Số ký hiệu văn bản

975/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/07/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ<BR>Về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn<BR></STRONG></FONT>______________</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</B> <?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Quyết định 122/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Tài chính, <o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:</B> <o:p> </o:p></FONT></STRONG></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 1.</STRONG> Nhà nước cấp (không thu tiền) một số loại báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG> Các loại báo, tạp chí và phạm vi, đối tượng được cấp theo quy định của Điều 1 Quyết định này như sau:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Chuyên đề "Nhi đồng măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho các trường tiểu học các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, các trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/lớp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho các trường phổ thông trung học cơ sở thuộc các xã miền núi, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo, các trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/lớp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Bản tin ảnh "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam, phát hành 12 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/Phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã, 01 tờ/đồn biên phòng và 01 tờ/thôn, bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam, phát hành 12 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã và 01 tờ/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Báo "Dân tộc và Phát triển" của Ủy ban Dân tộc, phát hành 104 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi , mỗi số:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/Phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/chùa Khmer, 01 tờ/đội công tác 123 (Bộ Quốc phòng), 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã và 01 tờ/thôn, bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6. Báo "Nông thôn ngày nay" của Hội Nông dân Việt Nam, phát hành 260 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Hội nông dân xã; cấp cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/Chi hội nông dân.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">7. Báo "Văn hóa" của Bộ Văn hóa - Thông tin, phát hành 104 số/năm:<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã; cấp cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, mỗi số: 1 tờ/thôn, bản.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>8. Báo "Biên Phòng" (báo tuần): phát hành 52 số/năm và Báo "An ninh biên giới" (báo tháng): phát hành 12 số/năm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc Phòng):<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt"> các xã biên giới, mỗi số mỗi loại: 01 tờ/Ủ</SPAN>y ban nhân dân xã, 01 tờ/thôn, bản<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>và<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>01 tờ/đội công tác biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>9. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của các báo: Khoa học và Đời sống (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế), Kinh tế VAC (Hội làm vườn Việt Nam), Công nghiệp Việt Nam (Bộ Công nghiệp): mỗi chuyên đề phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã; cấp cho vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/thôn, bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>10. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của các báo: Thương mại (Bộ Thương mại), Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và chuyên đề "Xóa đói, giảm nghèo" của báo Lao động - Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội): mỗi chuyên đề phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho các xã đặc biệt khó khăn, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã, 01 tờ/thôn, bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>11. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, 01 tờ/Ban công tác mặt trận thôn, bản.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>12. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của tạp chí Thanh niên (Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Ban Chấp hành Đoàn xã, 01 cuốn/Ban Chấp hành Đoàn các trường dân tộc nội trú, 01 cuốn/đồn biên phòng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>13. Tạp chí "Dân tộc" của Ủy ban Dân tộc, phát hành 12 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Ban Dân tộc tỉnh, 01 cuốn/Phòng dân tộc huyện, 01 cuốn/Ủy ban nhân dân xã, 01 cuốn/đồn biên phòng, 01 cuốn/Trường Dân tộc nội trú.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>14. Tạp chí "Văn hoá các Dân tộc thiểu số " của Hội văn học - nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, phát hành 12 số/năm:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, 01 cuốn/Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, 01 cuốn/Ủy ban nhân dân xã, 01 cuốn/đồn biên phòng, 01 cuốn/Trường Dân tộc nội trú.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3.</STRONG> Phân công trách nhiệm<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Ủy ban Dân tộc:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chủ trì đặt hàng với các cơ quan báo, tạp chí và các đơn vị phát hành theo số lượng, phạm vi và đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí kịp thời, đúng đối tượng, số lượng và địa chỉ, đảm bảo hiệu quả thông tin, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, hiệu quả phục vụ của từng loại báo, tạp chí; đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung các loại báo, tạp chí, đối tượng và phạm vi phục vụ cho phù hợp với yêu cầu thực tế và chất lượng phục vụ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương vùng được cấp báo, tạp chí<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đánh giá nội dung, hình thức của các báo, tạp chí được cấp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2. Bộ Văn hóa - Thông tin:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung, hình thức của các báo, tạp chí được cấp đáp ứng nhu cầu thông tin của vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và phù hợp tôn chỉ mục đích của từng loại báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí đúng phạm vi, đối tượng; hàng năm đánh giá tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền của từng loại báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Bộ Tài chính:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.3pt">a) Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện việc cấp báo, tạp chí cho các đối tuợng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định chi phí xuất bản và phát hành của các báo, tạp chí được cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>c) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi kiểm tra việc cấp và sử dụng báo, tạp chí; xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>4. Bộ Bưu chính, Viễn thông:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phát hành kịp thời, đúng đối tượng, số lượng và địa chỉ các báo, tạp chí được cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, hiệu quả phục vụ; xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển công tác báo chí đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin của các báo, tạp chí; xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công tác báo chí phục vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Xác định số lượng và danh sách cụ thể các trường, lớp thuộc đối tượng được cấp chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của các báo, tạp chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa - Thông tin kiểm tra, theo dõi việc cấp và sử dụng báo, tạp chí, đánh giá nội dung, hình thức và chất lượng thông tin của từng loại báo, tạp chí cấp cho các trường, lớp; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển báo chí phục vụ các trường, lớp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>7. Cơ quan chủ quản của các báo, tạp chí được xác định tại Điều 2 Quyết định này:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm nội dung thông tin phù hợp với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và cấp đúng đối tượng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">8. Các cơ quan báo, tạp chí được xác định tại Điều 2 Quyết định này</SPAN>:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho các ấn phẩm có nội dung, hình thức thông tin phù hợp với các đối tượng được cấp báo chí, tôn chỉ mục đích của báo, tạp chí, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và phát huy hiệu quả sử dụng.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>9. Ủy ban nhân dân các cấp:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>a) Chịu trách nhiệm kiểm tra việc cấp các báo, tạp chí; chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được cấp báo, tạp chí khai thác, sử dụng và phát huy tốt tác dụng và hiệu quả thông tin của các báo, tạp chí trên địa bàn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>b) Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo, tạp chí góp ý kiến việc cải tiến nội dung, hình thức, đối tượng phục vụ; tham gia đánh giá chất lượng thông tin, hiệu quả phục vụ của từng loại báo, tạp chí và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 4.</STRONG> Cơ chế tài chính đối với việc cấp một số loại báo, tạp chí.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1. Kinh phí thực hiện chính sách cấp (không thu tiền) một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí, thông báo trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Dân tộc.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trên cơ sở hợp đồng đặt hàng được ký hàng năm giữa Ủy ban Dân tộc với các báo, tạp chí, các đơn vị phát hành, Bộ Tài chính cấp kinh phí trực tiếp cho các báo, tạp chí và đơn vị phát hành để thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.2pt">Việc quản lý và quyết toán kinh phí cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn luật và các văn bản pháp quy hiện hành.<o:p> </o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="LETTER-SPACING: 0.2pt">2. Hàng năm, trên cơ sở báo cáo đánh giá của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện xuất bản, phát hành, sử dụng báo chí và báo cáo của Bộ Văn hóa</SPAN> - Thông tin đánh giá về nội dung thông tin, tình hình thực hiện tôn chỉ, mục đích, tác dụng tuyên truyền của báo chí được cấp; căn cứ vào đối tượng nhận báo, tạp chí, số lượng và chi phí xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí... Ủy ban Dân tộc dự toán ngân sách thực hiện hàng năm, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>3. Căn cứ dự toán ngân sách được duyệt, Ủy ban Dân tộc ký hợp đồng đặt hàng với các cơ quan báo, tạp chí theo số lượng, đối tượng, phạm vi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Riêng năm 2006, Bộ Tài chính ứng trước dự toán ngân sách năm 2007 để bổ sung dự toán ngân sách còn thiếu cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 5.</STRONG> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 và thay thế Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, các công văn: số 869/CP-VX ngày 30 tháng 6 năm 2003, số 5760/VPCP-V.III ngày 20 tháng 10 năm 2004, số 1429/CP-VX ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 6.</STRONG> Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hướng dẫn thi hành Quyết định này.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 7.</STRONG> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>KT. THỦ TƯỚNG<BR>PHÓ THỦ TƯỚNG<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phạm Gia Khiêm<o:p> </o:p></STRONG>(Đã ký)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.