Số ký hiệu văn bản

191/CTPH-UBDT-LMHTXVN

Loại văn bản Chương trình
Ngày ban hành 27/03/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Chương trình phối hợp hoạt động giữa Uỷ ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2007-2010
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình phối hợp
Người ký
<P class=MsoCaption style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2010<BR>__________________<BR></B><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoCaption style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định số 51/2003 ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc;</FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về&nbsp; tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 140%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ vào kết luận số 08-KL/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất chương trình phối hợp hoạt động nhằm phát triển kinh tế tập thể đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi với những nội dung sau:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify>&nbsp;</P>
<H3 style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>I. MỤC TIÊU<o:p> </o:p></FONT></H3>
<H3 style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</H3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh tổng hợp của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện các chương trình kinh tế xã hội. Tăng cường ổn định đời sống vật chất và tinh thần, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc và các hoạt động hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với khu vực kinh tế tập thể. Xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã giúp cho khu vực kinh tế ở miền núi nâng cao năng lực hội nhập với nền kinh tế đất nước và quốc tế.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2007-2010</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế tập thể<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, nâng cao hiệu quả&nbsp; kinh tế tập thể.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>1.2. Chỉ đạo báo chí của hai cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên mục về phát triển kinh tế xã hội ở miền núi. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, hướng dẫn việc hình thành, phát triển tổ hợp tác và hợp tác xã.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>2. Tham mưu đề xuất cho Chính phủ xây dựng các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;2.1. Phối hợp tổng hợp tình hình, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn về các lĩnh vực: tài chính, tín dụng, đất đai, chuyển giao khoa học kỹ thuật,...cho các hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>2.2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của nhà nước đối với khu vực dân tộc và miền núi.&nbsp; </FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>3. Thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xã hội.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>3.1. Phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, tổ chức các cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của Nhà nước trong vùng dân tộc.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>3.2. Tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát tình hình khu vực kinh tế tập thể, hướng dẫn xây dựng mô hình tổ chức kinh tế tập thể phù hợp với trình độ, tập quán của các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng xây dựng các mô hình định canh, định cư, trồng và bảo vệ tài nguyên rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. </FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;3.3. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án hướng dẫn giúp đỡ, các tổ hợp tác, hợp tác xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển do Uỷ ban Dân tộc triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi .<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>4. Phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng và dạy nghề cho cán bộ, xã viên và người lao động trong vùng dân tộc và miền núi.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;4.1. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì và phối hợp với Uỷ ban Dân tộc thực hiện các khoá đào tạo cho cán bộ hợp tác xã để nâng cao năng lực quản lý thực hiện các hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp; 4.2. Phối hợp thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến công thông qua việc tổ chức các lớp dạy nghề cho xã viên và người lao động ở khu vực miền núi. Giúp cho đồng bào có thêm việc làm, đặc biệt đối với các hộ dân tộc nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Góp phần phát triển khu vực kinh tế tập thể ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà&nbsp; nước.</FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>1. Ở cấp Trung ương<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, theo dõi, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp hoạt động tới các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Giao cho Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) và Ban Chính sách&nbsp; phát triển Hợp tác xã (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình phối hợp hoạt động này.</FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p>&nbsp;</o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Bộ phận thường trực của hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, đề xuất nội dung cụ thể, phối hợp kiểm tra ở cơ sở, rút kinh nghiệm và đề xuất với lãnh đạo hai cơ quan các biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Hàng năm hai cơ quan tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp và đề ra chương trình phối hợp cụ thể năm sau. Cuối giai đoạn tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả của chương trình.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>2. Đối với địa phương </B></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><B><o:p></o:p></B></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã các địa phương căn cứ vào Chương trình phối hợp của Trung ương, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể phù hợp với từng địa phương; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thực hiện các quy định về báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để chỉ đạo.</FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify>&nbsp;</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 130%; mso-pagination: none" align=justify><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 237.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=317>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>CHỦ TỊCH<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>LIÊN MINH HTX VIỆT NAM<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Nguyễn Tiến Quân</B><I> (Đã ký)</I><o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 237.75pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top align=middle width=317>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0px 0in; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>ỦY BAN DÂN TỘC<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; mso-pagination: none" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Ksor Phước</B> <I>(Đã ký)</I><o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.