Số ký hiệu văn bản

101/2009/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/08/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 135
  • Trợ giúp pháp lý
Người ký
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>QUYẾT ĐỊNH<BR>Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II<BR></STRONG>________________&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ </STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>QUYẾT ĐỊNH</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 1.</STRONG> Ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010 như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>a. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất: 300 triệu đồng/xã/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>b. Dự án Cơ sở hạ tầng: 1.000 triệu đồng/xã/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>c. Dự án Đào tạo cán bộ xã, cộng đồng: 60 triệu đồng/xã/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2. Đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>a. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất: 50 triệu đồng/thôn, bản/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>b. Dự án Cơ sở hạ tầng: 200 triệu đồng/thôn, bản/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>c. Dự án Đào tạo cán bộ xã, cộng đồng: 15 triệu đồng/thôn, bản/năm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 2.</STRONG> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>“2. Thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân từ năm 2008 và kết thúc vào năm 2010. Riêng đối với chính sách hỗ trợ học sinh là con các hộ nghèo đi học được thực hiện theo niên học đến hết tháng 5 năm 2011”.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>“b. Hỗ trợ học sinh là con các hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông về tiền ăn, dụng cụ học tập và sinh hoạt với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng/học sinh x 9 tháng/năm.”</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 3.</STRONG> Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung kinh phí năm 2009 và phân bổ vốn thực hiện các dự án, chính sách; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo theo quy định tại Quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 4.</STRONG> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2009.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 5.</STRONG> Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</FONT></P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=table1 border=1 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" width="50%">
<P align=justify>&nbsp;</P></TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>KT. THỦ TƯỚNG<BR>PHÓ THỦ TƯỚNG<BR>Nguyễn Sinh Hùng</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.