Số ký hiệu văn bản

03/2009/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 22/01/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực văn bản
  • Tài chính - Kế toán
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>THÔNG TƯ<BR>Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.<BR>_____________</STRONG></FONT></P>
<P align=justify>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 18pt; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 122/2008/NĐ-CP), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG</SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>1.&nbsp;</FONT></SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>2.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2> </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước</FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2> ngày 01 tháng 01 năm 2007 </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>đang hưởng phụ cấp khu vực </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>tại nơi đăng ký thường trú có phụ cấp khu vực.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.2pt">II- CHẾ ĐỘ HƯỞNG VÀ CÁCH TÍNH</SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>1. </FONT></SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>Đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này ngoài hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt">a) Mức trợ cấp một lần đối với người nghỉ hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:</SPAN></FONT></P><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 125%; LETTER-SPACING: -0.1pt">
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify">
<TABLE cellPadding=3 width=1 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG style="BORDER-LEFT-COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-TOP-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" src="images/uploaded/qd03_01.jpg" border=1></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; LETTER-SPACING: -0.1pt">Trong đó: </SPAN></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">M: mức trợ cấp một lần đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">H<SUB>i</SUB>: hệ số phụ cấp khu vực <I>i</I> nơi người lao động đóng bảo hiểm xã hội. Hệ số phụ cấp khu vực <I>i </I>với 7 mức là 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 được quy định tại Phụ lục Mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính và Uỷ ban dân tộc và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Nội vụ;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">T<SUB>j</SUB>: số tháng đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực hệ số H<SUB>i</SUB>;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">15%: tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">L<SUB>min:</SUB> mức lương tối thiểu chung tại tháng bắt đầu hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>Ví dụ:</FONT></SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2> Ông A nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần vào tháng 5/2008, trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực như sau:</FONT></SPAN></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table3 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="50%">
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">Thời gian đúng BHXH</SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">bao gồm phụ cấp khu vực (T<SUB>j</SUB>)</SPAN></B></FONT></P></TD>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">Hệ số phụ cấp khu vực nơi tham gia BHXH (H<SUB>i</SUB>)</SPAN></B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><B><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; FONT-FAMILY: .VnTime; LETTER-SPACING: -0.1pt">- Từ tháng 01/1998 đến tháng 12/1999 (24 tháng)</SPAN></I></B></FONT></TD>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><B><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; FONT-FAMILY: .VnTime; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,5</SPAN></I></B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><B><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; FONT-FAMILY: .VnTime; LETTER-SPACING: -0.1pt">- Từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2001 (24 tháng)</SPAN></I></B></FONT></TD>
<TD align=middle width="50%"><FONT face=Arial size=2><B><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; FONT-FAMILY: .VnTime; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,7</SPAN></I></B></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt">Mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tháng 5/2008 là 540.000 đồng.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 122%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt">Mức trợ cấp một lần đối với ông A được tính như sau:</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 122%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt">{(0,5 x 24 x 15%) + (0,7 x 24 x 15%)} x 540.000 = 2.332.800 đồng</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>b) Trường hợp người lao động thuộc đ</FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.2pt"><FONT size=2>ối tượng quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này </FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>có thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm thì mức hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực được tính theo công thức sau:</FONT></SPAN></FONT></P><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify">
<TABLE cellPadding=3 width=1 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><IMG style="BORDER-LEFT-COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-TOP-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" src="images/uploaded/qd03_02.jpg.jpg" border=1></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><I><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">Trong đó:</SPAN></I></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">N: mức trợ cấp một lần đối với thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">H<SUB>i</SUB>: hệ số phụ cấp khu vực nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân đóng bảo hiểm xã hội thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>T<SUB>j</SUB>: số tháng đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực hệ số H<SUB>i</SUB> </FONT></SPAN><SPAN lang=NL style="LINE-HEIGHT: 120%"><FONT size=2>cho thời gian là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân</FONT></SPAN><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>;</FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,4: hệ số phụ cấp quân hàm binh nhì;</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">L<SUB>min:</SUB> mức lương tối thiểu chung tại tháng bắt đầu hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 122%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>2.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2> Đối tượng quy định tại khoản 2 mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp khu vực như sau:</FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 122%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="LETTER-SPACING: -0.1pt">a) </SPAN><SPAN lang=PT-BR>Phụ cấp khu vực được xác định, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, <SPAN style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và </SPAN><SPAN style="COLOR: black">được trả cùng thời điểm chi trả </SPAN>lương hưu, <SPAN style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng</SPAN><SPAN style="COLOR: black">.</SPAN></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 122%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 122%; LETTER-SPACING: -0.1pt"><FONT size=2>b) M</FONT></SPAN><SPAN lang=NL style="LINE-HEIGHT: 122%"><FONT size=2>ức phụ cấp khu vực hiện hưởng quy định như sau:</FONT></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="LINE-HEIGHT: 120%">&nbsp;</SPAN></FONT></P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoTableGrid id=table2 style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width=202>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">Nơi đăng ký thường trỳ cú hệ số phụ cấp khu vực</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width=274>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">Mức hưởng phụ cấp khu vực thực hiện từ ngày 01/01/2008 trở đi <I>(đồng/tháng)</I></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,1</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">54.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,2</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">108.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,3</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">162.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,4</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">216.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,5</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">270.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">0,7</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">378.000</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=202>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">1,0</SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=274>
<P style="MARGIN: 3pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; LETTER-SPACING: -0.1pt">540.000</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Mức hưởng phụ cấp khu vực quy định tại điểm này không điều chỉnh khi thay đổi mức lương tối thiểu chung.</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>c) </FONT></SPAN><SPAN lang=NL style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Trường hợp thay đổi nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu ở nơi có phụ cấp khu vực thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức tương ứng với hệ số phụ cấp khu vực tại nơi mới đến quy định tại điểm b khoản này; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.1pt">III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN</SPAN></B></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial><B><SPAN lang=NL style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT size=2>1.</FONT></SPAN></B><SPAN lang=NL style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT size=2> Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP và Thông tư này.</FONT></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=NL>2.</SPAN></B><SPAN lang=NL> Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ phụ cấp khu vực theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL>Thực hiện truy trả trợ cấp một lần đối với đối tượng nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi mà chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này; trường hợp người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần nêu trên đã chết, mức trợ cấp một lần được truy trả cho thân nhân theo quy định.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR style="LINE-HEIGHT: 120%">IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</SPAN></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28.1pt; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR>1. </SPAN></B><SPAN lang=PT-BR>Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 120%"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR>2. </SPAN></B><SPAN lang=PT-BR>Các quy định nêu tại Thông tư này thay thế những quy định trước đây về phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 130%"><FONT face=Arial size=2><B><SPAN lang=PT-BR>3. </SPAN></B><SPAN lang=PT-BR>Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.</SPAN></FONT></P>
<P>
<TABLE id=table4 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">
<P class=MsoBodyText2 style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><SPAN lang=NL style="LINE-HEIGHT: 110%"><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG<BR>THỨ TRƯỞNG</STRONG></SPAN></FONT><SPAN lang=NL style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><BR><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></SPAN><SPAN><FONT size=2><STRONG>Đàm Hữu Đắc</STRONG> </FONT><FONT size=2><EM>(đã ký)</EM></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.