Số ký hiệu văn bản

29/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/06/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 09/06/2000 của UBND tỉnh Hòa Bình V/v kiện toàn BCĐ phòng chống tội phạm ma tuý
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>Quyết định của UBND tỉnh Hoà Bình<BR>số 29/2000/QĐ-UB ngày 09/06/2000</STRONG>&nbsp;</P><B>
<P align=center>Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý.</P></B>
<P align=center>––––</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH</FONT></B></P>
<P align=justify>- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;</P>
<P align=justify>- Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;</P>
<P align=justify>- Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; Quyết định số139/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000;</P>
<P align=justify>- Căn cứ Quyết định số 42/1999/QĐ-UB ngày 31/5/1999 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hoà Bình;</P>
<P align=justify>Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 63/PV11 ngày 05/6/2000, về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý.</P>
<P align=center><B>QUYẾT ĐỊNH:</B></P>
<P align=justify><B>Điều 1:</B> Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý tỉnh Hoà Bình, gồm các thành viên sau đây:</P>
<P align=justify>1 - Ông Hà Công Dộng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban.</P>
<P align=justify>2 - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban thường trực.</P>
<P align=justify>3 - Ông Nguyễn Xuân Chiển, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội, Phó Ban.</P>
<P align=justify><B><I>Các Uỷ viên:</I></B></P>
<P align=justify>1- Ông Bùi Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên thường trực.</P>
<P align=justify>2- Ông Hà Văn Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp.</P>
<P align=justify>3- Ông Ngô Đình Chiêm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.</P>
<P align=justify>4- Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.</P>
<P align=justify>5- Ông Nguyễn Khắc Hoàn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.</P>
<P align=justify>6- Ông Nguyễn Khang Thái, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.</P>
<P align=justify>7- Ông Đặng Đình Dinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.</P>
<P align=justify>8- Ông Lê Xuân Lịch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.</P>
<P align=justify>9- Ông Nguyễn Văn Vóc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.</P>
<P align=justify>10- Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin.</P>
<P align=justify>11- Ông Vũ Đình Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế.</P>
<P align=justify><B><I>Mời các ông, bà sau đây tham gia Ban chỉ đạo:</I></B></P>
<P align=justify>1- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.</P>
<P align=justify>2- Ông Bùi ỉnh, Tổng biên tập Báo Hoà Bình.</P>
<P align=justify>3- Bà Bùi Hiền Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.</P>
<P align=justify>4- Ông Hoàng Thanh Mịch, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.</P>
<P align=justify>5- Ông Hà Đức Dục, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.</P>
<P align=justify>6- Ông Đinh Văn Trung, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.</P>
<P align=justify>7- Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.</P>
<P align=justify><B>Điều 2:</B> Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma tuý có nhiệm vụ:</P>
<P align=justify>- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch, chương trình phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội, tổ chức triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.</P>
<P align=justify>- Tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật; công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</P>
<P align=justify>- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chương trình, kế hoạch của các Bộ, Ngành Trung ương và của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</P>
<P align=justify>- Tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý về tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tại địa phương.</P>
<P align=justify><B>Điều 3:</B> Lập Cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo do Phó Văn phòng Công an tỉnh phụ trách và các Chuyên viên của một số ngành thành viên Ban chỉ đạo (theo danh sách đính kèm), đặt tại Văn phòng Công an tỉnh.</P>
<P align=justify>Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực do Ban chỉ đạo quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý của tỉnh.</P>
<P align=justify><B>Điều 4:</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 42/1999/QĐ-UB ngày 31/5/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.</P>
<P align=justify><B>Điều 5:</B> Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman"><B>T/M UBND TỈNH HÒA BÌNH </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman"><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN> </FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B><FONT face="Times New Roman">Hà Công Dộng</FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=center>----------------------</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Danh sách</P></FONT></B><FONT face="Arial,Courier New" size=3>
<P align=center>Thành viên cơ quan Thường trực Giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý của tỉnh</P></FONT>
<P align=center>(Kèm theo quyết định <FONT face="Times New Roman,Courier New">số 29/2000/QĐ-UB ngày 09/06/2000 </FONT>của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình).</P>
<P align=center>__________</P>
<P align=justify>1- Ông Nguyễn Tiến Lợi, Phó Văn phòng Công an tỉnh, phụ trách Cơ quan Thường trực.</P>
<P align=justify>2- Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh xã hội.</P>
<P align=justify>3- Ông Quách Đình Minh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp.</P>
<P align=justify>4- Bà Nguyễn Thị Lành, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính -Vật giá.</P>
<P align=justify>5- Ông Lê Ngọc Quản, Trưởng phòng Kế hoạch, đầu tư, Chi cục Định canh định cư và vùng kinh tế mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.</P>
<P align=justify>6- Ông Ngô Đăng Dung, Phó Ban phong trào thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.</P>
<P align=justify>7- Ông Nguyễn Thế Khải, Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.</P>
<P align=justify>8- Ông Lê Sơn, Chuyên viên phòng Văn hoá xã hội, Sở Kế hoạch và đầu tư.</P>
<P align=justify>9- Ông Nguyễn Văn Thành, Chuyên viên phòng Giáo dục thể chất, Sở Giáo dục - Đào tạo.</P>
<P align=justify>10- Ông Đinh Kim Mười, Chuyên viên Ban tổ chức huấn luyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh.</P>
<P align=justify>11- Bà Nguyễn Thị Lan, Chuyên viên Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.</P>
<P align=justify>12- Ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.</P>
<P align=justify>13- Ông Hà Đình Tường, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).</P>
<P align=justify>14- Ông Đồng Văn Thuấn, Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh (chuyên trách).</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=right><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình</FONT></B></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.