Số ký hiệu văn bản

12/1999/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/03/1999
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 31/03/1999 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>Quyết định của UBND tỉnh Hoà Bình<BR>số 12/1999/QĐ-UB ngày 31/03/1999&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman,Courier New">V</FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New">ề việc ban hành quy chế hoạt động </FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New">của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội</FONT></STRONG></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">–––</FONT></P>
<P align=center><B>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH</B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Căn cứ quyết định số 139/1998/QĐ-TTg ngày 31tháng 7 năm1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998-2000;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Căn cứ quyết định số 1034/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 1998 của UBND tỉnh Hoà bình thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">QUYẾT ĐỊNH:</FONT></B></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 2:</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 3:</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ quyết định thi hành./.</FONT></P><FONT face="Times New Roman,Courier New" size=4>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>T/M UBND TỈNH HÒA BÌNH </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B>&nbsp;
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Vương Xuân Sơn</FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P>
<P align=left>&nbsp;</P></FONT><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">Quy chế hoạt động </FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New">của ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tỉnh Hoà Bình</FONT></P></B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">––––</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều I:</B> Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội của tỉnh là cơ quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức phối hợp thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều II:</B> Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">1- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội theo sự hướng dẫn của Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2- Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">3- Tổ chức phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể, các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">4- Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp tình hình và đánh giá kết quả công tác phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội báo cáo UBND tỉnh và UBQG phòng chống ma tuý. Tổ chức công tác thi đua khen thưởng về phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều III:</B> Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên của Ban chỉ đạo:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">1-Đồng chí Trưởng ban thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, giữ mối quan hệ với UBQG phòng chống ma tuý và mối quan hệ với địa phương bạn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2-Đồng chí Phó ban thường trực - Giám đốc Công an tỉnh có nhiệm vụ giúp đồng chí Trưởng ban tổ chức phối hợp các ngành thực hiện chương trình, kế hoạch công tác từng giai đoạn đã được tập thể Ban chỉ đạo thông qua và thay mặt đồng chí Trưởng ban điều hành các công việc khác khi đồng chí Trưởng ban đi vắng hoặc được uỷ quyền.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">3-Đồng chí Phó ban - Giám đốc sở Lao động-Thương binh-Xã hội giúp đồng chí Trưởng ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 05 và công tác phòng chống tệ nạn xã hội, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa trị, cắt cơn, cai nghiện, phòng chống tái nghiện, phục hồi chức năng cho các đối tượng nghiện hút; chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề và tái hoà nhập xã hội cho số đối tượng mãi dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">4-Đồng chí Uỷ viên thường trực - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp điều hành Ban thường trực phòng chống ma tuý (đặt tại Văn phòng Công an tỉnh), chỉ đạo công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý. Thay mặt Ban chỉ đạo ký hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan hữu quan; phụ trách việc quản lý, chi tiêu các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban thường trực. Theo dõi và tham mưu cho Ban chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng trong công tác phòng chống ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">5-Các đồng chí uỷ viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan: Báo Hoà bình, sở Văn hoá-Thông tin, đài PTTH tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma tuý, tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma tuý, tệ nạn xã hội và các biện pháp phát hiện, phòng ngừa nghiện hút, phòng tránh HIV...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">6-Đồng chí uỷ viên Ban chỉ đạo - Phó giám đốc sở Y tế có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất, lưu thông các loại thuốc tân dược có chứa các chất ma tuý theo đúng quy định. Chỉ đạo việc nghiên cứu, áp dụng các bài thuốc cắt cơn, cai nghiện ma tuý. Phối hợp với sở Lao động-Thương binh-Xã hội tổ chức chữa trị, cai nghiện và phục hồi chức năng sau cai ở Trung tâm của tỉnh và các Công trường 05,06.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">7-Các đồng chí uỷ viên là lãnh đạo các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch-Đầu tư, sở Tài chính-Vật giá thường xuyên phối hợp và có nhiệm vụ chỉ đạo công tác xây dựng các chương trình, các dự án phù hợp với nhiệm vụ kinh tế xã hội chung trong toàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh điều phối ngân sách, quản lý các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">8-Đồng chí uỷ viên - Giám đốc sở Giáo dục-Đào tạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức các hoạt động phòng chống ma tuý trong các trường học, các cơ sở thuộc ngành quản lý và các đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ CNV trong ngành giáo dục và đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">9-Các đồng chí uỷ viên là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HLH phụ nữ tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên hoặc các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu tham gia phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội. Vận động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tinh thần và vật chất cho công tác phòng chống, chữa trị và cai nghiện ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều IV: Nguyên tắc làm việc:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quan hệ giữa các thành viên là quan hệ phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều V: Lề lối làm việc:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội định kỳ 3 tháng họp một lần để kiểm điểm đánh giá công tác quý trước, xây dựng chương trình công tác quý sau.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Giữa các kỳ họp Ban chỉ đạo giao cho cơ quan thường trực có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các chương trình kế hoạch ở các huyện, thị xã và các ban, ngành của tỉnh. Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Định kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội của các huyện, thị xã, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo (qua Ban thường trực phòng chống ma tuý) để tổng hợp chung. Nội dung báo cáo phản ảnh kết quả các hoạt động của địa phương, đơn vị mình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Định kỳ từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng, cơ quan thường trực họp đánh giá kết quả các mặt công tác đã làm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tháng tới và giúp Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả công tác về UBND tỉnh và UBQG phòng chống ma tuý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều VI: Mối quan hệ:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo của UBND tỉnh và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý và Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Quan hệ giữa Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tỉnh với các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức xã hội trong tỉnh là quan hệ phối hợp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội các huyện, thị xã.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều VII:</B> Ban thường trực của Ban chỉ đạo do đồng chí Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo trực tiếp điều hành, có từ 3 đến 5 đồng chí chuyên trách thuộc biên chế của Công an tỉnh do một phó văn phòng Công an tỉnh phụ trách và các đồng chí chuyên viên một số ngành kiêm nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Ban thường trực có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo của tỉnh triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của cấp trên. Lập dự toán và đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ của tỉnh và Trung ương. Tổ chức việc ký và thực hiện hợp đồng trách nhiệm về nhiệm vụ và sử dụng kinh phí của các ngành các cấp. Phối hợp với Sở tài chính thanh quyết toán kinh phí theo qui định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Đặt Ban thường trực phòng chống ma tuý của tỉnh tại Công an tỉnh, thực hiện nhiệm vụ theo quyết định 5089 - 1998/QĐ-UBQG (VP) ngày 9/12/1998 của Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý và quyết định 1350 QĐ/UB ngày 31/12/1998 của UBND tỉnh Hoà Bình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Bộ phận thường trực phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh đặt tại sở Lao động - Thương binh - Xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>Điều VIII</B>: Quy chế làm việc này là căn cứ để Trưởng ban chỉ đạo điều hành công việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Quy chế có hiệu lực thực hiện từ ngày ký./.</FONT></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.