Số ký hiệu văn bản

38-QÐ/TW

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/05/1979
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 38-QÐ/TW ngày 14 tháng 5 năm 1979 Của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Ban Dân tộc Trung ương và của các tỉnh
Cơ quan ban hành
  • Ban Bí thư
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ÐỊNH&nbsp;<BR>Số 38-QÐ/TW ngày 14 tháng 5 năm 1979 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam<BR>Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Ban Dân tộc Trung ương và của các tỉnh<BR></B>---------------</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Ðể kiện toàn tổ chức, cải tiến chế độ làm việc theo Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Theo đề nghị của Ban Dân tộc Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quyết định:</FONT></P>
<P align=left><FONT face=Arial size=2><B>I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương (hoặc cấp uỷ địa phương về vấn đề dân tộc ít người).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1- Ở Trung ương, nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương là:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>a/ Giúp Trung ương chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Hội nghị của Trung ương bàn về đường lối chính sách của Ðảng về vấn đề dân tộc. Ðối với các vấn đề chung của Ðảng về vấn đề dân tộc có liên quan đến nhiều ngành. Ban chủ trì giúp Trung ương chuẩn bị; đối với các vấn đề cụ thể thuộc phạm vi cơ quan nào phụ trách thì cơ quan đó chuẩn bị. Ban có trách nhiệm tham gia chuẩn bị và phát biểu chính thức ý kiến của mình trước khi trình Trung ương để quyết định.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban phối hợp và đề xuất ý kiến với Ban tổ chức Trung ương trong việc nghiên cứu chính sách của Ðảng đối với cán bộ người dân tộc ít người.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>b/ Giúp Trung ương kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách của Ðảng về vấn đề dân tộc. Qua kiểm tra, phát hiện các mặt tốt để phát huy, những khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời đề xuất với Trung ương những vấn đề về chính sách, chủ trương công tác liên quan đến vấn đề dân tộc ít người mà các ngành cần nghiên cứu hoặc chỉ đạo để giải quyết.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>c/ Phát hiện và tổng hợp các vấn đề chính trị của các dân tộc ít người như tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc, mối quan hệ giữa các dân tộc, những vấn đề có tính chất chính trị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các ngành, các cấp ở các vùng dân tộc, nhằm bảo đảm những quan điểm của Trung ương về vấn đề dân tộc được thực hiện đầy đủ, tăng cường khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc trong cả nước.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Trong tình hình hiện nay, Ban Dân tộc không phụ trách việc nghiên cứu, theo dõi các vấn đề về người Việt gốc Hoa (việc này do Tiểu ban công tác đối với người Hoa phụ trách).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2- Ở các tỉnh có Ban Dân tộc, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh là: giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình chấp hành đường lối, chính sách của Ðảng và chủ trương của cấp uỷ về vấn đề dân tộc; nghiên cứu các vấn đề về chấp hành chính sách của Ðảng đối với các dân tộc ở đại phương theo yêu cầu của cấp uỷ và phối hợp với Ban dân tộc Trung ương trong việc nghiên cứu và kiểm tra các vấn đề về chính sách của Ðảng đối với các dân tộc theo sự chỉ đạo của cấp uỷ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>II- CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA BAN</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1- Dựa vào chương trình làm việc của Trung ương hoặc của cấp uỷ, Ban Dân tộc Trung ương (hoặc của cấp uỷ) lập chương trình công tác của Ban và thực hiện chương trình công tác đó.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2- Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban được tham dự các kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoặc của cấp uỷ) bàn về vấn đề dân tộc ít người.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Ban được cung cấp các thông tin cần thiết như các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Trung ương và những báo cáo do các địa phương, các ngành gửi lên Trung ương (hoặc cấp uỷ) về những vấn đề quan trọng có liên quan đến chính sách dân tộc.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>3- Ban Dân tộc quan hệ chặt chẽ với các Ban khác với các Ban cán sự Ðảng, Ðảng đoàn ở các ngành cùng cấp để trao đổi ý kiến về những vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc, phối hợp nghiên cứu, kiểm tra những vấn đề về dân tộc theo các quy định của Trung ương (hoặc của cấp uỷ). Ban được yêu cầu các địa phương, các ngành cung cấp những tư liệu cần thiết về vấn đề dân tộc có liên quan đến trách nhiệm công tác của ban.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban dân tộc Trung ương được quan hệ với các tổ chức làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương để trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp kiểm tra hoặc nghiên cứu những vấn đề về chính sách dân tộc ở địa phương.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>4- Ban có nhiệm vụ báo cáo, thỉnh thị, phản ánh tình hình thực hiện chính sách dân tộc và những vấn đề cần thiết khác có quan hệ đến công tác dân tộc của Ðảng lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoặc cấp uỷ).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>III- TỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA CÁC BAN DÂN TỘC</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1- Ban Dân tộc Trung ương có Trưởng ban và từ 2 đến 3 Phó ban. Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể, phát huy dân chủ trong Ban và trong bộ máy giúp việc.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Bộ máy giúp việc Ban gọn, nhẹ, gồm những cán bộ có chất lượng, biên chế có khoảng 35 đến 40 người.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2- Ở các tỉnh miền núi và các tỉnh có nhiều dân tộc ít người (khoảng từ 3 vạn trở lên) sẽ thành lập Ban Dân tộc của cấp uỷ, biên chế khoảng 5 đến 7 cán bộ nghiên cứu. Cần lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn để bảo đảm làm tốt chức trách của Ban; trường hợp chưa có cán bộ có chất lượng để thành lập Ban thì tạm thời có 1 hoặc 2 cán bộ đặt trong Ban Dân vận - Mặt trận để giúp cấp uỷ theo dõi, nắm tình hình.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban Dân tộc Trung ương sẽ cùng với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể chức trách, chế độ làm việc của cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố và xác định cụ thể tổ chức của Ban.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban Dân tộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tài chính quản trị Trung ương, các ban, các ngành có liên quan và các tỉnh, thành có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>T/M BAN BÍ THƯ</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>NGUYỄN DUY TRINH</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.