tuý, mại dâm hàng năm).</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 8</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4503/QĐ.UB-VX ngày 14/1/2003 của UBND tinh. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, giao Sở Lao động TB&amp;XH tổng hợp ý kiến tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Các ông </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Lao động TB&amp;XH, Sở Văn hoá Thông tin, Sở Y tế, Công an tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa lò; các đơn vị và cá nhân có tên ở danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</FONT></SPAN></P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=295>
<P style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px">&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=295>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TM. UỶ BAN NHÂN DÂN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2><B>KT.CHỦ TỊCH</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><I><B><FONT face=Arial size=2>(Đã ký)</FONT></B></I></P>
<H1 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nguyễn Văn Hành</FONT></SPAN></B></H1></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.