Số ký hiệu văn bản

06/2008/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/11/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Thi đua - Khen thưởng
Người ký
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH&nbsp;<BR></B></FONT><FONT face=Arial size=2><B>Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 &nbsp;của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc<BR>_________________</B><BR clear=all>&nbsp;<BR></FONT><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC</B>&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc,&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:&nbsp;</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.</B> Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc như sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 0.75in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT face=Arial size=2>1.</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal"><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></B><FONT face=Arial size=2>Sửa đổi, bổ sung Điều 3: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>“<B>Điều 3. Đối tượng xét khen thưởng</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Khen thưởng định kỳ và đột xuất trong hệ thống cơ quan công tác Dân tộc từ Trung ương đến địa phương:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời hạn hợp đồng từ 01 năm trở lên;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Tập thể: Cấp Phòng và tương đương, cấp Vụ và tương đương.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân ngoài hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Là những cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng Dân tộc và Miền núi.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>2.</B> Sửa đổi Điều 6: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 6. Các hình thức khen thưởng</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Cờ thi đua của Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Bằng công nhận: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Giấy khen (chỉ áp dụng với các đơn vị sự nghiệp).<B>”</B> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>3. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 7:<B> </B>&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 7. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân (được xét thường xuyên hằng năm) </B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Danh hiệu Lao động tiên tiến:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến được bình xét trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải đạt các tiêu chuẩn sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần phấn đấu, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở, chính sách về dân số, kế hoạch hoá gia đình của Nhà nước. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Cá nhân có đăng ký thi đua, trong năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (bao gồm cả số lượng và chất lượng công việc);</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Đạt trên 50% số phiếu bình bầu (bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết) trong từng bước bình xét. Trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý ngang nhau thì quyết định theo bên có ý kiến của người chủ trì. Các ý kiến khác nhau đều được ghi trong biên bản cuộc họp để báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Những người đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu kết quả đạt từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo được xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được coi như đạt danh hiệu Lao động tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua khác.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các trường hợp cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ; cá nhân có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trong năm) trước khi có quyết định chuyển công tác thì đơn vị cũ xem xét bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Không bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến cho các đối tượng sau: Trong 01 năm nếu tự ý nghỉ làm việc từ 05 ngày trở lên, nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục trở lên (tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc); Trong năm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang bị xem xét kỷ luật. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Tại thời điểm xem xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, cá nhân có dấu hiệu vi phạm đang là đối tượng kiểm tra, thanh tra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền mà chưa có kết luận thì chưa được xem xét. Khi có kết luận kiểm tra, thanh tra nếu cá nhân không vi phạm kỷ luật sẽ được xem xét lại danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đơn vị có văn bản trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt các tiêu chuẩn sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Là lao động tiên tiến;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Có trình độ chuyên môn vững vàng, có sáng kiến, đề xuất được áp dụng trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính&nbsp; để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác của cơ quan, đơn vị;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Được áp dụng như điểm d, khoản 1 của Điều này.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” phải đạt các tiêu chuẩn sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Có 03 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Có thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban Dân tộc, hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Được áp dụng như điểm d, khoản 1 của Điều này.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>4. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 8:<B> </B>&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 8. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua tập thể (được xét thường xuyên hằng năm):</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">a)&nbsp;&nbsp; Được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 0.75in; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b)</FONT><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal"><FONT size=2>&nbsp;</FONT></SPAN><FONT face=Arial size=2>Lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến ”;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Danh hiệu Tập thể Lao động tiêu biểu xuất sắc:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động suất sắc”; được suy tôn là đơn vị dẫn đầu các Vụ, đơn vị trong hệ thống cơ quan Công tác Dân tộc từ Trung ương đến địa phương;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; TEXT-INDENT: 30.95pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ tiêu thi đua được giao trong năm;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; c) Có 02 năm liên tục được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 5.05pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;d) Có cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>5. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 9:<B> </B>&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 9. Các hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc Uỷ ban Dân tộc</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Hình thức khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua cá nhân:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Lao động tiến tiến: Được tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến”;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chiến sỹ thi đua cơ sở: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nếu đạt&nbsp; 02 lần liên tục danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Chiến sỹ thi đua cấp Bộ:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Uỷ ban Dân tộc, Công đoàn Uỷ ban tổ chức phát động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Hình thức khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua tập thể:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">a) Tập thể Lao động tiên tiến: Được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Tập thể Lao động xuất sắc:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nếu đạt 02 lần liên tục danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Tập thể Lao động tiêu biểu xuất sắc: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiêu biểu xuất sắc”.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Được tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Uỷ ban Dân tộc, Công đoàn Uỷ ban tổ chức phát động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Mức tiền thưởng cho mỗi loại danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể được quy định tại Điều 19 của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>6. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 14:<B> </B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">“Điều 14. Quy trình, hồ sơ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </B>1. Quy trình: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 7, Điều 8 đã được sửa đổi, bổ sung của Quy chế Thi đua, Khen thưởng;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.3pt">Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể như sau:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Họp bình xét danh hiệu thi đua tại đơn vị cơ sở (Vụ, đơn vị), có 2/3 tổng số công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị dự họp. Biên bản họp phải có đầy đủ chữ ký của người chủ trì và thư ký cuộc họp;&nbsp; &nbsp; </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Căn cứ kết quả bình xét của đơn vị cơ sở đối với cá nhân và tập thể, tập thể Lãnh đạo và đại diện Chi uỷ, đại diện Công đoàn tổ chức họp liên tịch bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Biên bản họp liên tịch có đầy đủ chữ ký của đại diện các thành phần liên quan;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Căn cứ hồ sơ đề nghị của Vụ, đơn vị, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tại cuộc họp Hội đồng xét, trình Lãnh đạo Uỷ ban;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>d) Căn cứ báo cáo kết quả của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, tập thể Lãnh đạo Uỷ ban xem xét, thông qua trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị nào thì đơn vị đó bình xét. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban được bình xét thi đua tại đơn vị tham gia sinh hoạt tổ chức Đảng, Công đoàn. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Đối với các đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc: </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Tờ trình đề nghị xét khen thưởng của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị ký.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>-&nbsp; Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng (đối với tập thể); báo cáo <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">thành tích của tập thể, cá nhân được thông qua tại cuộc họp bình xét thi đua của đơn vị.</SPAN> Báo cáo thành tích cá nhân được Thủ trưởng trực tiếp của đơn vị cho ý kiến nhận xét, ký xác nhận.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua (theo từng bước bình xét);</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Đối với Cơ quan Công tác Dân tộc ở địa phương:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2&nbsp; Điều này.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: có văn bản đề nghị của Cơ quan công tác Dân tộc tỉnh. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Đối với đề nghị tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Dân tộc: có văn bản xác nhận và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Đối với cá nhân, tập thể ngoài hệ thống Cơ quan Công tác Dân tộc đề nghị Uỷ ban Dân tộc khen thưởng:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Cá nhân, tập thể có báo cáo thành tích được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Văn bản đề nghị Uỷ ban Dân tộc khen thưởng do Thủ trưởng Cơ quan quản lý cấp trên của cá nhân, tập thể đó đề nghị, có xác nhận của Cơ quan công tác Dân tộc cấp tỉnh nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở hoặc văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua–Khen thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trực tiếp quản lý. </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp. Đối với thi đua theo đợt, theo chuyên đề sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>8. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 17:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 17. Sử dụng quỹ Thi đua, Khen thưởng</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Quỹ thi đua, khen thưởng được sử dụng để chi:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chi cho in ấn Giấy chứng nhận, Giấy khen, Bằng khen, làm Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Cờ thi đua, khung bằng khen;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Cá nhân, tập thể ngoài việc được công nhận các danh hiệu thi đua: giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, Cờ thi đua; tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Giấy khen kèm theo khung bằng; còn được thưởng bằng tiền theo quy định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác nhau, thì chỉ được nhận tiền thưởng đối với mức thưởng cao nhất.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong một thời điểm một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, các danh hiệu đó do thời gian để đạt được thành tích khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu.<B>”</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 7pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>9. </B>Sửa đổi, bổ sung Điều 18:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>“Điều 18. Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng:</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Quỹ thi đua, khen thưởng của cấp nào do cơ quan thi đua, khen thưởng cấp đó quản lý; nguồn trích, tỉ lệ và mức trích trên cơ sở dự toán kế hoạch; việc quyết toán dựa trên số chi thực tế theo đúng chế độ, chính sách quy định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Thủ thưởng cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 7pt 0in 0pt 10.1pt; TEXT-INDENT: 25.9pt; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Các cá nhân, tập thể thuộc Uỷ ban Dân tộc được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước quyết định khen thưởng thì Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm chi thưởng theo định mức quy định.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đối với cá nhân, tập thể thuộc các<SPAN style="COLOR: #99cc00"> </SPAN>đơn vị sự nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm tặng Bằng khen thì tiền thưởng lấy từ quỹ khen thưởng của đơn vị đó.<B>”&nbsp;</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2. </B>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Uỷ ban Dân tộc vẫn có hiệu lực thi hành.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 6pt 1.4pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3. </B>Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, Cơ quan Công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<TABLE id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top align=middle width="50%">
<P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><STRONG>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM <BR>Giàng Seo Phử </STRONG></FONT><FONT size=2><EM>(đã ký)</EM></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.