Số ký hiệu văn bản

11312/KHTC

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/2004
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 11312/KHTC ngày 23/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh số lượng trường, lớp được cấp không báo NĐ, TNTP
Cơ quan ban hành
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P align=center><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=2><STRONG>Công Văn&nbsp;<BR>Số 11312/GDĐT-KHTC ngày 23/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc Điều chỉnh số lượng trường, lớp được cấp không báo Nhi đồng, Thiếu niên Tiền phong<BR>__________</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thông tư số 69/2004/TT-BTC ngày 9 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc tại công văn số 509/UBDT-TT ngày 05 tháng 8 năm 2004.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo số lượng trường lớp được cấp không báo Nhi đồng và Thiếu niên tiền phong. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 12 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2004, nhận được báo cáo của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều chỉnh số lượng báo Nhi đồng (qua đường fax), do đó, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp số liệu, tổng số lớp được cấp chuyên đề Nhi đồng Dân tộc thiểu số và miền núi của báo Nhi đồng là: 140.968 lớp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Bộ Giáo dục và Đào tạo xin gửi Uỷ ban Dân tộc bản tổng hợp mới để Uỷ ban Dân tộc có cơ sở xây dựng kế hoạch cấp báo cho các trường thuộc diện được hưởng chính sách báo theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg.&nbsp;&nbsp; </FONT>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=243><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=433>
<P align=center><FONT size=2>TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<BR>VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Nguyễn Văn An</STRONG> (<EM>Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=center><FONT size=2></FONT></P><FONT size=2>
<HR>
</FONT>
<P></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Phụ lục kèm theo công văn số 11312/KHTC ngày 23/12/2004&nbsp;<BR></STRONG>&nbsp; </FONT>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width=27 rowSpan=2>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>TT</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=94 rowSpan=2>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Tỉnh</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=218 colSpan=3>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp được cấp báo Nhi đồng</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=226 colSpan=3>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp được cấp báo Thiếu niên Tiền phong</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=52>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Ghi chú</FONT></STRONG></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp TH các xã MN, VC, BG, Hđảo</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp DTNT bậc TH các tỉnh MN, vùng DTTS</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=59>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Tổng số</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp PTTHCS các xã MN, VC, BG, Hđảo</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Số lớp DTNT bậc THCS các tỉnh MN, vùng DTTS</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=center><STRONG><FONT size=2>Tổng số</FONT></STRONG></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>1</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Quảng Ngãi</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.342</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.342</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>510</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>32</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>542</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>2</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bình Phước</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.345</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.345</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.199</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>22</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.221</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>3</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Nghệ An</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>6.462</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>6.462</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>3.719</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>3.719</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>4</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Vĩnh Phúc</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>203</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>203</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.073</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.073</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>5</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Đồng Nai</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.403</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.403</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.669</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>8</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.677</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>6</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Quảng Trị</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>589</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>589</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>184</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>28</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>212</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>7</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bắc Ninh</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.934</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.934</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.132</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.132</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>8</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hà Tĩnh</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.757</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.757</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.826</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.826</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>9</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bình Định</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.262</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.262</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>552</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>77</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>629</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>10</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Phú Yên</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.168</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.168</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>541</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>541</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>11</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Đồng Tháp</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>375</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>375</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>187</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>187</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>12</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bình Thuận</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.991</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.991</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>840</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>840</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>13</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Sơn La</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>6.373</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>2</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>6.375</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.399</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>59</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.458</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>14</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Đà Nẵng</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>215</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>215</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>15</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Gia Lai</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.993</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.993</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>4.429</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>4.429</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>16</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Điện Biên</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.822</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.822</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.476</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.476</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>17</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Lào Cai</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.405</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>3</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.408</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.187</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>70</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.257</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>18</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Tây Ninh</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>674</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>674</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>295</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>295</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>19</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Đắk Nông</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.069</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.069</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>914</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>24</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>938</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>20</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Long An</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>538</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>538</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>205</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>205</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>21</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Cao Bằng</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.223</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.223</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.032</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.069</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>22</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hà Nam</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>350</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>350</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>231</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>231</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>23</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bà Rịa- Vũng Tàu</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>785</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>785</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>436</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>3</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>439</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>24</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hà Giang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>5.482</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>2</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>5.484</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.328</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>72</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.400</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>25</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Đắk Lắk</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>7.643</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>7.643</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>4.291</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>52</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>4.343</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>26</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bắc Giang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>4.241</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>4.241</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.691</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>32</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.723</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>27</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Thái Nguyên</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.509</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.509</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>4.279</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>4.279</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>28</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Quảng Ninh</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>4.332</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>4.332</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>867</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>30</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>897</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>29</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hoà Bình</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.644</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.644</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.211</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>53</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.264</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>30</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Thanh Hoá</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>4.752</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>4.752</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.821</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.821</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>31</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Kiên Giang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>5.514</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>5.514</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.736</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.736</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>32</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Trà Vinh</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.308</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.308</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.658</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>20</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.678</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>33</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Phú Thọ</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>4.152</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>4.152</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.451</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.451</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>34</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Tuyên Quang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.502</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.502</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.056</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>13</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.069</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>35</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Lạng Sơn</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.955</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>5</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.960</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.316</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>64</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.380</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>36</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Quảng Bình</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.324</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.324</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>719</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>719</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>37</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Vĩnh Long</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.443</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.443</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=63><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.775</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>38</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Ninh Thuận</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.026</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.026</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>293</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>35</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>328</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>39</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Tiền Giang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>50</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>50</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>14</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>14</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>40</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Khánh Hoà</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>710</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>710</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>515</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>515</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>41</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bắc Kạn</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.594</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.594</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>788</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>24</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>812</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>42</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Lâm Đồng</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>5.221</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>5.221</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>180</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>19</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>199</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>43</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bình Dương</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>668</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>688</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>409</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>409</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>44</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Sóc Trăng</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.830</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.830</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>1.044</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>22</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>1.066</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>45</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hải Dương</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>597</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>597</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>442</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>442</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>46</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Yên Bái</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>3.996</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>3.996</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>2.071</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>58</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>2.129</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>47</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Cà Mau</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>9</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>9</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>48</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Kon Tum</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.654</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.654</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>910</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>910</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>49</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Lai Châu</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>4.573</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>4.573</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>948</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>948</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>50</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hưng yên</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>574</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>574</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>369</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>369</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>51</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Cần Thơ</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.187</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.187</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>711</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>711</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>52</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bạc Liêu</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>970</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>970</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>358</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>358</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>53</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Quảng Nam</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>2.482</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>2.482</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>960</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>960</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>54</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hải Phòng</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>357</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>357</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>471</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>471</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>55</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>An Giang</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>984</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>984</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>653</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>12</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>665</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>56</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Thừa Thiên- Huế</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>704</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>704</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>342</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>342</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>57</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Hà Tây</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>266</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>266</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>171</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>171</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>58</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Ninh Bình</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>947</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>947</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2>667</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>667</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27>
<P align=center><FONT size=2>59</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2>Bến Tre</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2>1.487</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2>0</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2>1.487</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=63><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2>789</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=27><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width=94>
<P align=left><FONT size=2><STRONG>Tổng:</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=60>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>140.956</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>12</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=59>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>140.968</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=77>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>70.813</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=63>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>875</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=50>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>71.688</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width=52><FONT size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.