Số ký hiệu văn bản

02/2008/TT-BXD

Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/01/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Xây dựng
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 135
Người ký
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>THÔNG TƯ<BR>Số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng<BR>Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010<BR></STRONG>________________<?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010;&nbsp;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010 như sau: </FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PHẦN I-&nbsp; PHẠM VI ÁP DỤNG</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Thông tư&nbsp; này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư bằng các nguồn vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) và áp dụng cho các công trình xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Không áp dụng các qui định tại Thông tư này cho các công trình xây dựng khác.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PHẦN II - LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của Chương trình 135 giai đoạn II được xác định bằng dự toán xây dựng công trình (trong trường hợp này đồng thời là tổng mức đầu tư) theo thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kĩ thuật được duyệt. Dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí Ban quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng của công trình. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định hiện hành chung của Nhà nước và các quy định cụ thể như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1. Chi phí xây dựng&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được lập cho các công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình và được xác định bằng dự toán.&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;Riêng đối với các công trình phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công hoặc các công trình đơn giản, thông dụng thì dự toán chi phí xây dựng có thể còn được xác định bằng suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc bằng định mức chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) (sau đây gọi là định mức tỷ lệ).</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Dự toán chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Trường hợp chi phí xây dựng được tính cho từng bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình thì chi phí xây dựng trong dự toán công trình, hạng mục công trình là tổng cộng chi phí của từng bộ phận, phần việc, công tác nêu trên.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức đã được công bố và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá công trình hoặc áp dụng hệ thống đơn giá xây dựng do Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Dự toán chi phí xây dựng bao gồm&nbsp;: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>a- Chi phí trực tiếp bao gồm : chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí trực tiếp khác; được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.2.1.1 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>b- Chi phí chung : chi phí chung bao gồm chi phí quản lý và điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác của doanh nghiệp. Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp (hoặc % trên chi phí nhân công) theo loại công trình và được lập theo quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Riêng đối với khối lượng xây dựng do xã tự làm thì chi phí chung được tính bằng 50% của mức chi phí chung qui định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>c- Thu nhập chịu thuế tính trước : được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp và chi phí chung theo loại công trình qui định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>d- Thuế giá trị gia tăng : thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng được tính theo qui định hiện hành.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>e- Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công : được tính bằng 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Phần khối lượng do dân tự làm không tính chi phí nhà tạm tại hiện trường.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Phần khối lượng do dân tự làm sử dụng nhân công, vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ, khối lượng của những hạng mục công trình sử dụng kinh phí đóng góp của dân được lập dự toán riêng và không tính thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm trong dự toán.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Bảng dự toán chi phí xây dựng công trình được lập theo qui định tại Bảng 1.2 Phụ lục số 1 của Thông tư&nbsp; này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>2. Chi phí thiết bị</STRONG> : bao gồm chi phí mua sắm thiết bị, chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có).&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thiết bị được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2.2.2 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Dự toán chi phí thiết bị của công trình được lập theo qui định tại Bảng 1.4 Phụ lục số 1 của Thông tư&nbsp; này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>3. Chi phí Ban quản lý dự&nbsp; án</STRONG>:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Đối với dự án do cấp huyện làm Chủ đầu tư : Mức chi phí ban quản lý dự án bằng 2,7% tổng giá trị chi phí xây dựng và thiết bị của công trình trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Đối với dự án do cấp xã làm Chủ đầu tư : Mức chi phí ban quản lý dự án bằng 2,2% tổng giá trị chi phí xây dựng và thiết bị của công trình trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Các khoản chi về quản lý Chương trình và hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình của các cấp chính quyền địa phương không thuộc nội dung chi phí ban quản lý dự án và không được tính vào chi phí thực hiện dự án.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:</STRONG>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>a. Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Mức chi phí để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tính bằng tỷ lệ (%) của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt và được qui định theo từng loại công trình như sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Công trình dân dụng: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, trạm xá, chợ, cửa hàng thương mại, trung tâm khuyến nông cụm xã, nhà ở bán trú và công trình phụ trợ phục vụ học sinh bán trú, khu phục vụ sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học và các công trình dân dụng khác bằng 4,07%.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Công trình điện: Đường dây, trạm biến áp, điện hạ thế đến thôn bản và các công trình điện khác bằng 4,1%.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Công trình giao thông: Đường dân sinh từ thôn bản đến trung tâm xã và liên thôn bản, cầu cống và các công trình giao thông khác bằng 3,5 %.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Công trình thủy lợi nhỏ bằng 3,91%.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>- Công trình cấp nước sinh hoạt bằng 3,75 %.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Trường hợp Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tính theo mức nói trên nhân với hệ số điều chỉnh là 0,6.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>b. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình&nbsp; thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được tính bằng 0,3% của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt cho tất cả các loại công trình, trong đó chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình bằng 50% của định mức chi phí nói trên.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>c. Chi phí khảo sát xây dựng:&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí về khảo sát xây dựng như khoan khảo sát địa chất công trình; lấy mẫu thí nghiệm đất, đá; đo vẽ bản đồ hiện trạng khu vực xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>d. Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình:&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình được tính không lớn hơn 0,4% của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt. Trong đó chi phí lập hồ sơ mời thầu bằng 40% của định mức chi phí nói trên.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>e. Chi phí giám sát thi công xây dựng và chi phí giám sát lắp đặt thiết bị công trình:&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng được tính bằng 2,7% của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình áp dụng chung một mức bằng 1% của chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí cho Ban giám sát xã được tính bằng 1% của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong chi phí đầu tư xây dựng công trình được duyệt.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>g. Chi phí tư vấn quản lý dự án (nếu có) : Trường hợp phải thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý do Chủ đầu tư thuê và các chế độ chính sách theo qui định trong phạm vi mức chi phí qui định cho Ban quản lý dự án ở mục 3 nêu trên.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Nội dung dự toán như hướng dẫn trong Phụ lục số 3 của Thông tư này. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí này và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>h. Chi phí cho các công việc tư vấn còn lại : Chi phí lựa chọn nhà thầu khảo sát, tư vấn; chi phí giám sát khảo sát xây dựng; chi phí kiểm định chất lượng công trình; chi phí qui đổi vốn đầu tư; chi phí lập định mức, đơn giá xây dựng công trình (nếu có) và các chi phí tư vấn khác, Chủ đầu tư lập và phê duyệt dự toán các chi phí này nhưng không vượt quá 1,5% của chi phí xây dựng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Nội dung dự toán như hướng dẫn trong Phụ lục số 3 của Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>5. Chi phí khác:</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>a. Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật : Xác định theo qui định của Bộ Tài chính.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>b. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán vốn đầu tư: Xác định theo qui định của Bộ Tài chính.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>c. Chi phí bảo hiểm công trình : Xác định theo qui định của Bộ Tài chính.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>d. Một số chi phí khác: Nếu chưa có qui định hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính đưa vào dự toán xây dựng công trình để dự trù kinh phí.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>6. Chi phí dự phòng:&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng, được tính tối đa bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí Ban quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình theo mẫu hướng dẫn tại Bảng 1.1 Phụ lục số 1 của Thông tư này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PHẦN III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN</STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>1. Những chương trình dự án khác ngoài Chương trình 135 nếu lồng ghép vốn với Chương trình 135 có tỷ lệ góp vốn &lt; 50% tổng mức đầu tư và cùng tham gia xây dựng một công trình được áp dụng Thông tư này. Trường hợp tỷ lệ góp vốn ³ 50% tổng mức đầu tư thì việc áp dụng Thông tư này do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>2. Uỷ ban nhân dân Tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này và các văn bản khác có liên quan để tổ chức, hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; đồng thời hướng dẫn và qui định việc áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng của các dự án thuộc Chương trình 135 do địa phương quản lý.&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>3. Việc chuyển tiếp thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 99/2007/NĐ-CP). Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các qui định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135 bao gồm : tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và đơn giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo các qui định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định, thì Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định nhằm đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết nhưng phải đảm bảo không vì thực hiện các qui định này mà làm giảm hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị các địa phương và đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2>KT. BỘ TRƯỞNG&nbsp;<BR>THỨ TRƯỞNG</FONT> </STRONG></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>&nbsp;Đinh Tiến Dũng</STRONG> <EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>

<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phụ lục số 1<o:p> </o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH<BR></STRONG><EM>(Ban hành kèm theo Thông tư số 02&nbsp; /2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng)<BR></EM>_________________</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng (G<SAMP>XD</SAMP>); chi phí thiết bị (G<SAMP>TB</SAMP>); chi phí Ban quản lý dự án (G<SAMP>BQLDA</SAMP>); chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G<SAMP>TV</SAMP>); chi phí khác (G<SAMP>K</SAMP>) và chi phí dự phòng (G<SAMP>DP</SAMP>).</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Công thức xác định dự toán công trình:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G<SAMP>XDCT</SAMP>&nbsp; = G<SAMP>XD</SAMP> + G<SAMP>TB</SAMP> &nbsp;+ G<SAMP>BQLDA </SAMP>+ G<SAMP>TV</SAMP> + G<SAMP>K</SAMP> + G<SAMP>DP</SAMP>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.1)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>Dự toán công trình được tổng hợp theo Bảng 1.1 của Phụ lục này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><STRONG>1. Chi phí xây dựng</STRONG> (G<SAMP>XD</SAMP>)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>1.1. Chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được xác định như Bảng 1.2 của Phụ lục này.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>1.2. Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì chi phí xây dựng trong dự toán công trình, hạng mục công trình được tính theo công thức sau:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B>Tổng chi phí xây dựng</B><o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2><o:p></o:p></FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G<SAMP>XD</SAMP> =&nbsp;&nbsp; sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình(1.2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>1.3. Đối với các công trình phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công hoặc các công trình đơn giản, thông dụng thì dự toán chi phí xây dựng có thể được xác định bằng suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc bằng định mức tỷ lệ.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>2. Chi phí thiết bị</STRONG> (G<SAMP>TB</SAMP>)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công); chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định theo công thức sau:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G<SAMP>TB</SAMP> = G<SAMP>MS</SAMP> + G<SAMP>LĐ&nbsp; </SAMP>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.3)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó:<o:p> </o:p>+ G<SAMP>MS</SAMP>: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + G<SAMP>LĐ</SAMP>: chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2.1. Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ được tính theo công thức sau:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G<SAMP>STB</SAMP>&nbsp; = Tổng số [Q<SAMP>i</SAMP>M<SAMP>i</SAMP> x (1 + T<SAMP>i</SAMP><SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps">GTGT-TB</SPAN>)]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.4)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó:+ Qi: trọng lượng (tấn) hoặc số lượng (cái) thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Mi: giá tính cho một tấn hoặc một cái thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i, được xác định theo công thức:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M = Gg + Cvc + Clk + Cbq + T&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.5)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi&nbsp; cung ứng thiết bị tại Việt Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm cả chi phí thiết kế và giám sát chế tạo.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Cvc: chi phí vận chuyển một tấn hoặc một cái thiết bị (nhóm thiết bị) từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Clk: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container một tấn hoặc một cái thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một tấn hoặc một cái thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- T: thuế và phí bảo hiểm thiết bị (nhóm thiết bị).</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>+ TiGTGT-TB : mức thuế suất thuế GTGT quy định đối với loại thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể tạm tính theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của của công trình có thiết bị tương tự đã thực hiện. </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>2.2. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dự toán như đối với chi phí xây dựng.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng 1.4 của Phụ lục này.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>3. Chi phí Ban quản lý dự án</STRONG> (GBQLDA)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chi phí Ban quản lý dự án được tính theo công thức sau:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GBQLDA&nbsp; =&nbsp; T x (GXDtt + GTBtt) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1.6)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó:</FONT> <FONT face=Arial size=2>+ T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí Ban quản lý dự án.<BR></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + GXDtt: chi phí xây dựng trước thuế trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.<BR></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=Arial size=2>+ GTBtt: chi phí thiết bị trước thuế trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</STRONG> (GTV)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau:</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GTV&nbsp; =&nbsp; Tổng số [Ci x (1 + TiGTGT-TV)] + Tổng số [Dj x (1 + TjGTGT-TV)]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1.7)</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó: + Ci: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ.<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán.<BR></FONT>&nbsp;<FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + TiGTGT-TV: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + TjGTGT-TV: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><STRONG>5. Chi phí khác</STRONG> (GK)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2>Chi phí khác được tính theo công thức sau:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GK&nbsp; =&nbsp; Tổng số [Ci x (1 + TiGTGT-K)] + Tổng số [Dj x (1 + TjGTGT-K)]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1.8)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2>Trong đó:</FONT><FONT face=Arial size=2>+ Ci: chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Dj: chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán.<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + TiGTGT-K: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ.</FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + TjGTGT-K: mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2><STRONG>6. Chi phí dự phòng</STRONG> (GDP)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face=Arial size=2>Chi phí dự phòng được tính tối đa bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí Ban quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được tính theo công thức:</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 4pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GDP&nbsp; ≤ 10% x (GXD + GTB + GBQLDA + GTV + GK)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.9)</FONT></P>
<HR>

<P style="MARGIN-TOP: 0.25in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Bảng 1.1. TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH </B></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.25in" align=right><FONT face=Arial size=2>Ngày . . . .&nbsp; tháng . . . .&nbsp; năm . . . . . <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tên công trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face=Arial size=2>Đơn vị tính: đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<TABLE style="MARGIN-LEFT: 5.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 34.6pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 34.6pt" width="10%">
<P style="LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B><o:p>STT</o:p> </B></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 34.6pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width="30%">
<P style="LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>KHOẢN MỤC CHI PHÍ<o:p> </o:p></B></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 34.6pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width="20%">
<P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN-RIGHT: -2.85pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ<o:p> </o:p></B></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 34.6pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width="20%">
<P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN-RIGHT: -2.85pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<o:p> </o:p></B></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 34.6pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width="20%">
<P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN-RIGHT: -2.85pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ </FONT><FONT face=Arial size=2>SAU THUẾ<o:p> </o:p></FONT></B></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.05pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.05pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I>[1]<o:p> </o:p></I></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I>[2]<o:p> </o:p></I></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I>[3]<o:p> </o:p></I></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I>[4]<o:p> </o:p></I></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><I>[5]<o:p> </o:p></I></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.05pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng :<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>G&shy;XD&shy;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.05pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ, phục vụ thi công<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 20.05pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GXDCT<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.8pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GXDLT<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.8pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí thiết bị <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 17.8pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GTB<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí Ban quản lý dự án<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GBQLDA<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>4<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GTV<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.3pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí khác<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 22.3pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GK<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 23.2pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 23.2pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 23.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí dự phòng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 23.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 23.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 23.2pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GDP<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 24.55pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 35.05pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.55pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 210.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.55pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4+5+6 )<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.55pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; tab-stops: .5in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.55pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 75.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.55pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GXDCT<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2>Ghi chú: Phần khối lượng do dân tự làm không tính chi phí nhà tạm tại hiện trường. <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.25in" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người tính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người kiểm tra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơ quan lập </FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></P>
<HR>

<P style="MARGIN: 12pt 0in 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><B>Bảng 1.2. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ&nbsp; XÂY DỰNG</B></FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>STT</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>KHOẢN MỤC CHI PHÍ</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>CÁCH TÍNH</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>KÍ HIỆU</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=26>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>I</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=26>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ TRỰC TIẾP</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="61%" height=26>
<P></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=26>
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=83><I>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>1</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=83><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí vật liệu</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="61%" height=83>
<P><FONT face=Arial size=2>Tổng số = (Khối lượng từng loại công việc x Đơn giá vật liệu tương ứng) + Chênh lệch vật liệu (nếu có)</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=83>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>VL</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=83><I>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>2</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=83><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí nhân công</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="61%" height=83>
<P><FONT face=Arial size=2>Tổng số = (Khối lượng từng loại công việc x Đơn giá nhân công tương ứng) + Chi phí nhân công được điều chỉnh (nếu có)</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=83>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>NC</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=77><I>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>3</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=77><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí máy thi công</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center align=middle width="61%" height=77>
<P><FONT face=Arial size=2>Tổng số = (Khối lượng từng loại công việc x Đơn giá máy thi công tương ứng) + Chi phí máy thi công được điều chỉnh (nếu có)</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=77>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>M</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=27><I>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>4</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=27><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Trực tiếp phí khác</FONT></I></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=27>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>1,5% x (VL+NC+M)</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=27>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>TT</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=19>
<P></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=19><B><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Cộng chi phí trực tiếp</FONT></I></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=19><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>VL+NC+M+TT</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=19><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>T</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=16>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>II</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=16>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ CHUNG</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="61%" height=16>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>T x tỷ lệ qui định</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=16>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>C</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=32><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=32><B>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>GIÁ THÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width="61%" height=32><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>T + C</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=32><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>Z</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=32>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>III</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=32>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="61%" height=32>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>(T +C) x tỷ lệ qui định</FONT></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=32>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>TL</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=16><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=16><B><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng trước thuế</FONT></I></B></P></TD>
<TD vAlign=top width="61%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>T+C+TL</FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=top width="9%" height=16><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G</FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center width="7%" height=22>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>IV</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=22>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=22>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G x T<SUP>XD</SUP><SUB>GTGT</SUB></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=22>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>GTGT</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=20><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=center width="23%" height=20><B><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng sau thuế</FONT></I></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=20>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G + GTGT</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=20><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G<SUB>XDCT</SUB></FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=32></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=32><B><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường</FONT></I></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=32><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>Gx 2% x (1+ T<SUP>XD</SUP></FONT></B><FONT face=Arial size=2><SUB>GTGT </SUB>)</FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=32><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G<SUB>XDLT</SUB></FONT></B></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width="7%" height=20><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD vAlign=top width="23%" height=20><B><I>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Tổng chi phí XDCT</FONT></I></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="61%" height=20><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G<SUB>XDCT </SUB>+ G<SUB>XDLT</SUB></FONT></B></P></TD>
<TD vAlign=center width="9%" height=20><B>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>G<SUB>XD</SUB></FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Trong đó: </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>G: Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình phục vụ thi công trước thuế </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>GXDCT : Chi phí xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, công trình phục vụ thi công sau thuế </FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>TXDGTGT &nbsp;: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng qui định cho công tác xây dựng</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ghi chú: Phần khối lượng do dân tự&nbsp; làm không tính chi phí nhà tạm tại hiện trường. </FONT></P>
<HR>

<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Bảng 1.3. TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH </STRONG></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tên công trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.25in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>I. PHẦN ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT<o:p> </o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Stt. (Tên công tác xây dựng)</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%" align=right><FONT face=Arial size=2>Đơn vị tính&nbsp;: ...<o:p> </o:p></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 487.55pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 58.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>MÃ HIỆU VL, NC, M<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THÀNH PHẦN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HAO PHÍ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="100%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>ĐƠN VỊ TÍNH<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt -5.4pt 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>KHỐI LƯỢNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>ĐƠN GIÁ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THÀNH TIỀN<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 58.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[1]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[2]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[3]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[4]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[5]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[6]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[7]<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 58.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%" rowSpan=11>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>DG.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>Chi phí VL<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Vl.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-lef
t-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Vl.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>...<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Cộng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>VL<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTO


M: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>công<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FON


T></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>NC<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%"><FONT face=Arial size=2>Chi phí MTC<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>M.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>ca<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>M.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>ca<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>...<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 133.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="30%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Cộng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 62.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="100%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 51.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt -5.4pt 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="10%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="20%">
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>M<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2>II. PHẦN ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP<o:p> </o:p></FONT></STRONG></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Stt. (Tên nhóm danh mục công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình)<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face=Arial size=2>Đơn vị tính&nbsp;: ...&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 477.45pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=75 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=129 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=66 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>ĐƠN VỊ TÍNH<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=73 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>KHỐI LƯỢNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 165.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=220 colSpan=3>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THÀNH PHẦN CHI PHÍ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=75 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TỔNG CỘNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>VẬT LIỆU<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>NHÂN CÔNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>MÁY<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[1]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[2]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[3]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[4]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[5]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[6]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[7]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[8]<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>DG.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>DG.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>DG.3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>...<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 55.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 96.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=129>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>Cộng<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 54.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=73>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 55.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>VL<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=87>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>NC<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 44.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=60>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>M<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 56pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=75>
<P style="MARGIN: 3pt 0in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>S<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-TOP: 0.25in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Ghi chú&nbsp;:<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Mã hiệu đơn giá và mã hiệu vật liệu, nhân công, máy thi công có thể bằng chữ hoặc bằng số.<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>- Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. </FONT></P>
<HR>

<P align=center><B><FONT face=Arial size=2>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial size=2>Bảng 1.4. TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ <o:p></o:p></FONT></B></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngày ........ tháng ......... năm ............<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tên công trình : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 12pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face=Arial size=2>Đơn vị tính: đồng<o:p> </o:p></FONT></P>
<TABLE style="MARGIN-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 474.15pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 40.45pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 40.45pt" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>STT<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 40.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TÊN THIẾT BỊ HAY NHÓM THIẾT BỊ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 40.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=116>
<P style="MARGIN: 6pt -2.85pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in -2.85pt 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TRƯỚC THUẾ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 40.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=102>
<P style="MARGIN: 6pt -5.65pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THUẾ GIÁ TRỊ <o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in -2.85pt 6pt 0in; PAGE-BREAK-AFTER: auto; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GIA TĂNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 40.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=94>
<P style="MARGIN: 6pt -5.65pt 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SAU THUẾ<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.9pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 19.9pt" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[1]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 19.9pt" width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[2]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 19.9pt" width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[3]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 19.9pt" width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[4]<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 19.9pt" width=94>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>[5]<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>Chi phí mua sắm thiết bị <o:p></o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=94>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1.1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>…..<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=94>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1.2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>…..<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top width=94>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 4.35pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 4.35pt" width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in; HEIGHT: 4.35pt" vAlign=top width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 4.35pt" vAlign=top width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; HEIGHT: 4.35pt" vAlign=top width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 4.35pt" vAlign=top width=94>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 38.15pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" vAlign=top width=51>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 201.65pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" vAlign=top width=269>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TỔNG CỘNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 87.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" vAlign=top width=116>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 76.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" vAlign=top width=102>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" width=94>
<P style="MARGIN: 6pt -2.85pt 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>GTB<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="MARGIN-TOP: 0.25in"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người tính&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người kiểm tra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơ quan lập <o:p></o:p></FONT></P>
<HR>

<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phụ lục số 2 <o:p></o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC</STRONG> <BR><EM>(Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2008/TT-BXD ngày 02&nbsp; / 01/2008 của Bộ Xây dựng)</EM></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt" align=right><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đơn vị tính: %&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></FONT></P>
<TABLE style="MARGIN-LEFT: 1.5pt; WIDTH: 454.5pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 1.5pt 0in 1.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 24.45pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.45pt" width=50 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TT<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=262 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>LOẠI CÔNG TRÌNH<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 139.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 24.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=186 colSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>CHI PHÍ CHUNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 24.45pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=108 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>THU NHẬP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHỊU THUẾ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TÍNH TRƯỚC<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 26.25pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 26.25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TRÊN&nbsp; CHI PHÍ TRỰC TIẾP<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 26.25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="LINE-HEIGHT: 130%; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 69.75pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" width=50>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 6pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Công trình dân dụng: nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, trạm xá,&nbsp; chợ, cửa hàng thương mại, trung tâm khuyến nông cụm xã, nhà ở bán trú và công trình phụ trợ phục vụ học sinh bán trú, khu phục vụ sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trường học và các công trình dân dụng khác.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6,6<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" width=108>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5,5<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 69.75pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt" width=50>
<P style="MARGIN: 2pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 2pt 0in 2pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Công trình điện: đường dây, trạm biến áp, đường điện hạ thế và các công trình điện khác.<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 2pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 2pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 69.75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=108>
<P style="MARGIN: 2pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in" width=50 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 6pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Công trình giao thông : đường từ thôn bản đến trung tâm xã và liên thôn bản, cầu cống và các công trình giao thông khác<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5,8<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=108 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in"><FONT face=Arial size=2>Riêng công tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>72,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" width=50 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>4<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 6pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Công trình thuỷ lợi nhỏ<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>6,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=108 rowSpan=2>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5,5<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 6pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Riêng đào, đắp đất công trình thuỷ lợi bằng thủ công<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>56,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 0.05in">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 37.55pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" width=50>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 196.45pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=262>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 6pt 2.85pt"><FONT face=Arial size=2>Công trình cấp nước sinh hoạt<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=90>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5,0<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=96>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid; HEIGHT: 0.05in; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt" width=108>
<P style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2>5,5<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR>

<P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2><STRONG>Phụ lục số 3 <o:p></o:p></STRONG></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>HƯỚNG DẪN NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG VIỆC TƯ VẤN YÊU CẦU PHẢI LẬP DỰ TOÁN<BR></STRONG><EM>(Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2008/TT-BXD ngày&nbsp; 02&nbsp; /01 /2008 của Bộ Xây dựng)</EM></FONT><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>TT<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Thành phần chi phí<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Diễn giải<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Thành tiền (đ)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Cơ cấu tỉ trọng của dự toán chi phí trước thuế<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>(%)<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>1<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Chi phí nhân công<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;38¸44<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Tiền lư&shy;ơng và phụ cấp l&shy;ương, BHXH, công đoàn, BHY tế của bộ phận trực tiếp:<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDIN
G-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Công&nbsp; x đơn giá<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>.............<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>+ Chủ nhiệm đồ án thiết kế<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>+ Kiến trúc sư A, B....<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>+ Kỹ s&shy;ư A, B ...<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIG
HT
: 11
pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>+ Kỹ&nbsp; thuật viên A, B ...<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>2<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; P


AD
DING
-RIG
HT:
5.
4pt;
BOR
DER-
TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Chi phí khấu hao máy, thiết bị<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>10¸15<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Máy tính<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Máy (thiết bị) khác<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.7pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>3<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Chi phí vật liệu, văn phòng phẩm<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>7¸9<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.7pt">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Giấy<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Mực in<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Khối lượng x đơn giá<o:p> </o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>..............<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 22.7pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Văn phòng phẩm<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=167><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>- Vật liệu khác<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=167><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..............<o:p> </o:p></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>4<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Chi phí chung<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>45% x (1+2+3)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>20¸25<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>5<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Chi phí khác<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>4¸7<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>6<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Thu nhập chịu thuế tính trư&shy;ớc<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>6% x (1+2+3+4+5)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>6<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>7<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>Thuế giá trị gia tăng (GTGT)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center><FONT face=Arial size=2>Mức thuế suất theo quy định x (1+2+3+4+5+6)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; LINE-HEIGHT: 11pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=50>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 2.35in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=226>
<P style="MARGIN: 12pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp; Tổng cộng (1 đến 7)<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 124.95pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 71.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=95>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 64.2pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<o:p> </o:p></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.