Số ký hiệu văn bản

11/2009/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 24/04/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực văn bản
  • Tài chính - Kế toán
Người ký
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>THÔNG TƯ<BR>Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ<BR>_________________<BR>&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây được viết là Nghị định số 34/2009/NĐ-CP) và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây được viết là Nghị định số 33/2009/NĐ-CP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 1. Đối tượng áp dụng</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>5. Người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2009. </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>6. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01 tháng 5 năm 2009 mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2&nbsp; và 3 Điều 1 Thông tư này đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau:</FONT></P>
<TABLE id=table7 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2009</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>=</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 4/2009 </STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>x</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="10%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1,05</STRONG></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 1</U></STRONG>: Ông A, có mức lương hưu tháng 4/2009 là 1.643.580 đồng/tháng. </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Mức lương hưu của ông A từ tháng 5/2009 được điều chỉnh như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1.643.580 đồng/tháng x 1,05 = 1.725.759 đồng/tháng </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 2</U></STRONG>. Ông B, cấp bậc Đại úy, có mức lương hưu tháng 4/2009 là 2.158.320 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Mức lương hưu của ông B từ tháng 5/2009 được điều chỉnh như sau: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2.158.320 đồng/tháng x 1,05 = 2.266.236 đồng/tháng </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 3</U></STRONG>. Ông C là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, có mức trợ cấp tháng 4/2009 là 803.160 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Mức trợ cấp hàng tháng của ông C từ tháng 5/2009 được điều chỉnh như sau: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>803.160 đồng/tháng x 1,05 = 843.318 đồng/tháng </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 4</U></STRONG>. Ông D, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 4/2009 là 872.160 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Mức trợ cấp mất sức lao động của ông D từ tháng 5/2009 được điều chỉnh như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>872.160 đồng/tháng x 1,05 = 915.768 đồng/tháng </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được điều chỉnh như sau: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:</FONT></P>
<TABLE id=table8 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/5/2009</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>=</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2009</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>x</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="10%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1,2037</STRONG></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 5</U></STRONG>: Ông G, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng, mức trợ cấp tháng 4/2009 là 323.040 đồng/tháng. </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của ông G từ tháng 5/2009 được điều chỉnh như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>323.040 đồng/tháng x 1,2037 = 388.843 đồng/tháng </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009 mà chưa được giải quyết chế độ, thì mức trợ cấp được tính tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng của đối tượng trên được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>c) Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được điều chỉnh như sau: </FONT></P>
<TABLE id=table9 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức trợ cấp phục vụ hàng tháng từ ngày 01/5/2009</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>=</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="40%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Mức trợ cấp phục vụ tháng 4/2009 </STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="5%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>x</STRONG></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" align=justify width="10%"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1,2037</STRONG></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này, mức trợ cấp được điều chỉnh như sau: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 05 năm 2009 được tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>Ví dụ 6</U></STRONG>. Ông H, đang hưởng trợ cấp tuất đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng với mức trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 mức trợ cấp tuất của ông H là: </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>70% x 650.000 đồng/tháng&nbsp; = 455.000 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Đối với người chết trong năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tuất, thì mức trợ cấp tuất của các tháng trước ngày 01 tháng 5 năm 2009 được tính theo mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, mức trợ cấp tuất hàng tháng được điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, mà từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 trở đi vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp, thì mức trợ cấp của thời gian này được tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>5. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>6. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh theo khoản 1 Điều này thấp hơn 975.000 đồng/tháng, thì từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 được điều chỉnh bằng 975.000 đồng/tháng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3. Tổ chức thực hiện </STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu đính kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính vào tháng đầu quý IV năm 2009.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.</FONT></P>
<TABLE id=table4 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG<BR>THỨ TRƯỞNG<BR>Phạm Minh Huân</STRONG> <EM>&nbsp;(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>_______________________</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PHỤ LỤC<BR>Biểu tổng hợp số lượng đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội và tổng quỹ tăng thêm<BR></STRONG><EM>(Kèm theo Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)</EM></FONT></P>
<TABLE id=table10 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Đối tượng</FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Số người hưởng chế độ thời điểm tháng 5/2009 (<I>người</I>)</FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2009, chưa điều chỉnh (<I>triệu đồng</I>)</FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng kinh phí chi trả thời điểm tháng 5/2009, đã điều chỉnh theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP (<I>triệu đồng</I>)</FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP (<I>triệu đồng</I>)</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>(1)</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>(2)</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>(3)</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>(4)</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>(5)=(4)-(3)</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" width="20%">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1. Hưu trí:</STRONG> </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>- Hưu công nhân, viên chức, công chức;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>+ Trong đó: do NSNN bảo đảm</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>- Hưu liên doanh;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>- Hưu các thành phần kinh tế khác;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>- Hưu lực lượng vũ trang.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>+ Trong đó: do NSNN bảo đảm </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>2. Mất sức lao động: </STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>3. Công nhân cao su: </STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>4. Cán bộ xã, phường, thị trấn: </STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>5. Trợ cấp TNLĐ hàng tháng: </STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>+ Trong đó: do NSNN bảo đảm </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>6. Trợ cấp BNN hàng tháng: </STRONG></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2>+ Trong đó: do NSNN bảo đảm</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0in"><FONT face=Arial size=2><STRONG>7. Tuất hàng tháng: </STRONG></FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>+ Trong đó: do NSNN bảo đảm&nbsp; </FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2><STRONG>Tổng cộng</STRONG></FONT></SPAN></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" align=middle width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-LEFT: 0in; MARGIN-RIGHT: 0in">&nbsp;</P>
<TABLE class=MsoNormalTable id=table6 style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=931 border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 25.95pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=499>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Người lập biểu</STRONG> <BR>(Ký tên)</FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=432>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Thủ trưởng đơn vị</STRONG> <BR>(Ký tên, đóng dấu)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P>&nbsp;</P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.