Số ký hiệu văn bản

65/2001/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/12/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lạng Sơn
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn<BR>số 65/2001/QĐ-UB ngày 03/12/2001&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG>V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn</STRONG></P><SUP>
<P align=center><STRONG>___________________________</STRONG></P></SUP>
<P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman,Courier New">ỦY</FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New"> BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN</FONT></STRONG></P>
<P align=left>Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;</P>
<P align=justify>Căn cứ Luật phòng chống ma tuý ngày 9/12/2000;</P>
<P align=justify>Căn cứ Quyết định số: 235/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;</P>
<P align=justify>Căn cứ Quyết định số: 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;</P>
<P align=justify>Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh;</P>
<P align=justify>Sau khi thống nhất với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các đoàn thể nhân dân của tỉnh,</P><FONT size=4>
<P align=justify>&nbsp;</P></FONT><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">QUYẾT ĐỊNH</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New">:</FONT></P><B>
<P align=justify>Điều 1<SMALL></SMALL></B>. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau :</P><B><U>
<P align=justify>Trưởng ban</U></B>: Bà Nguyễn Thị Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.</P><B><U>
<P align=justify>Các Phó Trưởng ban</U></B>:</P>
<P align=justify>1. Ông Hà Văn Nhung, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực.</P>
<P align=justify>2. Ông Phùng Thanh Kiểm, Giám đốc Công an tỉnh</P>
<P align=justify>3. Bà Lý Kiều Vân, Giám đốc Sở Y tế,</P>
<P align=justify>4. Ông Hoàng Ngọc Tranh, Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin,</P>
<P align=justify>5. Ông Ngô Xuân Từ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.</P><B><U>
<P align=justify>Các Uỷ viên</U></B>:</P>
<P align=justify>1, Bà Vũ Thị Quy, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,</P>
<P align=justify>2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,</P>
<P align=justify>3. Bà Triệu Thị Thuý Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá,</P>
<P align=justify>4. Ông Nguyễn Văn Bình, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch &amp; Đầu tư,</P>
<P align=justify>5. Ông Lương Văn Kích, Giám đốc Sở Tư pháp,</P>
<P align=justify>6. Ông Bùi Gia Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch.</P>
<P align=justify>7. Ông Nông Văn Tăng, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,</P>
<P align=justify>8. Ông Hoàng Hôm, Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn</P>
<P align=justify>9. Bà Nông Thị Xư, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em.</P>
<P align=justify>10. Ông Đào Tiến Bản, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường</P>
<P align=justify>11. Ông La Cho, Phó Giám đốc Công an tỉnh,</P>
<P align=justify>12. Ông Vũ Thư Viện, Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao,</P>
<P align=justify>13. Ông Nông Ngọc Tăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&amp;PTNT</P>
<P align=justify>14. Ông Bế Ngọc Vấn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh,</P>
<P align=justify>15. Ông Vy Văn Việt, Giám đốc Ngân hàng NN&amp;PTNT tỉnh,</P>
<P align=justify>16. Ông Bùi Sỹ Phương, Giám đốc Chi nhanh Ngân hàng Phục vụ người nghèo Lạng Sơn.</P>
<P align=justify>17. Ông Lý Văn Mai, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ,</P>
<P align=justify>18. Ông Trương Thế Tuân, Phó Chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng tỉnh</P>
<P align=justify>19. Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh,</P>
<P align=justify>20. Bà Lộc Thuý Ngay, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,</P>
<P align=justify>21. Bà Trương Thị Bích Hợp, Quyền Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh,</P>
<P align=justify>22. Ông Đoàn Độ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh,</P>
<P align=justify>23. Ông Bế Xuân Lập, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh</P>
<P align=justify>24. Ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Văn phòng UBND tỉnh,</P>
<P align=justify>25. Ông Nguyễn Anh Nhưỡng, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải</P><B>
<P align=justify>Điều 2</B>. <B><I>Chức năng và nhiệm vụ</I></B>:</P><I>
<P align=justify>a) Chức năng</I>:</P>
<P align=justify>Ban chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, xây dựng đời sống văn hoá với các cương trình xoá đói giảm nghèo, gắn với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh.</P><I>
<P align=justify>b) Nhiệm vụ</I>:</P>
<P align=justify>1- Trên cơ sở các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh.</P>
<P align=justify>2- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra hướng dẫn và đánh giá hoạt động của các ngành, các cấp trong việc triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá.</P>
<P align=justify>3- Tổ chức sự phối hợp với các ngành, các cấp và các đoàn thể trong tỉnh. Hướng dẫn chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình kế hoạch và nguồn lực trong công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, xây dựng đời sống văn hoá với các chương trình xá đói giảm nghèo và các chương trình khác theo những yêu cầu và mục tiêu chung.</P>
<P align=justify>4- Tổng hợp và báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) UBND tỉnh và Trung ương về tình hình thực hiện công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh.</P>
<P align=justify>c) Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh được dùng con dấu của UBND tỉnh khi các văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo ký.</P><B>
<P align=justify>Điều 3</B>. Giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá có tổ thư ký và các Tiểu ban;</P>
<P align=justify>1. Tổ Thư ký làm nhiệm vụ tổng hợp mọi hoạt động cua Ban gồm các thành viên sau :</P>
<P align=justify>a) Bà Vũ Thi Quy, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng.</P>
<P align=justify>b) Ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó.</P>
<P align=justify>c) Thanh viên gồm chuyên viên các Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh (Thủ trưởng mỗi ngành trên cử 01 Chuyên viên tham gia, do Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể).</P>
<P align=justify>2. Bốn Tiểu ban làm nhiệm vụ Thường trực, chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể của từng lĩnh vực.</P>
<P align=justify>a) Ông Hoàng Ngọc Tranh, Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin,Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống văn hoá.</P>
<P align=justify>b) Bà Lý Kiều Vân, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban Tiểu ban phòng chống AIDS.</P>
<P align=justify>c) Ông La Cho, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban phòng chống ma tuý.</P>
<P align=justify>d) Bà Vũ Thị Quy, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, TrưởngTiểu ban phòng chống các tệ nạn xã hội (thực hiện Nghị quyết 05, 06; Nghị định 19, 20).</P>
<P align=justify>* Tổ trưởng và tổ Thư ký và Trưởng các Tiểu ban đề xuất danh sách chuyên viên giúp việc cụ thể trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.</P>
<P align=justify>* Nhiệm vụ cụ thể của Tổ Thư ký và các Tiểu ban giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.</P>
<P align=justify>* Các Tiểu ban được dùng con dấu và tài khoản của cơ quan thường trực để hoạt động.</P><B>
<P align=justify>Điều 4</B>. Căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị và xã, phưòng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá cùng cấp, để tổ chức thực hiện công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn.</P><B>
<P align=justify>Điều 5</B>. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quyết định khác trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này.</P><B>
<P align=justify>Điều 6</B>. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạ ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.</P><FONT size=4>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LẠNG SƠN </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Đoàn Bá Nhiên</B></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.