Số ký hiệu văn bản

301/2006/QĐ-UBDT

Loại văn bản Điều lệ
Ngày ban hành 27/11/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc<BR>Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển<BR>_______________</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt phân định vùng dân tộc thiểu và miền núi theo trình độ phát triển Trung ương;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH:</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<B>Điều 1.</B> Công nhận các xã thuộc 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (có danh sách kèm theo).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Ba khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4.</B> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="50%"></TD>
<TD align=middle width="50%"><B><FONT face=Arial size=2>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM</FONT></B>
<P><B><FONT face=Arial size=2>Ksor Phước (Đã ký)</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<HR>

<P align=center><A name=RANGE!A1:I193><FONT face=Arial size=2><STRONG>BẢNG TỔNG HỢP PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI</STRONG><BR></FONT></A><FONT face=Arial size=2><I><STRONG>(Để xem danh sách chi tiết của từng tỉnh, nhấp chuột vào số xã, số thôn bản tương ứng (mầu xanh) - Yêu cầu máy tính phải cài <A href="http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.0/enu/sgc10_gtb401019_pase30_rdr80_DLM_en_US.exe">Acrobat Reader</A>)</STRONG></I></FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" border=1>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 29pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1389" width=38>
<COL style="WIDTH: 189pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9216" width=252>
<COL style="WIDTH: 100pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4864" width=133>
<COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 18.75pt; mso-height-source: userset" height=25>
<TD class=xl69 style="WIDTH: 29pt" align=middle width="5%" rowSpan=2><B><FONT face=Arial size=2>TT</FONT></B></TD>
<TD class=xl69 style="WIDTH: 189pt" align=middle width="55%" rowSpan=2><B><FONT face=Arial size=2>Tỉnh</FONT></B></TD>
<TD class=xl104 style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" align=middle width="20%" colSpan=2><B><FONT face=Arial size=2>Xã thuộc khu vực</FONT></B></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl74 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" align=middle width="20%" x:num="4514"><B><FONT face=Arial size=2>Xã</FONT></B></TD>
<TD class=xl74 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" align=middle width="20%" x:num="11177"><B><FONT face=Arial size=2>Thôn ĐBKK</FONT></B></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl73 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl73 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Tổng cộng</B></FONT></TD>
<TD class=xl74 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="4514"><FONT face=Arial size=2><B>4,384</B></FONT></TD>
<TD class=xl74 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="11177"><FONT face=Arial size=2><B>11,257</B></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl75 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl75 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl76 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="1145"><FONT face=Arial size=2>1,076</FONT></TD>
<TD class=xl76 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>130</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl77 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl77 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl78 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="1982"><FONT face=Arial size=2>1,921</FONT></TD>
<TD class=xl78 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="2924"><FONT face=Arial size=2>2,919</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl79 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl79 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl80 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="1387"><FONT face=Arial size=2>1,387</FONT></TD>
<TD class=xl80 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num="8122"><FONT face=Arial size=2>8,208</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hà Giang</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_giang.pdf">171</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_giang_thon.pdf">917</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>44</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>73</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>114</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>844</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Cao Bằng</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/cao_bang.pdf">185</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_giang_thon.pdf">803</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>64</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>123</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>106</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>680</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Lai Châu</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lai_chau.pdf">85</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lai_chau_thon.pdf">584</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>16</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>40</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>63</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>541</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Điện Biên</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dien_bien.pdf">93</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dien_bien_thon.pdf">414</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>29</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>60</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>384</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Sơn La</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/son_la.pdf">174</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/son_la_thon.pdf">866</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>43</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>72</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>308</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>59</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>531</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bắc Kạn</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/bac_kan.pdf">106</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/bac_kan_thon.pdf">369</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>49</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>91</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>51</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>278</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Lao Cai</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lao_cai.pdf">138</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lao_cai_thon.pdf">686</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>20</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>42</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>163</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>76</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>523</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Tuyên Quang</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/tuyen_quang.pdf">134</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/tuyen_quang_thon.pdf">244</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>37</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>67</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>70</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>30</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>171</FONT></TD></TR>
<TR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Lạng Sơn</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lang_son.pdf">203</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lang_son_thon.pdf">231</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>39</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>118</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>47</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>46</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>184</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Yên Bái</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/yen_bai.pdf">162</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/yen_bai_thon.pdf">430</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>48</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>64</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>140</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>50</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>290</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hoà Bình</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hoa_binh.pdf">209</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hoa_binh_thon.pdf">308</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>33</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>124</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>107</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>52</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>201</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bắc Giang</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/bac_giang.pdf">167</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/bac_giang_thon.pdf">254</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>84</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>55</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>97</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>157</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Thái Nguyên</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/thai_nguyen.pdf">123</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/thai_nguyen_thon.pdf">200</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>26</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>78</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>81</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>119</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Phú Thọ</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/phu_tho.pdf">212</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/phu_tho_thon.pdf">410</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>145</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>184</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>39</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>224</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Quảng Ninh</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_ninh.pdf">107</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_ninh_thon.pdf">141</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>58</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>25</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>115</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>16</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Vĩnh Phúc</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/vinh_phuc.pdf">39</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/vinh_phuc_thon.pdf">39</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>17</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Ninh Bình</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ninh_binh.pdf">53</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ninh_binh_thon.pdf">23</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>36</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hà Tây</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_tay.pdf">8</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_tay_thon.pdf">4</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hải Dương</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hai_duong.pdf">30</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>26</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>20</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hà Nam</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_nam.pdf">15</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>15</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Thanh Hoá</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/thanh_hoa.pdf">193</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/thanh_hoa_thon.pdf">615</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>101</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>178</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>70</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>433</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Nghệ An</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/nghe_an.pdf">232</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/nghe_an_thon.pdf">775</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>90</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>20</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>61</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>165</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>81</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>590</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>23</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hà Tĩnh</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_tinh.pdf">116</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ha_tinh_thon.pdf">273</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>33</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>56</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>118</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>155</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>24</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Quảng Bình</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_binh.pdf">61</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_binh_thon.pdf">243</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>52</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>34</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>191</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>25</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Quảng Trị</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_tri.pdf">46</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_tri_thon.pdf">168</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>30</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>20</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>124</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>26</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Thừa Thiên Huế</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hue.pdf">40</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hue_thon.pdf">68</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>14</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>44</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Quảng Nam</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_nam.pdf">104</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_nam_thon.pdf">236</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>42</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>23</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>50</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>213</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Quảng Ngãi</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_ngai.pdf">79</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/quang_ngai_thon.pdf">206</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>23</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>31</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>43</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>175</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>29</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bình Định</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_dinh.pdf">45</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_dinh_thon.pdf">130</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD class=xl95 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>43</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>87</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>30</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Phú Yên</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/phu_yen.pdf">41</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/phu_yen_thon.pdf">61</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>31</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Ninh Thuận</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ninh_thuan.pdf">29</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/ninh_thuan_thon.pdf">72</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>13</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>53</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>32</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Khánh Hoà</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/khanh_hoa.pdf">49</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/khanh_hoa_thon.pdf">17</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>24</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>33</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bình Thuận</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_thuan.pdf">70</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_thuan_thon.pdf">8</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>45</FONT></TD>
<TD class=xl95 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>8</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>34</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>TP. Đà Nẵng</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/da_nang.pdf">4</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>1</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>3</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>35</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Kon Tum</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/kon_tum.pdf">87</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/kon_tum_thon.pdf">331</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>17</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>6</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>27</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>52</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>43</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>273</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>36</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Gia Lai</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/gia_lai.pdf">172</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/gia_lai_thon.pdf">627</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>44</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>16</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>73</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>275</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>55</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>336</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>37</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Đắk Lắk</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dak_lak.pdf">142</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dak_lak_thon.pdf">147</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>42</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>12</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>81</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>58</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>77</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>38</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Đắk Nông</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dak_nong.pdf">55</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dak_nong_thon.pdf">50</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl95 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>37</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>28</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.5pt; mso-height-source: userset" height=22>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>22</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>39</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Lâm Đồng</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lam_dong.pdf">124</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/lam_dong_thon.pdf">170</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>38</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>57</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial s


ize=2>57</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>29</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>106</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>40</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bình Phước</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_phuoc.pdf">62</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/binh_phuoc_thon.pdf">10</A></DONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=
x

l83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl95 style="BO
RDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><-TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD claqs=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none  width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>35</FONT></TD>
<TD alass=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium nmne" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>10</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>41</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Trà Vinh</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT:

medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/tra_vinh.pdf">47</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/tra_vinh_thon.pdf">30</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>9</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>33</FONT></TD>
<TD class=xl88 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>11</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>5</FONT></TD>
<TD class=xl89 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>19</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>42</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Đồng Nai</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dong_nai.pdf">70</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/dong_nai_thon.pdf">62</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>25</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>2</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>45</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>60</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>43</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Vĩnh Long</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/vinh_long.pdf">11</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>44</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Hậu Giang</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hau_giang.pdf">28</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/hau_giang_thon.pdf">31</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>31</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>45</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Bà rịa - Vũng Tàu</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/baria_vungtau.pdf">25</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>18</FONT></TD>
<TD class=xl95 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>7</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>0</FONT></TD>
<TD class=xl86 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl81 width="5%" x:num><FONT face=Arial size=2>46</FONT></TD>
<TD class=xl81 style="BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2><B>Kiên Giang</B></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/kien_giang.pdf">38</A></FONT></TD>
<TD class=xl82 style="BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2><A href="images/pdf/pd3kv/kien_giang_thon.pdf">4</A></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực I</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>17</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl83 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực II</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>21</FONT></TD>
<TD class=xl84 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="20%" x:num><FONT face=Arial size=2>4</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height=24>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none" width="5%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD class=xl85 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" width="55%"><FONT face=Arial size=2>Khu vực III</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.