Số ký hiệu văn bản

113/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/04/2004
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 của UBND TP. Hồ Chí Mính Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ<BR>số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 <?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="mso-bidi-font-family: .VnTime">********* <o:p></o:p></SPAN></FONT><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<o:p> </o:p></FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp; </FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>- Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>- Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 về thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>- Căn cứ Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại thành phố<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Hồ Chí Minh” ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4118/LĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2003 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1134/STP-VB ngày 05 tháng 4 năm 2004 ;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>QUYẾT ĐỊNH<o:p> </o:p></FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 42.9pt; MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 1.</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 42.9pt; MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 2.</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định này trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="TEXT-INDENT: 42.9pt; MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 3.</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND THÀNH PHỐ </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>KT. CHỦ TỊCH</B>&nbsp;<BR><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B></FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman" size=3><B>Nguyễn Thành Tài</B></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp; </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><B>QUY<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ĐỊNH<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-RIGHT: -9.1pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3>(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)</FONT></P>
<H2 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -3.95pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">CHƯƠNG I<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H2>
<H3 style="TEXT-INDENT: -3.95pt; MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<o:p> </o:p></FONT></SPAN></B><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></H3>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 1. Phạm vi điều chỉnh :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Bản Quy định này quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và thẩm quyền quyết định cho hồi gia theo nguyện vọng của cá nhân và gia đình đối với học viên cai nghiện ma túy đang trong thời gian quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh; người sau cai nghiện đang trong thời gian quản lý tại cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 2. Đối tượng điều chỉnh :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Bản Quy định này áp dụng cho các đối tượng sau :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Học viên cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV chuyển sang AIDS giai đoạn cuối (theo quy định và tiêu chí của ngành Y tế) cần có sự chăm sóc thường xuyên của gia đình.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Học viên cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện có tiến bộ trong thời gian chấp hành quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, được thân nhân bảo lãnh xuất cảnh định cư ở nước ngoài hoặc trường học, tổ chức ở nước ngoài có văn bản đồng ý tiếp nhận vào làm việc, học tập.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Học viên cai nghiện ma túy khi vào cơ sở chữa bệnh chưa đủ 18 tuổi nhưng khi kết thúc thời gian cai nghiện tập trung đã đủ 18 tuổi, không tự nguyện áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện và không thuộc đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao theo qui định tại Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>4. Học viên cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện không có tiền án, tiền sự; có thời gian sử dụng ma túy dưới 01 (môt) năm ; bị xử lý hành chính hoặc tự nguyện cai nghiện tập trung tại cơ sở chữa bệnh bắt buộc lần đầu ; có nghề nghiệp ổn định hoặc là học sinh, sinh viên trước khi vào cơ sở chữa bệnh và thực sự tiến bộ được doanh nghiệp hoặc trường học đồng ý cam kết tiếp nhận về để tiếp tục làm việc hoặc học tập. Riêng đối với người cai nghiện thì phải có thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở chữa bệnh ít nhất là 18 tháng.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 3. Nguyên tắc xét duyệt cho hồi gia :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 6pt -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Việc xét duyệt cho hồi gia phải căn cứ theo quy định về đối tượng được xét duyệt, điều kiện về người bảo lãnh và điều kiện về địa phương nơi người hồi gia cư trú.</FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 6pt -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Không xem xét đơn bảo lãnh của cá nhân, tổ chức, gia đình mà trước đây đã bảo lãnh hồi gia, cam kết quản lý, tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập nhưng không thực hiện tốt trách nhiệm của người bảo lãnh.</FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<H6 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3>CHƯƠNG II<o:p> </o:p></FONT></H6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH HỒI GIA<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<H4 style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal">MỤC 1<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H4>
<H4 style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT HỒI GIA<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H4>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 4. Điều kiện xét duyệt cho hồi gia đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Quy định này : <o:p></o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Quy định này chỉ được xét duyệt cho hồi gia khi đáp ứng các điều kiện sau :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Người ký đơn bảo lãnh hồi gia là một trong những người sau : vợ, chồng, cha, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh chị em ruột hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>xác nhận.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Người ký đơn bảo lãnh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 5. Điều kiện xét duyệt cho hồi gia đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 2 Quy định này</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đối tượng quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 2 Quy định này chỉ được xét duyệt cho hồi gia khi đáp ứng các điều kiện sau :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Người ký đơn bảo lãnh có cùng hộ khẩu với người được bảo lãnh tại nơi mà người được bảo lãnh có hộ khẩu trước khi vào cơ sở chữa bệnh.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Những người chung sống trong gia đình nơi người hồi gia cư trú không có người bị tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến ma túy được quy định trong Bộ Luật Hình sự.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>4. Phường-xã, thị trấn nơi người hồi gia cư trú phải được Ủy ban nhân dân quận-huyện công nhận là địa bàn không còn tệ nạn ma túy.</FONT></P>
<H6 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><o:p>&nbsp;</o:p> </SPAN></FONT></H6>
<H6 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">MỤC 2<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H6>
<H6 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>HỒ SƠ BẢO LÃNH HỒI GIA<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H6>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 6. Hồ sơ bảo lãnh :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hồ sơ bảo lãnh hồi gia do người ký đơn bảo lãnh hồi gia lập thành<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>02 bộ, gồm có :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Đơn bảo lãnh hồi gia : Đơn do chính người bảo lãnh tự viết, có ghi cam kết của bản thân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục người hồi gia không để tái nghiện và được Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi người bảo lãnh cư trú xác nhận chữ ký của người bảo lãnh và quan hệ nuôi dưỡng giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh (nếu có).</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) của người bảo lãnh, có công chứng, chứng thực không quá 3 tháng hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Tùy thuộc vào từng đối tượng được bảo lãnh mà trong hồ sơ bảo lãnh cần phải có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 7 Quy định này.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 7. Yêu cầu về giấy tờ đối với từng loại đối tượng đượcbảo lãnh :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Đối tượng được bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này cần có :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Bản chính Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của học viên cai nghiện, người sau cai nghiện do Trung tâm y tế quận-huyện nơi cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện trú đóng hoặc do bệnh viện theo phân tuyến, bệnh viện chuyên khoa nơi học viên điều trị cấp.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Đối tượng được bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định này cần có :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép nhập cảnh để học tập, lao động hoặc định cư đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng xác nhận bản dịch ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3>c) Bản sao có công chứng hộ chiếu hoặc giấy thông hành cấp cho người được bảo lãnh.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Đối tượng được bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy định này cần có bản sao Giấy khai sinh của đối tượng được bảo lãnh.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>4. Đối tượng được bảo lãnh quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy định này cần có bản chính Giấy cam kết bảo lãnh của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc trường học đồng ý tiếp nhận vào làm việc, học tập.</FONT><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></SPAN></P>
<H3 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>MỤC 3<o:p> </o:p></FONT></SPAN></H3>
<H3 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>TRÌNH TỰ XỬ LÝ HỒ SƠ BẢO LÃNH HỒI GIA<o:p> </o:p></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></H3>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 8. Nơi tiếp nhận hồ sơ :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh hồi gia đối với học viên do mình quản lý trừ trường hợp bảo lãnh hồi gia để xuất cảnh định cư hoặc du học.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh hồi gia đối với trường hợp :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Bảo lãnh hồi gia để xuất cảnh định cư hoặc du học ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Bảo lãnh hồi gia người sau cai nghiện làm việc tại cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện không thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 9.</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3> Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc trả lời và giải thích lý do cho người bảo lãnh về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh hồi gia nếu hồ sơ không đủ điều kiện.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 10. Hội đồng xét duyệt tại cơ sở :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Tại cơ sở chữa bệnh, Hội đồng xét duyệt cơ sở được thành lập theo qui định tại Điều 8 Quy chế về quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy ban hành kèm theo Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Các cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố không đồng thời là cơ sở cai nghiện thì thành lập Hội đồng xét duyệt với thành phần như tại cơ sở chữa bệnh.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Hội đồng xét duyệt cơ sở có nhiệm vụ :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Kiểm tra về điều kiện xét duyệt hồi gia theo quy định tại mục 1 Chương II Quy định này và đề nghị xác minh hồ sơ bảo lãnh khi có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Nhận xét kết quả học tập, lao động, rèn luyện của người xin<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>hồi gia.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 11. Xử lý hồ sơ nộp tại cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Giám đốc cơ sở tổ chức họp Hội đồng xét duyệt cơ sở. Nội dung cuộc họp của Hội đồng xét duyệt cơ sở chữa bệnh phải được lập thành biên bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cơ sở.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Giám đốc cơ sở gửi Công văn đề nghị kèm toàn bộ hồ sơ của người xin hồi gia cho Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội. Hồ sơ gồm có :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Hồ sơ quản lý học viên kèm theo Sơ yếu lý lịch có dán ảnh ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Sổ theo dõi quá trình học tập, rèn luyện ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>c) Sổ quản lý sức khỏe học viên ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>d) Hồ sơ bảo lãnh hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>đ) Văn bản trả lời xác minh hồ sơ bảo lãnh hồi gia của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>e) Biên bản họp của Hội đồng xét duyệt cơ sở.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 12 . Xử lý hồ sơ tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Hồ sơ bảo lãnh trực tiếp nộp tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Chi cục Trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Giám đốc cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tiến hành nhận xét, đánh giá về quá trình học tập, rèn luyện, lao động của người xin hồi gia và<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>gửi hồ sơ của người xin hồi gia gồm giấy tờ quy định tại điểm a, b và c khoản 2, Điều 11 Quy định này cho Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Chi cục Trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiến hành xem xét và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh hồ sơ bảo lãnh khi có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.</FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người xin hồi gia theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Quy định này, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổng hợp hồ sơ đề xuất Hội đồng tư vấn xét đưa người vi phạm hành chính vào cơ sở chữa bệnh thành phố (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn thành phố) xem xét thông qua danh sách đề nghị xét duyệt cho hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 13. Xét duyệt hồ sơ tại Hội đồng tư vấn thành phố :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Thành phần và nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thành phố được thực hiện theo quy định hiện hành.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ bảo lãnh hồi gia, Hội đồng tư vấn thành phố có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh hồ sơ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Trong thời hạn là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng tư vấn thành phố thông qua danh sách đề nghị xét duyệt hồi gia, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chấp thuận cho hồi gia. Hồ sơ trình gồm có :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Công văn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Biên bản họp của Hội đồng tư vấn thành phố về việc thông qua danh sách đề nghị xét duyệt hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>c) Hồ sơ quản lý người xin hồi gia tại cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>d) Hồ sơ bảo lãnh hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>đ) Văn bản trả lời xác minh hồ sơ bảo lãnh hồi gia của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Quyết định chấp thuận cho hồi gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được gửi đến :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Người cai nghiện hoặc người sau cai nghiện xin hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Người bảo lãnh hồi gia ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>c) Cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giải quyết việc làm cho người sau<SPAN style="mso-spacerun: yes"> c</SPAN>ai nghiện ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>d) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>đ) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (trường hợp người hồi gia là học viên của cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố) ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>e) Ủy ban nhân dân quận- huyện và Ủy ban nhân dân phường-xã,<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>thị trấn nơi người hồi gia cư trú ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>g) Bệnh viện nơi điều trị học viên đau ốm hoặc doanh nghiệp, trường học, đơn vị tiếp nhận người hồi gia (nếu có) ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>h) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố khác nơi người hồi gia cư trú trong trường hợp nơi người hồi gia cư trú không thuộc thành phố Hồ Chí Minh.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 14. Tổ chức giao nhận người hồi gia về địa phương :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trong thời hạn là 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận cho hồi gia, Giám đốc cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện có trách nhiệm :<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Tổ chức giao nhận người được hồi gia cho người bảo lãnh hồi gia tại trụ sở chính của cơ sở và lập biên bản bàn giao có chữ ký giữa hai bên. Trường hợp người hồi gia là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện thì việc tổ chức bàn giao được thực hiện tại bệnh viện và biên bản bàn giao có chữ ký của bên bàn giao, người bảo lãnh hồi gia và Lãnh đạo bệnh viện.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Gửi thông báo về bàn giao người hồi gia cho các cơ quan, đơn vị :</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>b) Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận-huyện nơi người hồi gia cư trú ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>c) Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi người hồi gia cư trú ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>d) Công an phường-xã, thị trấn nơi người hồi gia cư trú ;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -9.05pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.8pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>đ) Doanh nghiệp, trường học, đơn vị tiếp nhận người hồi gia<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(nếu có).</FONT></P>
<H2 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</H2>
<H2 style="MARGIN: 0in -9.05pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">CHƯƠNG III<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H2>
<H3 style="TEXT-INDENT: 0in; MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3>TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ.<o:p> </o:p></FONT></B></H3>
<H4 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 15. Trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thông báo danh sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn đã được công nhận là địa bàn không còn tệ nạn ma túy cho các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai việc xét duyệt hồ sơ bảo lãnh hồi gia.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>3. Liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khác trong việc đưa người hồi gia của tỉnh, thành phố khác về địa phương cư trú.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>4. Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy định này.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>5. Chủ trì và phối hợp với Lực lượng thanh niên xung phong thành phố soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các loại biểu mẫu để thực hiện Quy định này.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 16. Trách nhiệm của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện thuộc mình quản lý trong việc thực hiện Quy định này.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 17. Trách nhiệm của Sở Y tế :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các bệnh hiểm nghèo, tiêu chí xác định người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS được xét hồi gia.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 18. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận người hồi gia học tập.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm thông báo cho Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về công nhận địa bàn quận-huyện, phường-xã, thị trấn do mình quản lý không còn tệ nạn ma túy và chịu trách nhiệm về thông báo này.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi người bảo lãnh hồi gia cư trú thực hiện việc xác nhận chữ ký của người bảo lãnh vào đơn bảo lãnh hồi gia.<o:p> </o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 20. Trách nhiệm của Doanh nghiệp, trường học, đơn vị cam kết tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập :<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal">Chịu trách nhiệm tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập tại doanh nghiệp, trường học, đơn vị theo cam kết.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></H4>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi nhận được đề nghị xác minh hồ sơ bảo lãnh hồi gia theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 ;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>điểm b khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 Quy định này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho đơn vị đề nghị xác minh trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác minh.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>CHƯƠNG IV<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM<o:p> </o:p></FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 22. Khen thưởng :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy định này được xét khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.</FONT></P>
<P class=MsoHeading8 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Điều 23. Xử lý vi phạm :<o:p> </o:p></SPAN></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>1. Cá nhân, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm trong việc xét duyệt<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>hồ sơ bảo lãnh hồi gia mà không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định trong bản Quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm mà cá nhân, người đứng đầu và người có trách nhiệm của tổ chức, cơ quan sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>2. Người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, Hiệu trưởng các trường học nếu không trung thực trong việc cam kết bảo lãnh người hồi gia về đi làm, đi học thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3><o:p>&nbsp;</o:p> </FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>CHƯƠNG V<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-RIGHT: -9.05pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=3>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH<o:p> </o:p></FONT></B></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 6pt -9.1pt 6pt 0in; TEXT-INDENT: 42.9pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều 24</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=3>. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản Quy định này. Tổng hợp tình hình thực hiện và những đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương, tổ chức, cơ quan quản lý, giáo dục người hồi gia để nghiên cứu và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp./.</FONT></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.