Số ký hiệu văn bản

114/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/04/2004
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt" align=center><FONT size=3><B>QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ<BR>số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 <?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt" align=center><FONT size=3><B>Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt" align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: .VnTime; mso-bidi-font-family: .VnTime"><B>*********<o:p> </o:p></B></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 15pt -7.35pt 15pt 0in" align=center><FONT size=3><B>ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</B><o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>- Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>- Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương ;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>- Căn cứ Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Hồ Chí Minh” ;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4118/LĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2003 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1134/STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2004 ;<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 0.25in -7.35pt 0.25in 0in" align=center><FONT size=3><B>QUYẾT ĐỊNH</B><o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Điều 1.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"> Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Điều 2.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định này trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Điều 3.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"> Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</SPAN></FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>KT. CHỦ TỊCH</B>&nbsp;<BR><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B></FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT size=3><B>Nguyễn Thành Tài</B></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></SPAN><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<H1 style="MARGIN: 0in -7.35pt 0pt 0in" align=center><FONT size=3>QUY<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ĐỊNH<o:p> </o:p></FONT></H1>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>Về quản lý và giúp đỡ người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=3>(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)<o:p> </o:p></FONT><B><FONT size=3></FONT></B></P>
<H2 style="MARGIN: 0in -7.35pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>CHƯƠNG I<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H2>
<H3 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<o:p> </o:p></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3></FONT></SPAN></B></H3>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Bản Quy định<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>này quy định việc quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện được phép hồi gia tại phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 2. Đối tượng điều chỉnh :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Đối tượng chịu sự quản lý và giúp đỡ của chính quyền địa phương trong Quy định này gồm (sau đây gọi chung là người hồi gia) :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>1. Người đã chấp hành xong biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện theo quy định của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>2. Người được cho hồi gia theo quy định của bản Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 3. Giải thích từ ngữ :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>“Hồi gia” là việc học viên cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện trở về với gia đình, cộng đồng, trường học hoặc nơi làm việc để tiếp tục sinh hoạt, học tập và lao động.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 4. Nguyên tắc quản lý và giúp đỡ người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>1. Người hồi gia chịu sự quản lý và giúp đỡ tại địa phương trong thời gian là 2 (hai) năm kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hồi gia hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Người hồi gia có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân và trong thời gian chịu sự quản lý tại địa phương phải thực hiện nghĩa vụ theo bản Quy định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học có trách nhiệm quản lý và giúp đỡ người hồi gia khi họ trở về địa phương sinh sống.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>CHƯƠNG II<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>QUẢN LÝ VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI HỒI GIA<o:p> </o:p></FONT></B><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3>Điều 5. Cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia quản lý và giúp đỡ người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia quản lý và giúp đỡ người hồi gia gồm có :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn ; Công an phường-xã, thị trấn ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể tại phường-xã, thị trấn nơi người hồi gia cư trú ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Doanh nghiệp, đơn vị, trường học cam kết tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 6. Nội dung quản lý và giúp đỡ người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Tổ chức cho người hồi gia tham gia các loại hình sinh hoạt, các phong trào hoạt động xã hội tại địa phương để người hồi gia tham gia nhằm xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng khu dân cư không còn tệ nạn ma túy.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Tùy thuộc vào tình hình điều kiện của mỗi địa phương, giải quyết cho người hồi gia học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, xét trợ cấp<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>xóa đói giảm nghèo ; xét cho vay vốn giải quyết việc làm ; đi lao động ở nước ngoài.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Thực hiện việc đăng ký lại hộ khẩu thường trú, quản lý về tạm vắng, tạm trú đối với người hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Yêu cầu người hồi gia chấp hành việc xét nghiệm về ma túy khi cần thiết và lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người hồi gia tái sử dụng chất ma túy theo quy định của Bộ Luật hình sự.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 7. Quyền lợi người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Người hồi gia được hưởng các quyền lợi sau :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Đăng ký lại hộ khẩu thường trú.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ, đội nhóm của các tổ chức, đoàn thể phù hợp với lứa tuổi, giới tính, các phong trào hoạt động xã hội tại địa phương và sinh hoạt tổ dân phố.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Học văn hóa, học nghề khi có yêu cầu ; được giải quyết việc làm hoặc xét<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>cho vay vốn từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội hoặc xét cho đi lao động ở nước ngoài nếu đủ điều kiện theo quy định.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 8. Nghĩa vụ của người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Trong thời gian chịu sự quản lý tại địa phương, người hồi gia phải thực hiện các nghĩa vụ sau :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Trình diện tại Công an phường-xã, thị trấn nơi cư trú :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>a) Người hồi gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này : <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>Trong thời hạn là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện xong biện pháp quản lý đối với người sau cai nghiện, người hồi gia phải trình diện tại Công an phường-xã, thị trấn nơi mình cư trú.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>b) Người hồi gia theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này : <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Trong thời hạn là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày trở về nơi cư trú, người hồi gia cùng với người bảo lãnh đến trình diện tại Công an phường-xã, thị trấn nơi mình cư trú . <o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, khu phố.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Tham gia các buổi sinh hoạt của tổ dân phố, khu phố, câu lạc bộ, đội nhóm mà mình đăng ký hoặc được phân công tham gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Rèn luyện nhân cách, đạo đức, điều chỉnh hành vi, kiên quyết từ bỏ các chất ma túy, không tiếp xúc với các thành phần có liên quan đến tệ nạn ma túy.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>5. Chịu sự quản lý, theo dõi của các cơ quan chức năng địa phương trong thời gian được quy định tại khoản 1, Điều 4 Quy định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>6. Tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ; xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư, xây dựng khu phố, phường-xã không còn tệ nạn ma túy.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>7. Chấp hành xét nghiệm về ma túy khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>8. Khi đến tạm trú hoặc chuyển hộ khẩu đến địa phương khác trên địa bàn thành phố, người hồi gia phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký tạm vắng, tạm trú, đăng ký lại hộ khẩu thường trú theo quy định của pháp luật và trình diện tại Công an phường-xã, thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điều này để tiếp tục chịu sự quản lý và giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể tại địa phương nơi chuyển đến.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3>Điều 9. Trách nhiệm của người bảo lãnh và gia đình trực tiếp quản lý và giúp đỡ người hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Người bảo lãnh hồi gia có trách nhiệm đưa người hồi gia đến đăng ký vào danh sách quản lý và giúp đỡ người hồi gia theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quy định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Người bảo lãnh và gia đình trực tiếp quản lý và giúp đỡ người<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>hồi gia :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>a) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để người hồi gia được học tập, học văn hóa, học nghề, làm việc và tham gia các sinh hoạt tại địa phương ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>b) Trực tiếp quản lý, kiểm soát người hồi gia không để tái nghiện, không phân biệt đối xử người hồi gia với các thành viên khác trong gia đình;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>c) Chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương ; hỗ trợ các ban ngành, đoàn thể trong việc quản lý và giúp đỡ và tạo điều kiện cho người hồi gia hòa nhập cộng đồng xã hội ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>d) Khi phát hiện người hồi gia tái nghiện hoặc tiếp xúc với các thành phần xấu có liên quan đến tệ nạn ma túy thì phải báo ngay với Công an phường-xã, thị trấn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=3><o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>CHƯƠNG III<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<H3 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN </FONT></SPAN><FONT size=3>TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ<o:p> </o:p></FONT></B><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal"><FONT size=3></o:p></FONT></SPAN></H3>
<H4 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể, quận-huyện tạo điều kiện cho người hồi gia được học văn hóa, học nghề, làm việc, hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của công dân ; tạo điều kiện cho người hồi gia hòa nhập cộng đồng xã hội.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khác trong việc đưa người hồi gia cư trú ở tỉnh, thành phố khác về quản lý tại địa phương.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Chỉ đạo cơ sở y tế, trung tâm y tế, bệnh viện thuộc thành phố giúp đỡ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người hồi gia trong việc kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 12. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận người hồi gia học tập.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 13. Trách nhiệm của Công an thành phố :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Chỉ đạo Công an quận-huyện, phường-xã, thị trấn kiên quyết đấu tranh chuyển hóa làm trong sạch địa bàn không còn ma túy, tạo điều kiện giúp đỡ người hồi gia không tái nghiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Hướng dẫn, chỉ đạo Công an quận-huyện xét nhập lại hộ khẩu cho người hồi gia theo quy định hiện hành.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Hướng dẫn, chỉ đạo Công an quận-huyện, phường-xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp quản lý và giúp đỡ người hồi gia, lập hồ sơ xử lý hình sự ngay khi người hồi gia tái sử dụng chất ma túy hoặc có hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy.<o:p> </o:p></FONT><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận-huyện : <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn tiếp nhận, quản lý và giúp đỡ tạo điều kiện cho người hồi gia có việc làm, được học tập, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng xã hội, tránh nguy cơ tái sử dụng chất ma túy.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu cho người hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hàng tháng báo cáo kết quả quản lý và giúp đỡ người hồi gia thuộc địa bàn mình quản lý gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn:<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Chỉ đạo, phân công Công an phường-xã, thị trấn lập danh sách đăng ký quản lý và giúp đỡ người hồi gia khi nhận được thông báo về việc giao nhận người hồi gia về địa phương hoặc khi có người hồi gia từ nơi khác chuyển đến cư trú mà họ vẫn còn trong thời gian chịu sự quản lý tại địa phương.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chỉ đạo các ban ngành ở địa phương lập kế hoạch quản lý và giúp đỡ người hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Khi cần thiết, yêu cầu người hồi gia đến cơ sở y tế thực hiện đột xuất các xét nghiệm về ma túy. Chi phí xét nghiệm trích từ kinh phí của Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy địa phương. <o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an khi phát hiện người hồi gia<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>tái sử dụng chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>5. Định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả quản lý người hồi gia về<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ủy ban nhân dân quận-huyện thông qua Phòng Lao động-Thương<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>binh và Xã hội.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3>Điều 16. Trách nhiệm của Doanh nghiệp, đơn vị, trường học bảo lãnh tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent3 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động, bố trí việc làm cho người hồi gia trong thời gian không quá 15<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>(mười lăm) ngày kể từ ngày người hồi gia trở về nơi cư trú.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>2. Ban Giám hiệu nhà trường tiếp nhận và bố trí lớp học ngay khi người hồi gia đến trình diện. Trường hợp không bố trí vào học được ngay thì chậm nhất phải bố trí vào đầu học kỳ gần nhất.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>3. Trong thời gian người hồi gia làm việc, học tập nếu phát hiện họ tái sử dụng chất ma túy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị hoặc Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thông báo ngay cho Công an phường-xã, thị trấn và gia đình người hồi gia biết để có biện pháp xử lý.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 17. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tại địa phương :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với ban, ngành địa phương :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Tổ chức các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động tư vấn, tuyên truyền tại cộng đồng về phòng chống tệ nạn ma túy, giúp đỡ, giáo dục người<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Tạo điều kiện cho người hồi gia được tham gia sinh hoạt vào các tổ chức, câu lạc bộ, đội nhóm công tác xã hội tại địa phương.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Tư vấn cho người hồi gia và gia đình lựa chọn công việc làm ăn, giúp đỡ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, giúp vay các nguồn vốn tín dụng xã hội.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Tuyên truyền về tác hại của ma túy, xóa bỏ định kiến đối với người cai nghiện ma túy được hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>5. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị, trường học tiếp nhận người<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>hồi gia vào làm việc, học tập.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>6. Giám sát các ban ngành, tổ chức thực hiện việc quản lý, theo dõi và giúp đỡ người hồi gia tại địa phương.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.35pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 5.4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.35pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 5.4pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>CHƯƠNG IV<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 5.4pt; MARGIN-RIGHT: -7.35pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM<o:p> </o:p></FONT></B><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 18. Khen thưởng :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể có thành tích trong việc quản lý, theo dõi, phòng chống tái nghiện và ổn định cuộc sống cho người hồi gia thì được xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Người hồi gia chấp hành tốt thời gian quản lý, theo dõi tại địa phương và có thành tích tốt trong lao động, học tập được xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>3. Gia đình người hồi gia quản lý, giáo dục người hồi gia không tái nghiện, trở thành công dân tốt được biểu dương trước Tổ dân phố.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3>Điều 19. Xử lý vi phạm :<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>1. Cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể có trách nhiệm trong việc quản lý và giúp đỡ người hồi gia không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>vi phạm các quy định trong Quy định này tùy theo mức độ vi phạm mà<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>cá nhân, người đứng đầu và người có trách nhiệm của tổ chức, cơ quan, đoàn thể sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chánh theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>2. Người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, Hiệu trưởng các trường học nếu không thực hiện đúng cam kết về việc tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3>3. Người bảo lãnh không quản lý tốt người hồi gia để xảy ra tình trạng người hồi gia tái sử dụng chất ma túy sẽ bị Công an phường-xã,<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>thị trấn kiểm điểm trước Tổ dân phố. Trong trường hợp gia đình có hành vi che giấu, giúp đỡ việc tái nghiện của người hồi gia thì tùy theo mức độ người bảo lãnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>4. Người hồi gia không chấp hành tốt sự quản lý tại địa phương, có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp tái sử dụng chất ma túy thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.35pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.35pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>CHƯƠNG V<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -7.35pt 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT size=3>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>Điều 20<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và những đề xuất của chính quyền địa phương, tổ chức, cơ quan quản lý, giáo dục người hồi gia để nghiên cứu và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc bổ sung, sửa đổi </SPAN><SPAN lang=FR style="FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-language: FR">Quy định</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"> này cho phù hợp./.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -7.5pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 43.6pt" align=right><B><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ<o:p> </o:p></FONT></B></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.