Số ký hiệu văn bản

45/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21/03/2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh<BR>số 45/2005/QĐ-UB ngày 21/03/2005&nbsp;<SMALL></SMALL></STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman,Courier New">Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh </FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New">và người sau cai nghiện ma túy</FONT></STRONG></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">********</FONT></P>
<P align=center><B>ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH</B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Căn cứ<SMALL></SMALL></FONT><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 592/LĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2005;</FONT></P><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">QUYẾT ĐỊNH:</FONT></P></B><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 1.</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Cho phép thực hiện chế độ trợ cấp (ngoài tiền lương và<BR>các chế độ phụ cấp, trợ cấp của Trung ương, thành phố đang áp dụng) để bồi dưỡng cho cán bộ-công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ sở chữa bệnh tập trung thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, với mức cụ thể như sau :</FONT>
<P>&nbsp;</P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=7 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">Đối tượng áp dụng</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">mức hưởng = số lần x mức lương<BR>tối thiểu</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">1. Bác sĩ, cán bộ quản lý (Ban Giám đốc các đơn vị)</FONT> </P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">3 lần lương tối thiểu</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2. Người có trình độ đại học<BR>và cao đẳng</FONT> </P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">2,5 lần lương tối thiểu</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">3. Người có trình độ trung cấp</FONT> </P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">2 lần lương tối thiểu</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Riêng đối với 3 đơn vị đặc thù chăm sóc người bị HIV/AIDS :<BR>Khu chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối của Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy, Bệnh viện Bình Triệu và Cơ sở 2 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; thực hiện theo mức :</FONT></P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=7 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">Đối tượng áp dụng</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">mức hưởng = số lần x mức lương tối thiểu</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">1. Bác sĩ, cán bộ quản lý (Ban Giám đốc các đơn vị)</FONT> </P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">5 lần lương tối thiểu</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2. Cán bộ-công chức và người<BR>lao động khác</FONT> </P></BLOCKQUOTE></TD>
<TD vAlign=top>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">2,5 lần lương tối thiểu</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 2.</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên là người sau cai nghiện ma túy như sau :</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2.1- Người sau cai nghiện ma túy yếu sức khỏe không lao động được (do Hội đồng khám tuyển và phân loại sức khỏe của các cơ sở<BR>chữa bệnh xác định), được hỗ trợ các chế độ, chính sách như học viên, gồm tiền ăn 150.000đồng/người/tháng, tiền thuốc điều trị bệnh thông thường 10.000đồng/người/tháng, trong thời gian quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh theo quy định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2.2- Người sau cai nghiện ma túy có tham gia lao động sản xuất nhưng mức thu nhập không đảm bảo để tự nuôi sống bản thân (mức thu nhập dưới 200.000đồng/người/tháng, do Giám đốc cơ sở chữa bệnh<BR>xác định, đảm bảo thật chặt chẽ, đúng quy định), do năng suất lao động thấp, không đảm bảo ngày công vì trình độ tay nghề và sức khỏe,<BR>được hỗ trợ mức chi tiền ăn 75.000đồng/người/tháng, mức chi tiền thuốc<BR>điều trị bệnh thông thường 10.000đồng/người/tháng, trong thời gian quản lý tập trung tại các cơ sở chữa bệnh theo quy định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2.3- Người sau cai nghiện ma túy trong thời gian quản lý tập trung được trang cấp áo, quần, nón, mùng, mền, chiếu, gối,…với mức chi 200.000đồng/người/năm.</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 3.</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 4.</FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New"> Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động-<BR>Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này sau 15 ngày<BR>kể từ ngày ban hành Quyết định.</FONT></P><B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Điều 5. </FONT></B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở<BR>Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế và Chỉ huy trưởng<BR>Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan<BR>liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P><FONT face="Times New Roman,Courier New" size=5>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND THÀNH PHỐ </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>CHỦ TỊCH</B>&nbsp;</FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Lê Thanh Hải</FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=justify>&nbsp;</P></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.