Số ký hiệu văn bản

112/2007/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 135
  • Trợ giúp pháp lý
Người ký
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ<BR><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 <BR> Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II<BR>_____________________</B></FONT></P>
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</FONT></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1.<o:p> </o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Thực hiện một số chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật (gọi tắt là các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân) thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 đối với các đối tượng sau:</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010, học sinh là con hộ nghèo sinh sống trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai doạn II;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Thời giai thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân từ năm 2008 và kết thúc vào cuối năm 2010. Riêng đối với chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học được thực hiện theo niên học, từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2010.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2.</B> Các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân bao gồm:</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học:</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản với mức hỗ trợ cho một học sinh là 70.000 đồng/tháng x 9 tháng/ năm;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Hỗ trợ học sinh bán trú là con các hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ thông về tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng x 9 tháng/ năm.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường: hỗ trợ một lần cho các hộ nghèo về vật liệu để nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, làm mới hoặc di chuyển chuồng trại chăn nuôi và nhà vệ sinh. Mức hỗ trợ bằng 01 triệu đồng/hộ nghèo.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Hỗ trợ hoạt động văn hoá – thông tin: hỗ trợ một số hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức Lễ hội Văn hoá truyền thống. Mức hỗ trợ cho một xã đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/năm; cho một thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 0,5 triệu đồng/ năm.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo: hỗ trợ một số hoạt động tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn; cung cấp thông tin pháp luật (tờ gấp, băng catset) miễn phí cho người nghèo. Mức hỗ trợ cho một xã đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/năm; cho một thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 0,5 triệu đồng/năm.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3.</B> Nguồn vốn thực hiện</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Ngân sách trung ương: nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này cho các xã, thôn, bản thuộc diện đầu tư bằng ngân sách trung ương, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Ngân sách địa phương và vốn vay huy động, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn bố trí vốn thực hiện chính sách cho các xã, thôn, bản thuộc diện đầu tư bằng ngân sách địa phương và bổ sung nguồn lực thực hiện đồng bộ các chính sách quy định tại Quyết định này.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4.</B> Tổ chức thực hiện</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá – Thông tin và Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ bằng nguồn vốn của Chương trình 135 giai đoạn II; xây dựng kế hoạch vốn thực hiện chính sách hàng năm cho các địa phương, tổng hợp chung vào kế hoạch Chương trình 135 giai đoạn II; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách; tổng hợp chung vào kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính phối hợp với Uỷ ban Dân tộc phân bổ kế hoạch vốn thực hiẹn các chính sách hàng năm, tổng hợp chung vào phương án phân bổ vốn của Chương trình 135 giai đoạn II, trình Thủ tướng Chính phủ.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình 135, có trách nhiệm:</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>b) Cụ thể hoá các quy định của các Bộ, ngành Trung ương tại địa phương, bổ sung ngân sách địa phương và huy động, lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện chính sách, bảo đảm các đối tượng được thụ hưởng chính sách; bố trí nguồn vốn thực hiện chính sách cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư bằng ngân sách địa phương;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>c) Hướng dẫn tổ chức xác định, bình xét, lựa chọn danh sách các hộ ưu tiên thụ hưởng chính sách trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai, rõ ràng, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>d) Xây dựng kế hoạch vốn thực hiện các chính sách, tổng hợp chung vào kế hoạch hàng năm của Chương trình 135 giai đoạn II;</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2>đ) Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm việc thực hiện các chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 5.</B> Quyết định này có hiệu kực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 0.5in" align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 6.</B> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P class=MsoNormal align=center><FONT face=Arial size=2><B>KT. THỦ TƯỚNG<BR>PHÓ THỦ TƯỚNG</B></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Nguyễn Sinh Hùng</B><I> (Đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.