Số ký hiệu văn bản

194/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 của HĐND tỉnh Nghệ An Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<TABLE id=table1 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="30%">
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp;<B>TỈNH NGHỆ AN</B></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><FONT size=2><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">______________</SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số: 194/2007/NQ-HĐND</FONT></SPAN></P></TD>
<TD width="70%">
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp;CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc</FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><FONT size=2><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">__________________</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2007</FONT></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<H1 align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>NGHỊ QUYẾT</FONT></SPAN></H1>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><FONT face=Arial size=2>_________________________________</FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 0.5in; TEXT-INDENT: 0.5in"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN style="FONT-FAMILY: .VnTimeH"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH/BTC ngày 02/11/2004 của Bộ Lao động TB&amp;XH - Bộ Tài chính hướng dẫn trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Xét đề nghị của của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4124/TTr.UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007;</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp;QUYẾT NGHỊ:</FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 1</FONT></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>a) Các xã, phường, thị trấn tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho những người nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình Thương binh, Lịêt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên và gia đình thuộc hộ nghèo thì được hỗ trợ 01 lần tiền thuốc cai nghiện với mức hỗ trợ là 250.000đ/ người. Đơn vị tổ chức cai nghiện nhận số tiền này sau khi đối tượng cai nghiện xong.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>b) Người nghiện ma tuý bị bắt buộc đưa vào cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%">(</SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>TTGDLĐXH) được hỗ trợ 12 tháng tiền ăn với mức 140.000 đồng/ tháng và 250.000 đồng tiền thuốc cai/1 lần chấp hành Quyết định.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c) Người nghiện ma tuý là đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình hưởng chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên, gia đình thuộc hộ nghèo và người không có nơi cư trú ổn định vào cai nghiện tại TTGDLĐXH và cai tại cộng đồng </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>xã, phường, thị trấn) được hỗ trợ 01 lần tiền học nghề với mức 360.000đồng/người.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>d) Hộ gia đình có người nghiện sau khi đã cai, nếu có phương án sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn ưu đãi từ quỹ giải quyết việc làm của tỉnh để giúp người nghiện tạo việc làm, mức vay tối đa 20 triệu đồng/ hộ gia đình.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>đ) Hàng năm bố trí ngân sách tỉnh, huyện </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>thành phố), để đầu tư xây dựng và nâng cấp các TTGDLĐXH và các phòng cai nghiện tại xã, phường, thị trấn trọng điểm theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>e) Đối với cán bộ làm công tác quản lý cai nghiện:</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>- Cán bộ, viên chức làm việc tại các TTGDLĐXH, được hưởng trợ cấp đặc thù, mức trợ cấp bằng 1,2 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial; POSITION: relative; TOP: 2pt"><FONT size=2>- Đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; POSITION: relative; TOP: 2pt">(</SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial; POSITION: relative; TOP: 2pt"><FONT size=2>có từ 20 người nghiện trở lên) trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Ban cai nghiện trong thời gian quản lý cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai tại địa phương là 300.000 đồng/tháng/1 xã.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>- Để thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai làm việc lâu dài tại các TTGDLĐXH </FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>(</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2> thời gian làm việc tại trung tâm ít nhất là 5 năm trở lên) ngoài hưởng lương theo ngạch bậc, được trợ cấp 1 lần một khoản tiền bằng 15 lần mức lương tối thiểu.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>&nbsp; f) Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện vào làm việc lâu dài được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật và căn cứ vào mức độ sử dụng lao động là người sau cai nghiện trong tổng số lao động của dự án, phương án sản xuất kinh doanh để UBND tỉnh quyết định cho vay vốn giải quyết việc làm với lãi suất ưu đãi; mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng/1 dự án.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%" align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Điều 2</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 6px; MARGIN-BOTTOM: 6px; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007 ./.</FONT></SPAN></P>
<TABLE id=table2 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="70%">&nbsp;</TD>
<TD width="30%">
<P class=MsoBodyText style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>CHỦ TỊCH</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Arial">(Đã ký)</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Nguyễn Thế Trung</FONT></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.