Số ký hiệu văn bản

2759/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 13/09/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 2759/2007/QĐ-UBND ngày 13/09/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<TABLE class=MsoNormalTable id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 53.85pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 30%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 0pt" vAlign=top width=198>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TỈNH </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>THANH HÓA</FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT size=2><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">___________________</SPAN></B></FONT></P>
<H2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: 400">Số: </SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none"><FONT size=2>2759<SPAN style="FONT-WEIGHT: 400">/2007/QĐ-UBND</SPAN></FONT></SPAN></H2></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 70%; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 0pt" vAlign=top width=409>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</FONT></SPAN></B></P>
<H4 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><FONT face=Arial size=2>____________________</FONT></H4>
<H4 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 400; FONT-FAMILY: Arial"><I><FONT size=2>Thanh Hoá, ngày 13&nbsp; tháng 9 năm 2007</FONT></I></SPAN></H4></TD></TR></TBODY></TABLE>
<H5 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=left>&nbsp;</H5>
<H5 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=left><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH</FONT></SPAN></H5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Về việc ban hành quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center>_____________________</P>
<H2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ</FONT></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px">&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/LĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm và người nghiện ma tuý;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ 8 về chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính,</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoTitle style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoTitle style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>QUYẾT ĐỊNH:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoTitle style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 1. </FONT></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Ban hành kèm theo quyết định này Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 2</FONT></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></SPAN></P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 60%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=308>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 2px; MARGIN-BOTTOM: 2px">&nbsp;</P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 40%; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=299>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TM. UỶ BAN NHÂN DÂN</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>CHỦ TỊCH</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Đã ký</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nguyễn Văn Lợi</FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.