Số ký hiệu văn bản

34/2009/TT-BLĐTBXH

Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/10/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực văn bản
  • Tài chính - Kế toán
Người ký
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>THÔNG TƯ<BR>Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ &nbsp;quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp<BR></STRONG>________________</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH) như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau:</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Thay cụm từ “Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện” bằng cụm từ “Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội”. </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>2. Sửa đổi tiết a điểm 1.3 khoản 1 mục II như sau: “Không thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm giới thiệu việc làm) về việc tìm kiếm việc làm”.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>3. Tại tiết a điểm 4.1 khoản 4 mục III: Bỏ cụm từ “ngày thông báo hằng tháng do phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định”. </FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>4. Thay cụm từ “tạm dừng hưởng” tại khổ thứ 2 điểm 4.3 khoản 4 mục III bằng cụm từ “tiếp tục hưởng”.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>5. Bỏ khoản 3 mục IV.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>6. Khoản 4 mục IV được sửa đổi, bổ sung như sau:</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>“4. Trách nhiệm của trung tâm giới thiệu việc làm:</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>4.1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại thông tư này.</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>4.2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.</FONT></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial>4.3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.</FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>4.4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>- Trước ngày 02 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn; </SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>- Định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7, hằng năm trước ngày 10 tháng 01 báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn.”</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>7. Sửa đổi một số nội dung trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>a.&nbsp; Sửa đổi tên Thông tư tại tên các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau “Ban hành kèm theo thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>b.&nbsp; Thay cụm từ “Uỷ ban nhân dân....” là cơ quan chủ quản của cơ quan xây dựng văn bản bằng cụm từ “Sở Lao động-Thương binh và Xã hội...’.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>c. Thay cụm từ “Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội... ” bằng cụm từ “Trung tâm giới thiệu việc làm…”.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>d. Thay cụm từ “Trưởng phòng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội...” bằng cụm từ “Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm...” tại phần căn cứ trình ban hành văn bản.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>đ. Thay cụm từ “Trưởng phòng” bằng cụm từ “Giám đốc” tại phần chức danh người ký ban hành văn bản.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR>e. Thay từ ”lượng” thành từ ”lượt” ở cột thứ 12 của mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=PT-BR><STRONG>Điều 2. Điều khoản thi hành.</STRONG></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=FR>Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm" align=justify><FONT size=2 face=Arial><SPAN lang=FR>Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.</SPAN></FONT></P>
<P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=table1 border=1 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG><SPAN lang=FR>KT. BỘ TRƯỞNG<BR></SPAN>THỨ TRƯỞNG<BR>Nguyễn Thanh Hòa</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm">&nbsp;</P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.