Số ký hiệu văn bản

253/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/05/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 253/QĐ-UBDT ngày 27/5/2005 của Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2005
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P align=center><FONT size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><FONT size=2><STRONG><FONT face=Arial><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>số 253/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 5 năm 2005<BR>của Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Uỷ ban Dân Tộc<BR>Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện cấp không thu tiền<BR>&nbsp;một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2005</B></FONT><BR></STRONG>&nbsp; <STRONG>__________________<BR></STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Căn cứ Quyết định số 85/QĐ- BTC ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>- Căn cứ công văn số 3449/TC-QLG ngày 25/3/2005 của Bộ Tài chính về chi phí phát hành năm 2005, công văn số 5001/TC-QLG ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính về chi phí xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển 12 trang; Công văn số 3374/KHTC ngày 4/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số lượng trường, lớp được cấp báo Măng non;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2>Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch –Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 1:</STRONG> Giao bổ sung dự toán kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2005 theo biểu mẫu đính kèm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 2:</STRONG> Các đơn vị được giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện việc quản lý, chi tiêu, và thanh quyết toán nguồn kinh phí đã nhận theo đúng nội dung, mục đích và đúgn chế độ tài chính hiện hành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2><STRONG>Điều 3:</STRONG> Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.</FONT></P>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=justify><FONT size=2></FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=center><FONT size=2><STRONG>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR>UỶ BAN DÂN TỘC<BR></STRONG></FONT><FONT size=2><STRONG>Ksor Phước</STRONG> (<EM>Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>______________________________________________&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>PHỤ LỤC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ<BR></STRONG><STRONG>NĂM 2005 CỦA CÁC BÁO VÀ TẠP CHÍ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2001</STRONG><STRONG><EM>(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBDT ngày 27/5/2005)</EM></STRONG></FONT></P>
<P align=right><EM><FONT size=2>Đơn vị tính: Triệu đồng</FONT></EM><EM><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P>
<P align=left>
<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Số TT</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=119>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Đơn vị</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=204>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Tên ấn phẩm</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=76>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Kinh phí</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=132>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>Ghi chú</STRONG></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>1</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=119>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;Báo Nhi đông&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=204>
<P align=justify><FONT size=2>Báo Măng non</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=76>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>19</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=132>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;Chi phí xuất bản tăng thêm 690 tờ của 15 kỳ (từ số 10- số 24)&nbsp;</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>2</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=119>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;Công ty phát hành báo chí Trung ương&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=204>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;Phí phát hành tăng thêm của Bản tin ảnh DTTS, CĐ dân tộc thiểu số, Báo DT&amp;PT, Báo Măng non&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=76>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>285</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=132>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>3</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=119>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;Báo Dân tộc và Phát triển&nbsp;</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=204>
<P align=justify><FONT size=2>Báo Dân tộc và Phát triển</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=76>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>475</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=132>
<P align=justify><FONT size=2>Chi phí XB tăng thêm của 42 kỳ tăng trang (từ số 11- số 52)&nbsp;</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width=50>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;&nbsp; </FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=119>
<P align=right><FONT size=2><STRONG>Cộng&nbsp;</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=204>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;&nbsp; </FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=76>
<P align=center><FONT size=2><STRONG>779</STRONG></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width=132>
<P align=justify><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P></EM>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.