Số ký hiệu văn bản

1258/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/07/2004
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 1258/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004 của UBND tỉnh An Giang Ban hành quy chế quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh An Giang
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<DIV class=Section1>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN-TOP: 12pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><B>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH AN GIANG<BR>số 1258/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004 </B><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ban hành quy chế quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">_____________________________<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<o:p> </o:p></SPAN></B></P></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Căn cứ Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn đoạn 2001 – 2005;<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Căn cứ Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 – 2005;<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Căn cứ quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">- Sau khi thỏa thuận với Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang;<o:p> </o:p></SPAN></P>
<DIV class=Section1>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh &amp; Xã hội và Giám đốc Sở Y tế An Giang;<SMALL><SMALL><o:p> </o:p></SMALL></SMALL></SPAN></P>
<P class=MsoHeading9 style="MARGIN-BOTTOM: 6pt" align=center><SMALL><SMALL><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SMALL>QUYẾT ĐỊNH </SMALL></SPAN></B></SMALL></SMALL><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><B><o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.</SPAN></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND TỈNH AN GIANG </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>KT. CHỦ TỊCH</B>&nbsp;<BR><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B></FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><B>Lê Minh Tùng</B></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 3pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P></DIV>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-type: section-break" clear=all></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUY CHẾ<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quy định trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo và thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm <o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(Ban hành kèm theo Quyết định </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><B>số 1258/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004 </B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">của UBND tỉnh An Giang) <o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">_______________________________________________________<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 3pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p> </SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHƯƠNG I<o:p> </o:p></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh An Giang là tổ chức liên ngành, có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tổ thư ký của Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo trong việc đề ra các chương trình, kế hoạch và tổng hợp các hoạt động chung của Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHƯƠNG II</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p> </o:p></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC NGÀNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNH<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p> </SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2: </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các huyện) trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Tổ chức sự phối hợp giữa các ngành, các huyện và hướng dẫn chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch của công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo những yêu cầu, mục tiêu chung.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế với hai tỉnh TàKeo và Kandal - Campuchia có chung đường biên giới với An Giang trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sơ kết định kỳ và tổng kết hàng năm báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh.<o:p> </o:p></SPAN><U><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN> </SPAN></U></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3: </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trách nhiệm của các ngành Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Công an tỉnh là cơ quan Thường trực về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy: chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005 và các chương trình, kế hoạch Liên ngành phòng, chống và kiểm soát ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và các cơ quan liên quan đấu tranh phát hiện, điều tra, xử lý, truy tố các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS; tiến hành lập hồ sơ, phân loại các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mại dâm để giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và các cơ sở chữa bệnh, theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ; thu gom các đối tượng ma túy, mại dâm vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và các cơ sở chữa bệnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế với 02 tỉnh Takeo và Kandal - Campuchia trong công tác phòng, chống ma túy.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Lao động - Thương binh &amp; Xã hội là cơ quan Thường trực về phòng, chống tệ nạn mại dâm: chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001 – 2005 và các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức và quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm tại cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng; phối hợp với UBND các huyện quản lý chặt chẽ đối với các đối tượng ma túy, mại dâm hết thời hạn tập trung về hòa nhập tại cộng đồng, chống tái phạm; thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế với 02 tỉnh Tàkeo và Kandal – Campuchia trong công tác phòng, chống mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3-</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Y tế là cơ quan Thường trực về phòng, chống HIV/AIDS: chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh xã hội tại các cơ sở y tế, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm và người bị nhiễm HIV/AIDS; xác định các loại thuốc và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; quản lý việc sản xuất, mua bán và sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho mục đích chữa bệnh và thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy; thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế với hai tỉnh TàKeo và Kandal – Campuchia trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan Thường trực chủ trì việc vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tổ chức chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả của các phong trào "ba không, ba giảm" tại địa bàn dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 4</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Trách nhiệm của các ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Văn hoá Thông tin, Báo An Giang, Đài Phát thành Truyền hình An Giang: chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các huyện tổ chức, chỉ đạo cơ quan thông tin các cấp tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tập trung đưa thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đưa thông tin tiếp cận với các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Giáo dục &amp; Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các trường học.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan, các ngành liên quan và UBND các huyện biên giới trong việc kiểm soát<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ngăn chặn việc vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới; kiểm soát<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>và ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ, trẻ em gái qua biên giới để hoạt động mại dâm; kiểm tra xét nghiệm máu đối với các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao thường xuyên qua lại biên giới nhằm phát hiện người nhiễm HIV/AIDS ngay tại biên giới.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Cục Hải quan phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh<B><I> </I></B>tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện huy động sức mạnh toàn dân <SPAN style="LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: black">tham gia</SPAN> vào công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">6<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan xây dựng dự án ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời huy động các nguồn lực khác đảm bảo yêu cầu phục vụ cho công tác này. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">7<I>-</I></SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Sở Tài chính bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí chi từ ngân sách nhà nước theo dự toán hàng năm cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><U><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN></o:p> </SPAN></U></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHƯƠNG III<o:p> </o:p></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN<o:p> </o:p></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 5</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở địa phương với các thành viên phù hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn; tuỳ theo tình hình địa phương Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện công tác này trên địa bàn.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 6</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở địa phương; chức năng, nhiệm vụ của Trưởng ban chỉ đạo và của các cơ quan thành viên tương tự như chức năng nhiệm vụ của Trưởng ban chỉ đạo và các cơ quan thành viên của tỉnh.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><U><SPAN style="FONT-SIZE: 4pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN></o:p> </SPAN></U></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">CHƯƠNG IV<o:p> </o:p></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 7</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 56.7pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 8:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p> </o:p></SPAN></B></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.